Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow знак-зяб arrow ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
   

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- різновид діяльності вітчизн. суб'єктів господарювання та іноз. госп. суб'єктів, побудована на договірних (контрактних) взаємовідносинах між ними, що має місце на тер. України та за її межами. Гол. законод. актом, за допомогою якого регулюються відносини у сфері 3. д., є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991). Важлива роль у цьому належить також правовим актам про режим іноз. інвестування, митне і валютне регулювання, квотування та ліцензування, оподаткування, страхування, кредитування, експортно-імпортні операції, антидемпінгові процедури та ін.

За чинним зак-вом України суб'єктами 3. д. є: фіз. особи — гр-ни України, іноз. гр-ни та особи без громадянства, які мають цив. правоздатність і дієздатність згідно із законами України і постійно проживають на її території; юрид. особи, зареєстровані в Україні і котрі ма ють пост, місцеперебування на її території; структурні одиниці (філії, відділення тощо) або представництва іноз. суб'єктів господарювання, які постійно перебувають на тер. України. До суб'єктів 3. д. належить і власне Україна як д-ва в особі її органів, місц. органи влади та управління в особі створених ними зовнішньоекон. організацій, які беруть участь у 3. д., а також ін. д-ви, що здійснюють 3. д. на тер. України. Всі суб'єкти 3. д. незалежно від форм власності та ін. ознак мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами

України, керуючись при цьому такими принципами: свободи зовнішньоекон. підприємництва, верховенства закону, юрид. рівності і недискримінації, захисту інтересів суб'єктів 3. д., еквівалентності обміну та неприпустимості демпінгу при ввезенні і вивезенні товарів та ін.

До осн. видів 3. д. належать: експорт та імпорт товарів, капіталів і роб. сили, надання різних послуг суб'єктами 3. д. України іноз. суб'єктам господарювання, що включає створення спільних підприємств, проведення спільних госп. операцій та спільне володіння майном як на тер. України, так і за її межами; підприєм. діяльність на тер. України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, «ноу-хау», торг, марок та ін. об'єктів інтелект, власності з боку іноз. фірм, а також аналогічна діяльність вітчизн. суб'єктів 3. д. за межами України; організація та здійснення діяльності в галузі проведення на комерц. основі виставок, аукціонів, торгів, семінарів, симпозіумів тощо; різноманітні торг., товарообмінні (бартерні), орендні, валютні, банківські операції та ін. види 3. д., не заборонені прямо і у виключній формі законами України. При цьому зовнішньоекон. посередницькі операції, при виконанні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та ін.), здійснюються без обмежень. 3. д. проводиться на основі зовнішньоекон. договору (контракту), що є, як правило, письмово оформленою угодою двох або більше суб'єктів 3. д. та їх іноз. контрагентів, спрямованою на встановлення, зміну або припинення їх взаем, прав і обов'язків у зовнішньоекон. діяльності. Форма угоди визначається зак-вом місця її укладання. Угода, яку складено за кордоном, не може бути визнана недійсною внаслідок недодержання форми, якщо додержано вимог законів України. Права та обов'язки сторін зовнішньоекон. договорів (контрактів) визначаються зак-вом країни, обраної сторонами при укладанні договору або в результаті дальшого погодження. При відсутності такого погодження до зовнішньоекон. договорів застосовується зак-во країни, де заснована, має місце проживання або осн. місце діяльності сторона, яка передає майно, виконує роботи чи надає послуги для контрагента, напр.: продавець — у договорі купівлі-продажу, наймодавець — у договорі майнового найму (оренди), перевізник — у договорі перевезення, охоронець — у договорі схову, кредитор — у договорі кредитування і т. п.

Оподаткування результатів 3. д., митне і валютне регулювання, ведення розрахунків та кредитування, страхування, ліцензування і квотування, облік, звітність та аудит, інформ. забезпечення зовнішньоекон. операцій, заборона окр. видів експорту та імпорту, встановлення і використання при цьому тех., фармакол., сан., вет. та екологічних стандартів і вимог, а також застосування спец, імпортних процедур та антимоноп. заходів до суб'єктів 3. д. на тер. України визначаються її відповідними законод. та ін. нормат.-правовими актами або міжнар. договорами України.

Спори, що виникають між суб'єктами 3. д., іноз. суб'єктами господарювання у процесі такої діяльності, розглядаються суд. або арбітраж, органами України, ін. органами вирішення спорів за вибором сторін спору (напр., Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України), якщо це прямо не суперечить чинному зак-ву або передбачено міжнар. угодами України. Міждерж. спори, які можуть виникнути в результаті дій України при застосуванні її законів про 3. д., вирішуються у погодженому сторонами порядку згідно з нормами міжнар. права.

Літ.: Юрид. памятка участнику внешнеэкон. деятельности в Украине (в вопросах, ответах и док-тах). К., 1992; Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкон. деятельности в Украине. К., 1998.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази