Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow _Г-І arrow ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ З'ЇЗД КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
   

ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ З'ЇЗД КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

Відбувся 10—12.11 1981 в Києві; почав роботу напередодні Двадцять шостого з'їзду КПРС (див. т. 12. Додаток). На з'їзд було обрано 2397 делегатів, які представляли 2 933 564 комуністів. Порядок денний: 1) Звіт ЦК Компартії України; 2) Звіт Ревізійної комісії Компартії України; 3) Про проект ЦК КПРС до XXVI з'їзду КПРС "Основні напрями економічного і соціального розвитку СРСР на 1981—1985 роки і на період до 1990 року"; 4) Вибори керівних органів Компартії України. З'їзд глибоко проаналізував діяльність парт. орг-ції республіки з часу Двадцять п'ятого з'їзду Компартії України, підбив підсумки 10-ї п'ятирічки і намітив нові рубежі дальшого піднесення економіки і культури республіки. Найважливішим політ. підсумком звітного періоду було те, що завдання, які ставились перед республікою Двадцять п'ятим з'їздом КПРС, у цілому виконано. З'їзд цілком і повністю схвалив opг. й політ. роботу ЦК Компартії України по здійсненню рішень XXV з'їзду КПРС і XXV з'їзду Компартії України.

Велике місце в роботі з'їзду зайняли питання соціально-екон. розвитку республіки. Динамічно розвивалися всі галузі нар. г-ва, збіль шився їхній вклад у розв'язання загальнодерж. завдань. Порівняно

3 9-ю п'ятирічкою нац. доход зріс на 22 %, 4/5 його спрямовано на забезпечення нар. добробуту. Випуск пром. продукції збільшився майже на третину. Забезпечено дальший розвиток важкої пром-сті. Прискореними темпами розвивалися галузі, які визначають тех. прогрес, — машинобудування і металообробка, хім. і нафтова пром-сть. Зросли капіталовкладення в нар. г-во, споруджено 150 великих пром. підприємств, бл. 1900 виробничих об'єктів. Забезпечено дальший розвиток с. г. За 5 років на зміцнення його матеріально-тех. бази направлено понад 25 млрд. крб., поставлено 266,5 тис. тракторів, 220,2 тис вантажних автомобілів, багато ін. техніки. Енергоозброєність с- г.

збільшилася в 1,6 раза, осн. фонди колгоспів і радгоспів — у 1,5 раза. Введено в експлуатацію 1,2 млн. га зрошуваних і осушених земель. Все це зумовило дальше зростання с.-г. виробництва. Валова продукція сусп. сектора збільшилась на 11 %. Середньорічне виробн. зерна зросло на 3,2 млн. т і досягло 43,2 млн. т, цукрових буряків — на 7,6 млн. т і перевищило 53 млн. т. Збільшились держ. закупки тваринницької і плодоовочевої продукції. Помітні зрушення сталися в підвищенні ефективності виробництва і якості продукції. Продуктивність праці у сфері матеріального виробн. зросла на 16 % . За рахунок цього одержано 90 % приросту нац. доходу, зекономлено працю майже 3 млн. чоловік. Здійснено важливі заходи по розвитку наук. потенціалу, вдосконаленню управління наук.-тех. прогресом, підвищенню ефективності наук. досліджень, зміцненню зв'язку науки з виробництвом.

На основі неухильного зростання економіки послідовно здійснювався широкий комплекс соціальних заходів. Реальні доходи в розрахунку на душу населення збільшилися на 17 %, середньомісячна заробітна плата робітників і службовців — на 16 %, доходи колгоспників від громадського г-ва — на ЗО %. Суспільні фонди споживання зросли на 31,5 %. У містах і селах споруджено 91,4 млн. кв. м житлової площі, житлові умови поліпшили майже 8 млн. чоловік. Поліпшилось комунальне і побутове обслуговування. Послідовно здійснювався курс на заг. середню освіту молоді. В нар. г-во направлено 1,8 млн. молодих спеціалістів. З'їзд глибоко проаналізував практику орг.-парт. роботи, узагальнив набутий парт. орг-ціями республіки досвід. За звітний період вони прийняли в свої ряди 425 тис. чол. Понад 70 % нового поповнення становили комсомольці. Зміцніло робітн. ядро у складі Компартії України. Серед тих, що вступали до партії, робітники становили 57,8%. Кількість первинних парт. організацій в республіці досягла 66 846. Діяло понад 119 тис. парт. груп та бл. 66 тис. цехових парт. орг-цій. Підвищилась роль парт. к-тів як органів політ. керівництва. Велику увагу з'їзд приділив питанням роботи з кадрами, правильного використання їх. У нар. г-ві республіки 1981 працювало 5,3 млн. спеціалістів, у т. ч. майже 1 млн. 633 тис. комуністів. Важливе місце в діяльності Компартії України займали питання ідеологічної роботи, комуністичного виховання трудящих. З'їзд висунув завдання ще цілеспрямованіше вести ідейно-виховну роботу, збагачувати її зміст, урізноманітнювати форми, ефективніше використовувати багатий арсенал засобів ідейного впливу — досягнення сусп. наук. політ. освіту, лекційну пропаганду, агітаційно-масову і культурно-освітню роботу, засоби масової інформації, л-ру і мистецтво. З'їзд приділив велику увагу питанням дальшого розвитку соціалістичної демократії, вдосконалення парт. керівництва Радами, профспілками, комсомольськими та ін. громад. орг-ціями. Багатогранну роботу проводили Ради, які об'єднували 525 тис. нар. обранців, багатомільйонний актив. Зросла роль профспілкових орг-цій, які налічували бл. 25 млн. чоловік. Активну участь у комуністичному будівництві брав комсомол України, в лавах якого було понад 6,5 млн. юнаків і дівчат. З'їзд одностайно схвалив проект ЦК КПРС "Основні напрями економічного і соціального розвитку СРСР на 1981—1985 роки і на період до 1990 року". Було внесено багато пропозицій щодо дальшого розвитку пром-сті, агропром. комплексу, прискорення капітального буд-ва, підвищення ефективності та якості виробництва, вдосконалення управління і господарювання в усіх ланках економіки, підвищення матеріального добробуту і культур. рівня трудящих. З'їзд обрав ЦК Компартії України у складі 195 членів і 93 кандидатів та Ревізійну комісію Компартії України з 61 чол.

Літ.: XXVI з'їзд Комуністичної партії України. Стенографічний звіт. К., 1981; Калакура Я. С, Кожукало І. П. XXVI з'їзд Комуністичної партії України. К., 1982.

Я. С. Калакура, І. П. Кожукало.

 

Схожі за змістом слова та фрази