Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow даф-дей arrow ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ З'ЇЗД КПРС
   

ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ З'ЇЗД КПРС

- відбувся 24.11 - 5.ІІІ 1976 в Москві. В роботі з'їзду брало участь 4998 делегатів, які представляли 15 694 тис. комуністів. На з'їзді були присутні 103 делегації комуністичних, робітн., нац.-демократичних і соціалістичних партій. Порядок денний: 1) Звіт ЦК КПРС і чергові завдання партії в галузі внутр. і зовн. політики. Доповідь Генерального секретаря ЦК Л. І. Брежнєва XXV з'їздові КПРС; 2) Звіт Центр. ревізійної комісії; 3) Осн. напрями розвитку нар. г-ва СРСР на 1976- 80. Доповідь Голови Ради Міністрів СРСР О. М. Косигіна XXV з'їздові КПРС; 4) Вибори центр. органів партії. В доповіді Л. І. Брежнєва було дано глибокий аналіз усіх сторін діяльності партії й життя суспільства зрілого соціалізму, розкрито ключові внутр. і міжнар. проблеми. З'їзд цілком і повністю схвалив політ, лінію і практичну діяльність ЦК партії. В док-тах з'їзду підкреслено, що в галузі зовн. політики КПРС протягом 1971-75 провела велику роботу по втіленню в життя Програми миру, прийнятої Двадцять четвертим з'їздом КПРС. З'їзд відмітив, що завдяки цьому зміцніло міжнар. становище нашої Батьківщини, посилилися позиції світового соціалізму, здійснено поворот від "холодної війни" до мирного співіснування д-в з різним сусп. ладом. У центрі уваги КПРС, як і раніше, були взаємовідносини з соціалістичними країнами, співробітництво з братніми партіями цих д-в. Зміцніли і збагатилися новим змістом відносини СРСР з країнами, що розвиваються. З'їзд наголосив на важливості й актуальності принципів пролетарського інтернаціоналізму, вказав, що захист його є обов'язком кожної марксистсько-ленінської партії, кожного комуніста. З'їзд засвідчив непохитність позицій бойової солідарності КПРС з міжнародним комуністичним рухом, з усіма борцями за соціальне й нац. визволення народів, одностайно прийняв Заяву "Свободу в'язням імперіалізму і реакції!", а також рішення спорудити в Москві монумент в пам'ять героїв міжнар. комуністичного, робітн. і нац.-визвольного руху, які загинули від рук класового ворога. Спираючись на досягнутий поворот у розвитку міжнар. відносин, з'їзд прийняв програму дальшої боротьби за мир і міжнар. співробітництво, за свободу й незалежність народів, яка конкретизувала зміст Програми миру й визначила її осн. завдання на сучас. етапі. З'їзд всебічно проаналізував діяльність партії й народу по здійсненню завдань 9-ї п'ятирічки (1971-75). За роки п'ятирічки зроблено новий великий крок у створенні матеріально-тех. бази комунізму, в підвищенні рівня життя народу, забезпечено стале зростання економіки, розв'язання осн. соціально-екон. завдань п'ятирічного плану. Успішно вирішувалася проблема підвищення ефективності виробництва, на що вказує прискорене зростання продуктивності праці. Нац. доход за 1971-75 збільшився на 28%; осн. виробничі фонди нар. г-ва зросли в 1,5 раза; обсяг пром. вироби. - на 43 %. Заг. обсяг капіталовкладень у нар. г-во становив понад 500 млрд. крб. Послідовно здійснювалася довгочасна програма піднесення с. г.- його тех. переобладнання, зміцнення економіки колгоспів і радгоспів. Незважаючи на несприятливі погодні умови, середньорічний обсяг виробн. с.-г. продукції збільшився на 13%, на 14 млн. т зріс середньорічний збір зерна. В 9-й п'ятирічці здійснено важливі соціальні заходи по підвищенню оплати праці, пенсій, стипендій тощо. Житлові умови поліпшили 56 млн. чол. Завершено в основному перехід до заг. обов'язкової середньої освіти. З'їзд вказав і на труднощі, нерозв'язані проблеми, недоліки (частину виробн. потужностей не було введено або освоєно в строк; у деяких галузях вузьким місцем залишалося впровадження у виробн. досягнень науки й техніки; не скрізь вдалося позбутися втрат робочого часу, порушень планової, технологічної й трудової дисципліни). Спираючись на досягнуті успіхи, з'їзд