Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
   

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

— регламентований нормами кримінально-процесуального права порядок провадження у кримінальних справах. За змістом К. п. — це діяльність органів дізнання, слідства, прокурора і суду, спрямована на охорону прав та закон, інтересів фіз. і юрид. осіб, які беруть у ньому участь, а також на швидке і повне розкриття злочинів. викриття винних та забезпечення правильного застосування закону. Поняття «кримінальний процес» є тотожним поняттю «кримінальне судочинство».

Визначальною у К. п. є діяльність зазначених вище держ. органів, від дій та рішень яких залежить провадження у кожній крим. справі. При цьому згідно з крим.-процес, законом суд, прокурор, слідчі та органи дізнання здійснюють свою діяльність лише їм властивими методами і засобами, з урахуванням конкр. завдань, що стоять перед ними, та умов, за яких вони діють. Діяльність цих органів тісно взаємопов'язана, тому заг. ефективність К. п. істотно залежить від ефективності дій кожного з них і виконання ними завдань крим. судочинства, викладених у ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України.

Діяльність органів, які ведуть К. п., не вичерпує всього його змісту. Вона породжує різні за характером правовідносини, в т. ч. між зазначеними органами та ін. суб'єктами К. п. Істотне значення для змісту К. п. має діяльність учасників

К. п., тобто осіб, які мають інтереси у справі та відповідні права для захисту цих інтересів, а саме: підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), його захисника, а також потерпілого, цив. позивача, цив. відповідача та їх представників. Закон передбачає реальні гарантії захисту прав та інтересів учасників процесу. К. п. здійснюється за передбаченою законом процес, формою, яка встановлює порядок проведення процес, дій, умови, за яких вони виконуються, та зміст цих дій. Суворе дотримання процес, форми має важливе значення як для встановлення у кожній справі об'єктивної істини, так і для захисту прав та закон, інтересів усіх учасників процесу, підвищення культури судочинства, його виховного впливу. Істотне порушення вимог закону до процес, форми є однією з підстав для скасування вироку чи ін. рішення. Провадження у крим. справі має відповідні етапи, стадії, послідовність, зміст яких визначено процес, законом. К. п. складається з таких стадій: 1) порушення крим. справи; 2) досуд. розслідування (дізнання і досуд. слідство); 3) віддання обвинуваченого до суду; 4) суд. розгляд; 5) касац. провадження; 6) виконання вироку; 7) перегляд у порядку нагляду вироку та ін. суд. рішень, що набули закон, сили; 8) відновлення справ за нововиявленими обставинами. Не кожна крим. справа обов'язково проходить усі ці стадії. Напр., порушена справа може бути закрита у стадії досуд. розслідування, якщо не доведено участь обвинуваченого у вчиненні злочину. К. п. може бути закінчений у стадії суд. розгляду, якщо вирок не був оскаржений учасником процесу і не набув закон, сили. Проте будь-яка справа може у своєму русі пройти всі ці стадії. Кожна стадія має конкр. завдання, що випливають із заг. завдань судочинства, особливе коло учасників, відповідну специфіку виконуваних процес, дій та функцій, а також характер процес, рішень, якими ця стадія завершується. Усі стадії К. п. взаємозв'язані і становлять певну систему. Характерним для цієї системи є, зокрема, те, шо стадії, на яких здійснюються збирання та дослідження доказів (досудове розслідування, судовий розгляд), змінюються стадіями, на яких провадиться перевірка цього провадження, законності та обгрунтованості рішень, прийнятих на його основі (віддання до суду, перевірка вироку та ін. судових рішень). Заг. спрямованість і побудова всіх стадій та інститутів К. п. грунтуються на принципах, які визначають найважливіші його риси та які є гарантіями належного виконання усіх завдань крим. судочинства. Як один з видів правоохоронної діяльності К. п. спрямований на боротьбу зі злочинністю і, отже, забезпечує режим законності у д-ві. Для виконання свого призначення К. п. на всіх стадіях має здійснюватися виключно на засадах суворого дотримання вимог як матеріального, так і процес, закону.

Літ.: Маляренко В. Т. Конст. засади крим. судочинства. К., 1999; Михеєнко М. М. Проблеми розвитку крим. процесу в Україні: Вибр. тв. К., 1999; Тертышник В. М. Уголовный процесе. X., 2000.

С. А. Альперт

 

Схожі за змістом слова та фрази