Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow лан-лащ arrow ЛАНДШАФТ
   

ЛАНДШАФТ

географічний — природний територіальний чи акваторіальний комплекс, що є генетично однорідною ділянкою з однотипними геол. будовою, рельєфом, гідрокліматичним режимом, поєднанням грунтів і біоценозів та характерною морфологічною структурою. Остання визначається особливостями взаємодії та взаємозв'язків між речовинними компонентами ландшафту і факторами його утворення, просторового поєднання його морфологічних одиниць (ландшафтних місцевостей, урочищ, фацій), їхньою динамікою та розвитком у часі. Компонентами ландшафту є гірські породи, вода, лід, сніг, грунт, повітр. маси, рослини і тварини. Внутріландшафтні зв'язки між компонентами здійснюються шляхом обміну речовини і енергії. Л. г. функціонує і розвивається під впливом процесів, зумовлених променевою сонячною енергією та внутр. енергією Землі. Сучасні Л. г. формуються на основі розвитку давніх (палеоландшафтів), вони зазнають значних змін у процесі діяльності людини (див. Антропогенний ландшафт, Культурний ландшафт). Л. г. поділяють на відділи (наземні, водні), системи (за поясно-зональними відмінностями водно-теплового балансу), класи (за гіпсометричним положенням — рівнинні й гірські; за характером зональності — горизонтальні й вертикальні), групи (за типом водно-геохім. режиму), типи (за спільністю зональних грунтово-біокліматичних ознак), види (за відмінностями у прояві місц. фізико-геогр. процесів). Рівнинні ландшафти поділяють на підкласи низовинних і височинних, гірські — на підкласи середньо- та низькогір-них, передгірних і міжгірних. Рівнинні ландшафти УРСР об'єднують такі типи їх: мішанолісові, лісостепові, степові з підтипами північно- та південностепових. Вивчення Л. г. та картографування їх має велике наук, і практичне значення для пізнання і розв'язання питань раціонального природокористування та охорони природи.

Літ.: Арманд Д. Л. Наука о ландшафте. М., 1975; Геренчук К. І., Раковська Е. М., Топчієв О. Г. Польові географічні дослідження. К., 1975; Исаченко А. Г. География сегодня. М., 1979.

П. Г. Шищенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази