Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНА І КАРТОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
   

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНА І КАРТОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- наук., вироб., управлінська та ін. діяльність юрид. і фіз. осіб, спрямована на вивчення параметрів фігури Землі, створення держ. астрономо-геодезичної та гравіметричної мереж України, геоінформ. систем, топогр. та кадастрових карт (планів). Відносини в галузі Т.-г. і к. д. регулюються Законом України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (1998), указом Президента України «Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших потреб в Україні» від 1 .VIІІ 2001, окр. нормами Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003—2010 (затв. КМ України 16.1 2003), а також ін. нормат.-прав. актами. Ними врегульовані питання держ. управління та держ. нагляду в цій галузі, види і умови здійснення Т.-г. і к. д. та її метрологічне, нормат.-тех. і фін. забезпечення, порядок створення і використання держ. картогр.-геодез. фонду України, правила охорони геодез. пунктів (знаків) та ін. Згідно з названими актами об'єктами Т.-г. і к. д. є: тер. України, в т. ч. водні об'єкти, міста та ін. нас. пункти, системи пром., гідро-тех. та ін. інженерних споруд і комунікацій, континентальний шельф; тер. земної кулі (включаючи Антарктику і Світовий океан); косм. простір, небесні тіла. Держ. управління у галузі Т.-г. і к. д. здійснюють КМ України, Гол. управління геодезії, картографії та кадастру при КМ України як спеціально уповноважений орган у цій галузі, його структури на місцях, М-во оборони та його спец, підрозділи, ін. органи викон. влади. У зак-ві України розрізняють топографо-геодезичні та картографічні роботи, які виконуються на підставі спец, дозволів (ліцензій) або без таких дозволів, а також дані роботи загальнодерж. чи спец, призначення. Під час здійснення цих робіт має забезпечуватися: додержання вимог стандартів та нормат.-тех. док-тів; виконання робіт методами і способами, безпечними для життя і здоров'я людей, стану довкілля та об'єктів, що мають істор.-культурну цінність; графічне зображення на картах держ. кордонів та меж адм.-тер. устрою, а також кордонів іноз. держав та ін. політико-адм. і геогр. елементів; зберігання та облік топогр.-геодезичних, аерознімальних, картогр. і косм. мат-лів; системат. аналіз держ. астрономо-геодезичної основи на тер. України та відповідність картогр. мат-лів сучас. стану місцевості. Доступ до мат-лів, що є носіями відомостей, які становлять державну таємницю, провадиться відповідно до Закону України «Про державну таємницю» (1994). Фінансування загальнодерж. топогр.-геодезичних і картогр. робіт здійснюється за рахунок Держ. бюджету України, а спеціальних — за рахунок місц. бюджетів. Ін. замовники цих робіт фінансують їх за власний рахунок відповідно до укладених договорів. Порушення зак-ва про Т.-г. і к. д. тягне за собою дисциплінарну, адм., цив.-прав. і крим. відповідальність. Зокрема, відповідальність несуть юрид. і фіз. особи, винні у: порушенні норм, правил, стандартів під час виконання відповід. робіт; внесенні змін у нормат.-тех. док-ти без погодження з органами, що їх затвердили; здійсненні Т.-г. і к. д. без спец, дозволів (ліцензій); порушенні порядку обліку, зберігання топогр., картогр. та аерознімальних матеріалів і гравіметричних даних; невиконанні розпоряджень органу держ. геодез. нагляду; порушенні вимог щодо охорони геодез. знаків тощо.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази