Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow висоц-відн arrow ВИХОВАННЯ
   

ВИХОВАННЯ

- процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох об'єктивних і суб'єктивних факторів. Глибокий вплив на В. мають спосіб виробництва, пануючі сусп. відносини, ідеологія і мораль, весь уклад життя людей.

В широкому розумінні В.- це вся сума впливів на психіку людини, спрямованих на підготовку її до активної участі у виробничому, громад. і культ. житті суспільства. Сюди входить як спеціально організований вплив виховних закладів, так і соціально-екон. умови, що діють певною мірою стихійно. У вузькому розумінні В.- цілеспрямований, навмисний і систематичний вплив вихователя на вихованців з метою формування якостей, бажаних для вихователя. В. - загальна і постійна категорія, властива всім суспільно-економічним формаціям. За допомогою В., яке здійснюється через систему інститутів соціальних (сім'я, навч. заклади, трудові колективи, засоби масової інформації, л-ра, мистецтво тощо), забезпечується підготовка нових поколінь до діяльності в різних сферах сусп. життя, їх спадкоємність і зв'язок. Осн. види В.- сімейне виховання і суспільне (суспільно-організоване). Значне місце займає самовиховання. В основі кожної системи В. лежить певна концепція, яка визначається світоглядом того чи ін. класу. Тому В. має класовий характер; воно тісно пов'язане з навчанням і освітою. Маркс, Енгельс і Ленін науково розкрили суть і закономірності В., його справжню роль в сусп. житті і формуванні людини. Розглядаючи В. в органічній єдності з сусп. практикою, марксизм-ленінізм пов язує його з революц. боротьбою трудящих, з їхньою активною участю в побудові нового суспільства. Піддавши критиці бурж. концепції В., відкинувши уявлення про В як незмінну категорію, класики марксизму-ленінізму озброїли пролетаріат конкретною програмою боротьби в галузі В. За роки соціалістичного будівництва в СРСР марксистсько-ленінське вчення про В. далі розвинуто у Програмі КПРС, у рішеннях з'їздів, постановах пленумів ЦК партії. В.- одна з осн. ділянок ідеологічної роботи КПРС, спрямованої на комуністичне виховання всіх членів соціалістичного суспільства. Таке В. особистості здійснюється не лише безпосереднім впливом вихователів на виховуваних, а й завдяки поєднанню цього впливу з виховним впливом середовища і колективу, де й розгортається різноманітна індивідуальна та колективна діяльність людини. В умовах соціалізму немає суперечності між В. в сім'ї і В., яке здійснює держава. Школа, сім'я, соціалістичне суспільство в цілому виховують підростаюче покоління відповідно до вимог морального кодексу будівника комунізму. їхні зусилля спрямовані на формування у рад. людини комуністичного ставлення до праці, на вироблення високої політ. культури, активної життєвої позиції, на прищеплення молоді правильного розуміння громадян. обов'язку (див Моральне виховання), почуття колективізму, непримиренності до споживацької психології, глибокої поваги до рад. законів і правил соціалістичного співжиття. Одним з найважливіших завдань-партії, Рад. держави, комсомолу та ін. громад. орг-цій є утвердження в свідомості трудящих, насамперед підростаючого покоління, ідей дружби народів, гордості за свою країну, радянського патріотизму, пролетарського інтернаціоналізму (див. Інтернаціональне виховання) й готовності стати на захист завоювань соціалізму (див. Військово-патріотичне виховання), формування у рад. людей ідейної переконаності, класового підходу до явищ сусп. життя, непримиренності до бурж. ідеології. Гармонійний розвиток рад. людини невід'ємний від естетичного виховання, всебічного використання фіз. культури і спорту (див. Фізичне виховання). Процес В., який по суті триває все життя людини, вимагає комплексного підходу до постановки цієї справи, що передбачає тісну єдність всіх форм В. з урахуванням особливостей різних груп населення.

Літ.: Маркс К. и Энгельс Ф. О воспитании и образовании. М., 1957; Ленін В. І. Про виховання та освіту. К. 1975; Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; КПСС о формировании нового человека. М., 1976; Брежнєв Л. І. Про комуністичне виховання трудящих. К., 1974; Калінін М. І. Про комуністичне виховання. К., 1955; Луначарский А. В. О коммунистическом воспитании. К., 1977; Крупская Н. К. Воспитывать достойную смену. М., 1973; Макаренко А. С. О коммунистическом воспитании. М.. 1956; Сухомлинський В. О. Народження громадянина. К., 1970.

А. М. Алексюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази