Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АГРАРНА ПОЛІТИКА КПРС
   

АГРАРНА ПОЛІТИКА КПРС

- невід'ємна складова частина загального політичного курсу, економічної політики Комуністичної партії, спрямованої на створення матеріально-технічної бази комунізму, вдосконалення суспільних відносин, соціалістичного способу життя, дальше піднесення матеріального й культурного рівня життя народу. А. п. КПРС грунтується на теорії марксизму-ле-нінізму, ленінських положеннях з аграрного питання. В основу її покладено марксистсько-ленінське вчення про союз робітничого класу і селянства при керівній ролі робітн. класу, кооперативний план В. І. Леніна, на базі якого було здійснено колективізацію сільського господарства. КПРС на кожному істор. етапі творчо розвиває агр. теорію, планомірно здійснює систему політ., орг. і екон. заходів, спрямованих на дальший розвиток с.-г. виробництва. Принципові засади агр. політики партії на сучас. етапі, розроблені Березневим пленумом ЦК КПРС (1965), набули дальшого розвитку в рішеннях XXIII-XXV з'їздів партії, Травневого (1966), Жовтневого (1968), Липневого (1970), Жовтневого (1976) пленумів ЦК КПРС, працях Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва. Партія постійно розвиває і поглиблює ключові положення сучасної аграрної політики, збагачує її новими висновками, настановами і практичними рекомендаціями. Принципово важливе значення мають постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР про дальший розвиток с. г. Нечорноземної зони РРФСР(1974), постанови ЦК КПРС про дальший розвиток спеціалізації і концентрації с.-г. виробн на базі міжгосп. кооперації та агропром. інтеграції (червень 1976), про заходи по дальшому підвищенню ефективності с.-г. науки і зміцненню її зв'язків з виробн. (вересень 1976) та ін. В А. п. КПРС знайшли практичний вияв ленінська ідея єдності розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, економічна стратегія КПРС, що, як відзначив XXV з'їзд КПРС, виходить з вищої довгострокової мети - неухильного піднесення життєвого рівня рад. народу й спрямована на значне підвищення ефективності всього сусп. виробництва. Важливість дальшого розвитку с. г. зумовлена тим, що в цій галузі створюється понад 1/3 нац. доходу і на 3/4 формується фонд нар. споживання. Партія тримає курс на комплексне розв'язання органічно взаємозв'язаних виробничо-тех., екон. і соціально-політ. завдань розвитку с. г., на поєднання досягнень науково-технічної революції з перевагами соціалістичної системи г-ва. Гол. зміст А. п. КПРС полягає в забезпеченні планомірного й динамічного розвитку продуктивних сил села, індустріалізації с.-г. праці. У дев'ятій п'ятирічці середньорічний обсяг с.-г. продукції зріс на 13%, у т. ч. в сусп. секторі - на 17%, в 1,6 раза підвищилася продуктивність праці в колгоспах і радгоспах. Значно збільшилися реальні доходи трудівників села, підвищився їх загальноосв. і культ.-тех. рівень. А. п. КПРС, виходячи з завдань розвитку єдиного народногосподарського комплексу СРСР, враховує інтереси країни в цілому і всіх союзних республік, забезпечує динамічне зростання с.-г. виробництва. Так, в УРСР, як відзначено в документах Жовтневого пленуму ЦК Компартії України (1976), вироби, і заготівля осн. видів с.-г. продукції за останні 10 років збільшилися в 1,5-2 рази, продуктивність праці підвищилася на 60%, фондооснащеність колгоспів зросла в 2,5 раза. В роки дев'ятої п'ятирічки в с. г. республіки вкладено держ. і колг. коштів у 1,5 раза більше, ніж за 5 попередніх років. Енергоозброєність праці зросла в 1,6, поставки мінеральних добрив - у 1,7 раза. Введено в експлуатацію 1,3 млн. га зрошуваних і осушених земель. Середньорічні валові збори зернових культур за п'ятирічку зросли на 1/5, виробництво м'яса (в забійній вазі) - на 23%, молока - на 14%, яєць - більш як на 1/3.

