Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow _Г-І arrow ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ З'ЇЗД КПРС
   

ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ З'ЇЗД КПРС

Відбувся 23.ІІ—3 ІІІ 1981 в Москві. В його роботі взяли участь 5002 делегати, які представляли 17 480 тис. комуністів. На з'їзді були присутні 123 делегації комуністичних, робітн., соціалістичних та нац.-демократичних партій і орг-цій з 109 країн. Порядок денний: 1) Звіт ЦК КПРС і чергові завдання партії в галузі внутр. і зовн. політики; 2) Звіт Центр. ревізійної комісії; 3) Осн. напрями екон. і соціального розвитку СРСР на 1981—85 і на період до 1990; 4) Вибори Центр. органів партії. У Звітній доповіді ЦК КПРС, в ін. документах з'їзду дано глибокий аналіз сучас. міжнар. становища СРСР, всебічно показано розвиток СРСР в екон., соціально-політ. і духовній сферах; визначено гол. напрями внутр. і зовн. політики КПРС. З'їзд цілком і повністю схвалив ленінський курс і практичну діяльність ЦК партії. В документах з'їзду відзначалося, що в міжнар. плані звітний період був позначений насамперед інтенсивною боротьбою двох курсів у світовій політиці — курсу на приборкання гонки озброєнь, зміцнення миру і розрядки, на захист суверенних прав і свободи народів, який проводить СРСР, ін. країни соціалістич. співдружності, і курсу, який здійснюють агресивні імперіалістич. кола, насамперед США, спрямованого на підрив розрядки, нагнітання міжнар. напруженості, придушення нац.-визв. боротьби. З'їзд зробив глибокий аналіз осн. рушійних сил сучас. світового революційного процесу — світової системи соціалізму, міжнар. комуністичного і робітн. руху та нац.-визвольного руху. Особливу увагу приділено поглибленню і роз витку братніх зв'язків з марксистсько-ленінськими партіями соціалістичних країн, від характеру відносин між якими залежать зміцнення єдності соціалістич. співдружності, зростання її міжнар. авторитету, успіхи соціалістичного будівництва. XXVI з'їзд КПРС розвинув далі, стосовно до 80-х рр.. Програму миру, вироблену XXIV з'їздом КПРС. У ній знайшли продовження політика мирного співіснування держав з різним суспільним ладом, конструктивні ініціативи, спрямовані на кардинальне оздоровлення міжнар. обстановки, на ліквідацію загрози термоядерної війни. На з'їзді було підбито підсумки розвитку СРСР протягом 10-ї п'ятирічки. Значно зросли масштаби економіки, одержано високі абсолютні прирости виробництва. Нац. доход протягом 1976—80 порівняно з попереднім п'ятиріччям зріс на 400 млрд. крб.; капітальні вкладення в нар. г-во становили 634 млрд. крб.— в 13,4 раза більше, ніж у 4-й (1-й повоєнній) п'ятирічці; збудовано 1200 великих пром. підприємств. За рахунок новосформованих територіально-виробничих комплексів у європ. частині РРФСР, на Уралі, в Сибіру, на Далекому Сході, в Казахстані й Таджикистані забезпечено весь загальносоюзний приріст нафти, газу і вугілля. Здійснено значні заходи по дальшому піднесенню с. г. Середньорічний збір зерна в країні в 10-й п'ятирічці вперше досяг 205 млн. т. Виконано широку програму піднесення нар. добробуту. Понад 50 млн. чол. поліпшили свої житлові умові. Всі ці досягнення — результат самовідданої праці рад. народу, правильності політики партії, животворної сили рад. соціалістичного ладу. Гідно оцінюючи істор. звершення рад. народу, з'їзд вказав і на труднощі, недоліки, нерозв'язані проблеми. Підбивши підсумки розвитку СРСР у 10-й п'ятирічці і в цілому за 70-і рр., з'їзд затвердив Основні напрями екон. і соціального розвитку СРСР на 1981—85 і на період до 1990. Партія чітко заявила про необхідність забезпечення тісного зв'язку економічної стратегії КПРС і соціальної політики КПРС. Відображений в документах з'їзду ген. напрям екон. політики партії полягає в забезпеченні дальшого зростання добробуту трудящих, створенні матеріальних умов для розквіту їх духовного і культур. життя, сусп. активності. Дальше зростання добробуту рад. людей, що є найвищою метою і гол. змістом усієї діяльності нашої партії і д-ви, гол. завданням 11-ї п'ятирічки, відбувається на основі поступального розвитку нар. г-ва, прискорення наук.