Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОНА СІМ'Ї
   

ОХОРОНА СІМ'Ї

— комплекс соціальних, екон., сан.-гіг. та ін. держ. заходів, спрямованих на зміцнення і підтримку сім У. Така охорона грунтується на двох осн. конст. принципах: вільна згода жінки і чоловіка при вступі у шлюб; рівні права та обов'язки подружжя. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездат. батьків (ст. 51 Конституції України). О. с, в якій гармонійно поєднуються сусп. та особисті інтереси гр-н, є одним з найважливіших завдань д-ви. 0. с. д-вою як соціально-прав. інститут включає екон. і соціальну допомогу, а також прав, захист сім'ї. ВР України постановою від 5.III 1999 схвалила Декларацію про заг. засади держ. політики України щодо сім'ї та жінок. її гол. принципи: гарантія та забезпечення рівних прав і можливостей жінкам та чоловікам відповідно до осн. прав і свобод людини; захист права сім'ї як осн. ланки сусп-ва; забезпечення неухильного додержання зак-ва України та норм міжнар. права стосовно сім'ї і жінок; підтримка громад, та благод. орг-цій, діяльність яких спрямована на поліпшення становища сім'ї та жінок. Осн. напрямами держ. політики України щодо сім'ї та жінок є розробка й удосконалення зак-ва з питань становища сім'ї та жінок відповідно до норм міжнар. права, створення матеріальної і соціально-екон. бази для зміцнення сім'ї та підвищення її добробуту; створення сприятливих умов для повноцін. розвитку й виховання дітей у сім'ї; підтримка заходів, спрямованих на підвищення культур., осв., морального рівня сім'ї та кожного її члена; організація повноцін. відпочинку і дозвілля сім'ї з урахуванням потреб різних вікових груп. Формування держ. політики щодо сім'ї, жінок, дітей і молоді передбачене Основними напрямами соціальної політики на період до 2004, схваленими указом Президента України від 24. V 2000. Пріоритетні напрями у цій сфері: створення прав., екон., культур, і соціальних умов для зміцнення і функціонування сім'ї, авторитету та стійкості шлюбу; надання адресної комплекс, підтримки малозабезпеч. сім'ям; удосконалення механізму надання молодим сім'ям цільових довгострокових кредитів на буд-во (реконструкцію) житла; підвищення прав, обізнаності сім'ї, жінок, дітей і молоді щодо їх прав; здійснення соціального партнерства сім'ї та д-ви на основі розподілу відповідальності між батьками, дітьми, ін. членами сім'ї та держ. органами; сприяння захисту сім'ї від злиднів і обмежень, пов'язаних з вимушеною міграцією, надзв. ситуаціями техноген. і природ, характеру. З метою забезпечення рівня життя не нижче від прожиткового мінімуму шляхом надання грош. допомоги найменш соціально захищеним сім'ям прийнято Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (2000). О. с. здійснюється також захистом майнових прав дитини, зокрема права на одержання від своїх батьків та ін. членів сім'ї утримання в порядку і розмірах, установлених чинним сімейним зак-вом. Кошти, що належать дитині у вигляді аліментів, пенсії, допомоги, надходять у розпорядження батьків або осіб, які їх замінюють, і витрачаються ними на утримання, виховання та освіту дитини. Дитина має право власності на отримані нею прибутки, майно, одержане нею у дарунок чи в порядку спадкування, а також на будь-яке майно, придбане на належні їй кошти. За життя батьків діти не мають права на їхнє майно, так само, як і батьки не мають права на майно дітей. При здійсненні батьками обов'язків з управління майном дитини на них поширюються правила, встановлені Сімейним кодексом України стосовно розпорядження майном підопічного. Діти і батьки, які проживають сумісно, можуть користуватися майном один одного за взаєм. згодою. При виникненні права спільної власності батьків і дітей їх права на володіння, користування і розпорядження спільним майном визначаються чинним законодавством.

Л. О. Кузнецова.

 

Схожі за змістом слова та фрази