намітив чергові завдання госп. будівництва, конкретизував і розвинув принципові настанови політики партії в умовах зрілого соціалізму на 10-е п'ятиріччя (1976-80) й на тривалішу перспективу. Осн. напрями економічної стратегії КПРС на сучас. етапі втілені в гол. завданні 10-ї п'ятирічки, яке полягає в послідовному здійсненні курсу Комуністичної партії на піднесення матеріального і культурного рівня життя народу на основі динамічного і пропорційного розвитку суспільного виробництва і підвищення його ефективності, прискорення науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці, всемірного поліпшення якості роботи в усіх ланках нар. г-ва. Стрижнем екон. стратегії партії є дальше нарощування екон. могутності країни, розширення й докорінне оновлювання виробн. фондів, забезпечення сталого збалансованого зростання важкої пром-сті- фундаменту економіки. З'їзд проголосив широку соціальну програму (збільшення майже на 76 млрд. крб. фондів споживання, підвищення реальних доходів населення, дальший розвиток житлового будівництва). З'їзд приділив велику увагу розвиткові науки, розробці й здійсненню заходів, спрямованих на охорону навколишнього середовища, раціональне використання й відтворення природних ресурсів, визначив програму розвитку всіх союзних республік, у т. ч. Укр. PCP. З'їзд висунув ряд вузлових проблем розвитку економіки на сучас. етапі: прискорення наук.-тех. прогресу, дальший розвиток с. г., збільшення виробн. товарів нар. споживання, поліпшення торгівлі й побутового обслуговування населення; розвиток зовнішньоекон. зв'язків; дальше вдосконалювання управління економікою, всього соціалістичного госп. механізму. З'їзд глибоко й усебічно проаналізував діяльність партії в умовах розвинутого соціалізму, підкреслив, що КПРС, ставши партією всього народу, не втратила свого класового характеру, була і є партією робітн. класу. За звітний період її ряди поповнили майже 2,6 млн. комуністів. Серед них робітники становили 58 %, колгоспники - понад 11%, істотно зріс прошарок комуністів серед інтелігенції. З'їзд націлив парт. орг-ції на суворе дотримання ленінських норм партійного життя і принципів парт. керівництва, на глибоке оволодіння ленінським стилем роботи. З'їзд зробив великий внесок у розвиток марксистсько-ленінської теорії, проаналізував гол. підсумки майже 60-річного шляху Рад. д-ви, дав всебічну характеристику закономірностей розвинутого соціалістичного суспільства. З'їзд висунув завдання дальшого вдосконалювання й підвищення ефективності всієї ідейно-виховної роботи партії, відзначивши необхідність комплексного підходу до всієї справи виховання, тобто забезпечення тісної єдності ідейно-політ., трудового й морального виховання з урахуванням особливостей різних груп трудящих. З'їзд приділив велику увагу питанням дальшого розвитку політичної системи радянського суспільства. Йшлося про вдосконалювання соціалістичної державності, дальший розвиток соціалістичної демократії, зміцнення правової основи держ. і громад, життя, активізацію діяльності громад. орг-цій. З'їзд дав принципові вказівки щодо підготовки проекту нової Конституції СРСР. Він озброїв партію і народ конкретною програмою соціально-екон. і політ. розвитку соціалістичного суспільства, боротьби за зміцнення миру. З'їзд обрав ЦК КПРС у складі 287 членів і 139 кандидатів у члени партії. До складу Центр. ревізійної комісії обрано 85 чол. Пленум ЦК обрав Політбюро ЦК КПРС і Секретаріат, затвердив голову К-ту парт, контролю при ЦК КПРС. Генеральним секретарем ЦК КПРС було обрано Л. І. Брежнєва.

Літ.: XXV з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. 24 лютого - 5 березня 1976 року. Стенографічний звіт, т. 1-3. К., 1976: Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977; XXV съезд КПСС: единство теории и практики, в. 1-4. М., 1977 - 79; Мир о XXV съезде КПСС. М., 1977; Шафорост В. М. Рішення XXV з'їзду КПРС - у життя. Покажчик літератури. К., 1977.

В. І. Юрчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази