Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОНА ПРАЦІ
   

ОХОРОНА ПРАЦІ

— система правових, соціально-екон., орг.-тех., сан-гіг. і лік.-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Ст. 43 Конституції України закріпила право кожного гр-нина «на належні, безпечні й здорові умови праці». Для забезпечення реальних можливостей практ. реалізації цієї конст. норми створено відповідну прав, базу — зак-во про О. п., що є авт. гілкою кодифікованого зак-ва України про працю і складається з однойм. Закону «Про охорону праці» та певної кількості нормат.-прав. актів, виданих на його виконання. Питання безпеки та охорони здоров'я гр-н у процесі труд, діяльності регулюються також відповід. нормами Законів України «Про пожежну безпеку», «Про дорожний рух» (обидва — 1993), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про транспорт» (обидва — 1994) та ін. До системи нормат.-прав. регулювання проблем О. п. також належать правила, норми, регламенти, стандарти, положення, інструкції та ін. док-ти, яким надано чинність прав, норм, обов'язкових (рекомендованих) для виконання. Залежно від сфери застосування вони поділяються на державні нормативні акти про О. п. (ДНАОП) і нормативні акти підприємств.

ДНАОП розробляються і затверджуються (переглядаються, скасовуються) у порядку, передбаченому КМ України, спеціально уповноваженими центр, органами викон. влади, на які покладено здійснення держ. нагляду за О. п. Нормат. акти підприємства (установи, організації) про О. п. затверджуються власником або уповноваженим ним органом і мають локал. характер, діючи лише в межах цього підприємства (установи, організації). Одним з основополож. принципів держ. політики є встановлення єдиних нормативів з О. п. для усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та видів їх діяльності. Д-ва забезпечує своєчасне оновлення й удосконалення чинних законів та ін. нормат. актів, вживає заходів щодо наближення нац. норм з безпеки і захисту здоров'я працівників у процесі роботи до вимог відповід. директив ЄС, конвенцій МОП та ін. міжнар. угод. В основу системи О. п. в Україні покладено комплекс, підхід до вирішення проблем безпеки, гігієни праці та вироб. середовища на всіх рівнях, який забезпечується шляхом: затвердження та організації виконання нац., галуз. і регіон, цільових програм, а також комплекс, заходів з О. п. безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях; впровадження екон. методів управління О. п.; використання можливостей соціального страхування від нещасних випадків на в-ві і проф. захворювань для поліпшення профілакт. роботи з О. п., посилення соціального захисту потерпілих;

розробки і реалізації заходів щодо поліпшення навчання та забезпечення належного рівня знань працівників і всього населення з питань безпеки і гігієни праці; забезпечення координації діяльності держ. органів, установ, громад, орг-цій, що вирішують різні проблеми безпеки та захисту здоров'я працюючих;

створення умов для ефектив. співробітництва та проведення поперед, консультацій між усіма соціальними групами при прийнятті управлін. рішень з О. п. на державному і місц. рівнях;

посилення держ. нагляду за О. п. на основі вдосконалення і приведення у відповідність з ринковою економікою діяльності спеціально уповноважених д-вою наглядових органів; впровадження інших заходів, спрямованих на забезпечення здорових і безпеч. умов праці в сусп. в-ві.

Літ.: Наук.-практ. коментар до Закону України «Про охорону праці». К., 1997.

М. А. Миленький.

 

Схожі за змістом слова та фрази