Новим великим "роком по втіленню в життя А. п. КПРС є, зокрема, продаж у 1977 Україною д-ві 1 млрд. 125. млн. пудів хліба. Двадцять п'ятий з'їзд КПРС розробив комплексну програму розвитку соціалістичного с. г. у десятій п'ятирічці. Визначаючи конкретні напрями й завдання А. п. КПРС, з'їзд поставив дві взаємопов'язані цілі: добитися надійного забезпечення країни продовольством і с.-г. сировиною, завжди мати для цього достатні резерви; йти все далі по шляху зближення матеріальних і культ.-побутових умов життя міста і села. Ці цілі повністю відповідають корінним інтересам рад. народу. Екон. програма розвитку села характеризується дальшим істотним зростанням капіталовкладень і поставок машин, устаткування, добрив, посиленням фондо- та енергоозброєності праці, підвищенням її продуктивності та ін. тех.-екон. та орг. заходами, що зумовлюють збільшення обсягу с.-г. вироби, і підвищення його ефективності. Соціальна програма розвитку рад. села передбачає поліпшення матеріально-побутових умов життя селянства, підвищення його загальноосв. і культ. рівня. Проводячи в життя ленінську агр. політику, КПРС послідовно здійснює курс на інтенсифікацію с.-г. виробн, яка передбачає розширене відтворення в колгоспах і радгоспах, дальше зміцнення їхньої ма-теріально-тех. бази, прискорення наук.-тех. прогресу в с. г., широке впровадження комплексної механізації й автоматизації, електрифікації, хімізації, здійснення довгострокової програми меліорації, зміцнення всіх ланок с.-г. виробн, підготовленими кадрами, вдосконалення його організації й управління ним. В розвитку с. г. на сучас. етапі гол. є проблема підвищення його ефективності в найщиршому розумінні. Одним з найважливіших напрямів А. п. КПРС є розрахований на тривалу перспективу курс на всебічний розвиток спеціалізації та концентрації колг.-радгоспного виробн. на базі міжгосподарського кооперування й агропромислової інтеграції, вдосконалення орг. форм управління. Перехід у с. г. до стадії великої машинної індустрії передбачає дальше поглиблення поділу праці між підприємствами, тобто розвиток міжгосп. спеціалізації. Виникають і успішно функціонують вузько-спеціалізовані підприємства пром. типу по виробн. яєць, пташиного м'яса, свинини, яловичини тощо. Процес концентрації с.-г. виробництва здійснюється переважно на основі розвитку міжгосп. кооперації, яка створює для всіх колгоспів і радгоспів рівні можливості для послідовного переходу до ви-сокоінтенсивного спеціалізованого вироби, з високим рівнем рентабельності. Зокрема, на Україні на 1.VІ 1977 діяло понад 3600 міжгосп. підприємств, орг-цій і об'єднань. Втілення в життя А. п. КПРС зумовлює поступове створення умов для зближення колг.-кооп. власності з держ. і злиття їх у перспективі в загальнонар. власність, перетворення с.-г. праці на різновид індустріальної, дальшого подолання істотних відмінностей між містом і селом. А. п. КПРС, підкреслено в постанові ЦК КПРС "Про 60-у річницю Великої Жовтневої соціалістичної революції", спрямована на перетворення с.-г. виробн. на високорозвинутий сектор економіки, служить досягненню найважливіших екон. і соціальних цілей партії, успішній побудові комуністичного суспільства.

Літ.: Ленін В. І. Аграрна програма російської соціал-демократії. Повне зібрання творів, т. 6; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 1 - 10. М., 1970-72; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1976; Брежнєв Л. І. Питання аграрної політики КПРС і освоєння цілинних земель Казахстану. К-, 1974; Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 1-2. К., 1976- 77; XXV з'їзд Комуністичної партії України. Стенографічний звіт. К., 1976; Проблемы аграрной политики КПСС на современном этапе Материалы Всесоюзной научно-теоретической конференции, посвященной 10-летию мартовского Пленума ЦК КПСС (24 - 26 марта 1975 г.), т. 1-2. М., 1975; Курсом мартовского Пленума. М., 1975; Аграрная политика КПСС в условиях развитого социализма. М., 1976; Аграрна політика КПРС на сучасному етапі. К., 1973.

В. К. Врублевський.

аграрна політика кпрс

 

Схожі за змістом слова та фрази