Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ
   

ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ

, траст - система фі-дуціарних, тобто заснованих на довірі, майнових відносин (fiduciary ownership). Суб'єктами даних відносин можуть бути засновник Д. в. (settlor), довірчий власник (trustee), а також бенефіціарій (cestui que trust) — особа, на користь якої створюється Д. в. Довірчий власник зобов'язується управляти майном (тобто здійснювати не заборонені законом трастові операції), переданим йому ін. суб'єктом — засновником Д. в., таким чином, щоб бенефіціарій отримував у межах строку, на який встановлено Д. в., певний прибуток. Відбувається немовби розщеплення права власності: повноваження щодо управління об'єктом права власності належать одній особі, а вигоди отримує інша. Бене-фіціарієм може бути як сам засновник, так і вказані ним особи. Довірчий власник використовує передане майно лише згідно з визначеною засновником метою. Д. в. як система майнових відносин сформувалася ще за доби Середньовіччя і найбільш рельєфно відбилася в англ. праві справедливості (equity) для регулювання феод, земельних відносин. З серед. 19 ст. Д. в. поширилася у СІНА у зв'язку з необхідністю регулювання капіталістичних ринкових відносин і розвиненого торгового обігу. У Великобританії відносини Д. в. регулюються законом «Про власність» (Law of Property Act, 1925) та спеціальними нормативними актами про благодійну Д. в. У СІНА в деяких штатах прийнято закони про окремі види Д. в., але на більшій частині території країни застосовується Звід правил про Д. в. (Restatements of the Law of the Trust). Найбільший вплив на регулювання та розвиток Д. в. у країнах англо-американської системи права продовжує справляти судовий прецедент.

Д. в. виникає на підставі: особистого волевиявлення засновника за його життя (inter vivos) або на випадок смерті (mortis causa); закону [логічно виведений траст (resulting trust), конструктивний траст (constructive trust)]; договору. Об'єктами Д. в. можуть бути будь-яке нерухоме або рухоме майно та майнові права, крім прямо заборонених законом. Права та обов'язки суб'єктів Д. в. визначаються у декларації про створення Д. в. Забороняється включати до декларації такі права та обов'язки, що суперечать закону, а також ті, які неможливо виконати. Обов'язок довірчого власника щодо піклування про збереження об'єкта Д. в. презю-мується, а право щодо відчуження об'єкта Д. в. має передбачатися у декларації про створення Д. в. Довірчий власник зобов'язаний подава ти звіт про власну діяльність на першу вимогу бенефіціарія і відшкодовувати (за наявності) заподіяну об'єктові Д. в. шкоду, якщо не доведе, що він чесно й розумно розпоряджався переданим йому майном. У разі зловживання повноваженнями довірчий власник може підлягати ув'язненню. Він не має права змішувати власні кошти із коштами бенефіціарія. У випадку банкрутства довірчого власника вимоги бенефіціарія задовольняються у першу чергу. Бенефіціарій має право витребувати майно, що є об'єктом Д. в., або його вартість від третіх осіб у разі порушення довірчим власником обов'язків щодо розпорядження об'єктом Д. в.

Бенефіціаріями може бути будь-яка кількість осіб. Якщо кожна з цих осіб конкретно визначена, Д. в. має назву «приватної» і за її управлінням здійснює нагляд виключно суд. У разі невизначеності бенефіціаріїв створюється громадська (public) Д. в. на користь не-визначеної частини населення, яка ще має назву благодійної (charitable) Д. в. Нагляд за благодійною Д. в. здійснюють не тільки суди, а й спец, орган — «уповноважені з питань благодійності».

Існує дві концепції стосовно Д. в. залежно від її застосування англо-амер. чи континентальною системами права. Відповідно до англо-амер. системи довірчий власник вважається у відносинах з третіми особами справжнім власником. Конт. система права не визнає розщеплення прав і титулу власника, тому довірчі відносини юридично оформляються за допомогою договорів доручення, комісії або договору на управління майном. Гаазька конвенція про визначення Д. в. 1984, не вдаючись до англо-амер. системи права, визначає Д. в. з погляду майна і фондів.

Сьогодні інститут Д.. в. застосовується в найрізноманітніших сферах правового життя: для управління цінними паперами та захисту інтересів їх володільців; для здійснення банками, фін. компаніями трастових операцій; для контролю за діяльністю благод., пенс, та ін. фондів; для захисту інтересів неповнолітніх і недієздатних осіб. Відповідність інституту Д. в. потребам сучас. торг, обігу, розвиненим фін. стосункам зумовили її поширення у країнах з конт. системою права (Японія, деякі д-ви Лат. Америки тощо). У зак-ві України немає поки що достатньої визначеності поняття «довірча власність». Що стосується довірчих операцій, які здійснюються довірчими товариствами згідно з декретом KM України «Про довірчі товариства» від 17.III 1993 (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України», 1995), то вони мають суто зобов'язальний характер і визначаються вказаними актами як «представницька діяльність щодо реалізації прав власників — довірителів майна». Літ.: Waternbury Т. Materials on Trust and Estates. St. Paul, 1986; Нарьішкина P. Торг, право зарубеж. стран. М.. 1992.

І. Ф. Севрюкова.

 

Схожі за змістом слова та фрази