Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА
   

НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА

- установа, для якої наукова або н.-т. діяльність є основою і становить понад 70 % заг. річного обсягу виконаних робіт. Діє на підставі статуту (положення), що затверджується в установленому порядку. Прав, статус Н.-д. у. регулюється Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1998, зі змінами і доп. 2000). За цим законом управління Н.-д. у. здійснює її керівник, котрий, як правило, обирається таєм. голосуванням на зборах колективу наукових працівників на визначений статутом (положенням) наук, установи строк і затверджується власником наук, установи або уповноваженим ним органом, якщо інше не передбачене статутом (положенням) наук, установи. Керівники структур, підрозділів наук, установи обираються на посади на конкурс, засадах у порядку, встановленому статутом (положенням) цих установ. Державні Н.-д. у. засновуються на держ. формі власності; їх створення, реорганізація та ліквідація відбуваються у порядку, встановленому КМ України. Згідно із зак-вом державним Н.-д. у. можуть передаватися у пост, користування зем. ділянки. Керівник Н.-д. у. вирішує питання її діяльності, представляє установу в органах держ влади та органах місц. самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, відповідає за результати її діяльності перед власником або уповноваженим ним органом. У межах своєї компетенції керівник Н.-д. у. видає накази і розпорядження, визначає функц. обов'язки працівників, призначає частину складу вченої ради наук, установи. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада Н.-д. у. визначає перспективні напрями наук, і н.-т. діяльності; здійснює наук, і н.-т. оцінку тематики та результатів н.-д. робіт; розглядає і затверджує поточні плани наук, досліджень; затверджує теми дисертацій здо-бувачів та аспірантів, їх наук, керівників (консультантів); затверджує результати атестації наук, працівників; обирає за конкурсом на вакантні посади наук, працівників. У межах своєї компетенції вчена рада може розглядати питання про присвоєння вчених звань, вирішувати ін. питання діяльності наук, установи, визначені її статутом (положенням). При Н.-д. у. можуть створюватися спеціаліз. вчені ради для захисту дисертацій за відповід. спеціальностями у порядку, передбаченому зак-вом України.

З метою оцінки ефективності діяльності Н.-д. у, а також відповідності одержуваних ними результатів державним н.-т. пріоритетам і завданням н.-т. розвитку не менше одного разу на 5 років проводиться держ. атестація наук, установ, що встановлюється КМ України. Для надання держ. підтримки наук, установам усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та в-ва, створено Держ. реєстр наукових установ. Н.-д. у. включаються до цього реєстру тільки за умови проходження держ. атестації. Включені до Держ. реєстру наукові установи користуються податковими пільгами відповідно до зак-ва і не можуть змінювати наукову, н.-т. діяльність та ін. види діяльності. Такі Н.-д. у. зобов'язані спрямовувати не менше 50 % доходу від своєї діяльності на проведення ініціатив, н.-д. робіт та розвиток дослідницької матеріально-тех. бази. Зак-вом передбачена також можливість надання статусу нац. наукового центру Н.-д. у., вищим навч. закладам IV рівня акредитації (об'єднанню наук, установ чи вищих навч. закладів IV рівня акредитації), що проводять комплексні наук, дослідження загальнодерж. значення та діяльність яких має світ, визнання. Такий статус надається указом Президента України за поданням КМ України. Статус та особливості діяльності нац. наукових центрів визначаються Положенням про нац. науковий центр, яке затверджується КМ України. До Н.-д. у. юрид. профілю належать Ін-т д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України, Ін-т зак-ва ВР України та ін.

Ю. Л. Бошицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази