Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛАНДШАФТ ПРИРОДНИЙ
   

ЛАНДШАФТ ПРИРОДНИЙ

(нім. Land-schaft — місцевість, край) — цілісний природно-тер. комплекс з генетично однорідними, одно-типовими природ, умовами місцевостей, які сформувалися в результаті взаємодії компонентів геогр. середовища, рельєфу, гідрол. режиму, фунтів і біоценозів. Л. п. є ділянкою поверхні суші з природ, кордонами, в межах якої природні компоненти (гірські породи, рельєф, клімат, води, грунти, рослинність, твар, світ) становлять взаємопов'язану і взаємообумовлену єдність. Розрізняються Л. п. за геогр. зонами: степовий, гірський, приморський тощо. Л. п. постійно розвивається, змінюється під впливом як внутрішніх, так і зовн. факторів природ, (кліматичних, тектонічних) чи антропоген, (господарська діяльність) походження. У процесі госп. діяльності людина змінює певні компоненти ландшафту, особливо росл, покрив, структуру фунту, вод. режим. Такі впливи порушують природні зв'язки, які склалися між компонентами ландшафту, що призводить до суттєвих змін Л. п. у цілому. Так, на тер. басейну Дніпра первинний природ, ландшафт трансформовано на 80 %.

Л. п. є об'єктом прав, охорони за екол. зак-вом. Він розглядається і як самост. об'єкт прав, охорони, і як елемент ін. об'єктів правової охорони. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 1991, ландшафти та ін. природні комплекси підлягають держ. охороні і регулюванню використання на тер. України. В преамбулі Закону «Про природно-заповідний фонд України» (1992) збереження природ, різноманітності ландшафтів названо однією з осн. цілей виділення природно-заповід. фонду України як складової частини світ, системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною. У Загальнодержавній програмі формування національної екологічної мережі на 2000—2015 (затв. Законом України від 21.IX 2000) підкреслюється, що багатство природ, ландшафтів є надбанням укр. народу, його природ, спадщиною, котра має служити нинішньому та майбутньому поколінням.

Л. п. є елементом особливої правової охорони при створенні і підтриманні режиму регіон, ландшафтних парків (ст. 23—24 Закону «Про природно-заповідний фонд України»). Відокремлені цілісні ландшафти, що мають важливе наук., природоохоронне та естетичне значення, з метою збереження їх у природ, стані підлягають особливій охороні шляхом оголошення їх заповід. урочищами. Це провадиться б ез вилучення зем. ділянок, вод. та ін. природ, об'єктів у їх власників або користувачів. Останні при цьому беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження (ст. 29—30). З метою забезпечення охорони окр. компонентів природ, комплексів на тер. України можуть також створюватися ландшафтні заказники (ст. 25—26). Л. п. підлягає правовій охороні як складова частина об'єктів культур, спадщини, як природ, території, що мають істор. цінність (ст. 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини», 2000).

Як самост. об'єкт особливої охорони Л. п. виділяється Законом України «Про меліорацію земель» (2000), яким встановлено вимоги щодо його збереження під час проектування, буд-ва (реконструкції) і експлуатації меліорат. систем та окр. об'єктів інж. інфраструктури (ст. 31).

Крім поняття Л. п., зак-во України оперує близькою змістом категорією «ландшафтне різноманіття». Так, Концепція збереження біологічного різноманіття України (затв. КМ України 12.У 1997), спираючись на Загальноєвропейську стратегію збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, передбачає ряд заходів щодо збереження, поліпшення стану та відновлення природ, і порушених екосистем; середовищ існування окр. видів та компонентів ландшафтів. Значна увага в цьому документі приділяється збереженню агроландшафтів та ін. територій інтенсив. ведення госп. діяльності, а також традиц. антропоген, ландшафтів сільс. місцевості та урболандшафтів, поєднуючи ці заходи зі збереженням природ, ландшафтів та

культур.-істор. пам'яток.

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази