Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА КПРС
   

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА КПРС

— складова частина багатогранної діяльності Комуністичної партії Радянського Союзу но керівництву будівництвом комуністичного суспільства. Спрямована на дальше вдосконалення суспільних відносин в Союзі Радянських Соціалістичних Республік. Має загально-нар. характер, базується на неухильному зростанні економіки, підвищенні ефективності сусп. виробництва, на наук. пізнанні об'єктивних закономірностей відносин між класами, соціальними групами, між суспільством в цілому й окремими його членами. Гол. завдання С. п. КПРС на сучас. етапі розвинутого соціалістичного суспільства визначене XXIV—XXVI з'їздами партії, які виробили широку програму соціального розвитку. Осн. її метою є забезпечення дальшого задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб рад. народу, послідовний розвиток соціалістичного способу життя, дальше вдосконалення соціальної структури рад. суспільства в напрямі досягнення його повної соціальної однорідності. С. п. КПРС спрямована на досягнення гармонійного поєднання сусп. і особистих інтересів, на виховання трудящих у дусі відданості марксизму-ленініз-му, пролет. інтернаціоналізму і рад. патріотизму, на дальше зміцнення соціально-політичної та ідейної єдності радянського суспільства при неухильному зростанні провідної ролі робітничого класу, на зміцнення дружби народів СРСР, послідовне подолання істотних відмінностей між містом і селом, між розумовою і фізичною працею. Вона спрямована також на дальше підвищення добробуту, освіти й культури народу, поліпшення умов праці й відпочинку, розвиток житлового будівництва, вдосконалення системи соціального забезпечення, медичного і побутового обслуговування, охорону навколишнього середовища тощо. При виробленні С. п. КПРС партія виходить з відповідності свого політ. курсу об'єктивним закономірностям і потребам розвитку соціалістичного суспільства, з конкретних істор. умов, з урахування соціальних наслідків науково-технічної революції. Партія підтримує і розвиває все нове, прогресивне, породжене практикою соціалістичного і комуністичного будівництва, враховує інтереси країн соціалістичної співдружності, спирається на підтримку і творчу самодіяльність широких нар. мас. Яскравим виразом С. п. КПРС стали підсумки виконання 9-го і 10-го п'ятирічних планів розвитку нар. г-ва СРСР (1971—80). У ці роки значно зросли нац. багатство країни, її виробничий і науково-тех. потенціал, здійснено найбільш широку в історії країни програму піднесення життєвого рівня народу. Успішно розв'язувалося гол. завдання С. п. КПРС —досягнення соціальної однорідності рад. суспільства. В 70-х рр. тривало дальше зближення всіх його класів і соціальних груп, підвищувалася роль робітн. класу в житті суспільства, відбувалися глибокі прогресивні зміни в житті колг. селянства на сенові зближення двох форм соціалістичної власності і наближення праці трудівників села до праці робітників, швидкими темпами зростала чисельність інтелігенції. Ці процеси знайшли відображення в новій Конституції СРСР 1977, яка зафіксувала найістотніші зміни, що відбулися в рад. суспільстві протягом чотирьох десятиріч, глибокий демократизм рад. загальнонар. д-ви. Зростання екон. могутності Рад. д-ви дало змогу виконати широку програму всемірного піднесення добробуту народу. Протягом 70-х рр. збільшилися частка і абсолютні розміри коштів, виділених з нац. доходу на соціальні потреби, підвищилася реальна заробітна плата робітників і службовців, оплата праці колгоспників. Майже в два рази збільшилися виплати і пільги з суспільних фондів споживання. Поліпшилися пенсійне забезпечення і мед. обслуговування, нових успіхів досягнуто в розвитку культури і науки, майже вдвоє збільшилися виробництво товарів масового споживання, розширилася сфера побутового обслуговування, виконано масштабну програму житлово-комунального будівництва. Лише протягом 10-ї п'ятирічки житлові умови поліпшило понад 50 млн. чол. Велику роль у здійсненні С. п. КПРС відіграє постійна увага партії до соціального розвитку не тільки країни в цілому, а й кожного трудового колективу, піклування про підвищення загальноосвітнього й культурно-тех. рівня трудівників, про наукову організацію праці. Важливою ділянкою С. п. КПРС є комуністичне виховання трудящих, зокрема виховання комуністичного ставлення до праці, дальше вдосконалення соціалістичного змагання. С. п. КПРС розглядає як могутній рушій соціального прогресу дальший розвиток соціалістичної демократії і громад. активності трудящих, широке залучення їх через Ради народних депутатів, професійні спілки та ін. масові орг-ції до реальної участі в управлінні двою, виробництвом. Новим етапом у розвитку С. п. КПРС став XXVI з'їзд партії, який висунув соціальну програму на 11-у п'ятирічку (див. Одинадцятий п'ятирічний план) і на перспективу до 1990. Ця програма передбачає дальше зростання добробуту рад. людей на основі стійкого, поступального розвитку нар. г-ва, прискорення науково-технічного прогресу і переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку. В руслі С. п. КПРС на найближчі роки — прискорене житлове, культурно-побутове будівництво, особливо в малообжитих районах; скорочення малокваліфікованої і тяжкої фіз. праці; підвищення заробітної плати і пенсій; удосконалення всієї сфери розподілу, здійснення Продовольчої програми СРСР, розширення виробництва й поліпшення якості товарів нар. споживання; розвиток сфери послуг; дальший розвиток організації відпочинку рад. людей; дальше зростання освітнього і культурно-тех. рівня трудящих; підвищення якості мед. обслуговування; розвиток фізкультури і спорту; створення сприятливіших умов для охорони здоров'я матері й дитини і виховання дітей; дальше зближення рівня добробуту, умов праці й побуту різних соціальних груп рад. суспільства, трудящих міста і села; дальший розвиток соціалістичної демократії, розширення участі трудящих в управлінні виробництвом, їхньої громад. активності тощо. З'їзд відзначив, що С. п. КПРС має зосередитися на подоланні відмінностей, які виходять за рамки окремих класів, на розв'язанні проблем, що потребують найуважнішого врахування особливостей та інтересів кожної групи нашого суспільства, на вирівнюванні соціальних відмінностей у тер. плані; на дальшому зміцненні братерської дружби народів СРСР, зміцненні матеріальних і духовних основ соціалістичного способу життя. XXVI з'їзд партії збагатив С. п. КПРС важливими теор. положеннями. На основі аналізу глибинних перетворень у характері і змісті праці й способі життя всіх класів і соціальних груп рад. суспільства у Звітній доповіді ЦК КПРС зроблено висновок, що "становлення безкласової структури суспільства в головному й основному відбудеться в історичних рамках зрілого соціалізму" (Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981, с. 64). З'їзд зазначив, що процес всебічного зближення рад. республік прискорюється інтенсивним екон. і соціальним розвитком кожної з них. Теор. узагальнення процесів соціального розвитку СРСР дало змогу дійти висновку про те, що в період розвинутого соціалізму завершуватиметься перебудова всіх сусп. відносин на притаманних новому ладові колективістських засадах. Надзвичайно важливим є висновок з'їзду, що провідною силою процесу становлення безкласової структури рад. суспільства був і лишається робітн. клас. Висунуті на з'їзді нові теор. висновки й положення спрямовано на здійснення осн. завдань С. п. КПРС — формування нової людини, всебічний розвиток особи, вдосконалення соціалістичного способу життя.

Літ.: Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1976; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Волков Ю. Е., Роговин В. 3. Вопросы социальной политики КПСС. М., 1981.

В. С. Левін.

 

Схожі за змістом слова та фрази