-тех. прогресу, переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку, більш раціонального використання виробничого потенціалу країни, макс. економії всіх видів ресурсів, поліпшення якості роботи. З ме тою зростання реальних доходів трудящих, поліпшення постачання населення прод. і пром. товарами, з'їзд прийняв рішення про розробку принципово нового за своїм характером парт., держ. і планового документа— Продовольчої програми СРСР, спрямованої на дальше піднесення с. г. З'їздом передбачено розширення виробництва і поліпшення якості товарів нар. споживання, розвиток сфери послуг. З'їзд визначив програму перспективного розвитку всіх союзних республік, у т. ч. Укр. РСР. Основою розв'язання всього комплексу загальносоюзних соціально-екон. і культур. завдань є зростання сусп. виробництва, підвищення його ефективності, повніше використання створеного всіма поколіннями рад. людей величезного виробн. потенціалу. Гол. фактором піднесення економіки, ключовим завданням 11-ї п'ятирічки є кардинальне підвищення продуктивності праці. З'їзд закликав завершити у 80-х рр. поворот економіки на шлях інтенсифікації. Велику увагу з'їзд приділив дальшому розвитку важкої індустрії, поліпшенню трансп. комплексу країни, вдосконаленню структури нар. г-ва, більш раціональному розміщенню продуктивних сил. Для забезпечення підвищення ефективності сусп. виробництва і якості роботи, зазначалося на з'їзді, необхідно вивести всі галузі нар. г-ва на передові рубежі науки і техніки, вдосконалювати форми і методи управління економікою, забезпечувати тісний зв'язок науки і виробництва, поліпшувати механізм соціалістичного господарювання. З'їзд схвалив лінію партії та Рад. д-ви на дальше зміцнення оборонної могутності СРСР, його Збройних Сил — могутнього фактора стримування агресивних намірів імперіалістичної реакції. З'їзд приділив багато уваги питанням розвитку соціально-класової структури і нац. відносин, зміцненню матеріальних і духовних основ соціалістичного способу життя, формуванню нової людини, розвитку рад. політ. системи, зробив важливий теор. висновок про те, що становлення безкласової структури суспільства в головному і основному відбувається вже на етапі зрілого соціалізму. З'їзд розглянув корінні питання розвитку партії, збагатив положення про зростання ролі КПРС в сучас. умовах, про джерела її творчих сил. За звітний період ряди партії поповнили 1,8 млн. чол. Серед них представники робітн. класу становлять 59 %, колгоспники — понад 10 %. Зріс прошарок комуністів серед тех., наук., худож. інтелігенції, працівників освіти, охорони здоров'я, культури, апарату управління, військовослужбовців. З'їзд вказав на першорядну роль у розв'язанні різноманітних завдань госп., соціального, культур. будівництва первинних парт. організацій, яких налічувалось 414 тис. (на початку 1981). Акцентуючи увагу на необхідності вдосконалення методів партійного керівництва, з'їзд підкреслив важливе значення таких могутніх підойм партійного керівництва, як кадрова політика КПРС, контроль й перевірка виконання прийнятих рішень. На з'їзді було розглянуто питання ідеологічної, політико-виховної роботи, яка є однією з найважливіших складових частин комуністичного будівництва. З'їзд відзначив, що всі перетворення в країні, всі акції Рад. д-ви на світ. арені здійснювалися згідно з програмними настановами партії, і підкреслив, що Програма Комуністичної партії Радянського Союзу, яка нині діє, в цілому правильно відображає закономірності сусп. розвитку. Проте, вказав з'їзд, оскільки з часу прийняття діючої Програми партії, тобто за 20 років, нагромаджено великий досвід соціалістичного і комуністичного будівництва, відбулося багато важливих змін в житті рад. суспільства, ін. країн соціалізму, на міжнар. арені, потрібна нова редакція Програми, покликана допомогти партії та рад. народові сконцентрувати сили на розв'язанні ключових завдань, які стоять перед ними. Істор. значення XXVI з'їзду КПРС полягає в тому, що, спираючись на наук. аналіз досягнень і можливостей рад. суспільства, враховуючи всю сукупність внутр. і міжнар. факторів, він висунув розгорнуту програму екон. і соціального розвитку країни на 11-у п'ятирічку і на 80-і рр. в цілому; запропонував народам чітку і послідовну Програму боротьби за міжнар. безпеку на 80-і рр.; зробив великий внесок у розвиток марксистсько-ленін ської теорії. З'їзд обрав ЦК КПРС у складі 319 членів і 151 кандидата, Центр. ревізійну комісію з 75 чол.

Літ.: XXVI з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. Стенографічний зніт, т. 1—3. К., 1981—82; История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1983.

В. І. Юрчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази