Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України) — центр, орган викон. влади, який забезпечує реалізацію держ. політики у галузі статистики, створення і належне функціонування загаль-нодерж. системи екон.-стат. інформації. Діє відповідно до Положення про Державний комітет статистики України, затв. Президентом України 6.XI 1997. Діяльність К-ту спрямовується і координується КМ України. Держкомстат очолює єдину систему органів держ. статистики України, до складу якої входять підпорядковані йому органи держ. статистики в АР Крим, областях, районах і містах, а також підприємства, установи й організації, що належать до сфери управління К-ту.

Осн. завдання Держкомстату України: збирання, опрацювання, узагальнення та всебіч. аналіз стат. інформації про процеси, що відбуваються в екон. і соціальному житті України та її регіонів, зокрема про здійснення екон. реформ, рівень життя та соціальний захист населення, формування багатоукладної економіки та її структурну перебудову, розвиток зовнішньоекон. діяльності, хід приватизації і зем. реформи; розроблення та впровадження стат. методології, що базується на результатах наук, досліджень, міжнар. стандартах і рекомендаціях; забезпечення переходу нац. системи обліку та статистики на міжнар. стандарти; забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності та цілісності стат. інформації; забезпечення доступності, гласності та відкритості зведених стат. даних згідно із зак-вом. Держкомстат України: складає нац. рахунки, міжгалузеві та ін. макроекон. баланси; забезпечує розроблення інформ. бази для прогнозування тенденцій і закономірностей со-ціально-екон. розвитку та бере участь у їх прогнозуванні; здійснює стат. спостереження за ходом виконання законів України, актів Президента України та КМ України з екон. і соціальних питань; забезпечує створення та функціонування загальнодерж. інтегрованої комп'ютерної мережі органів держ. статистики; здійснює єдину тех. політику збирання, розроблення і передачі стат. інформації, організовує опрацювання держ. стат. інформації на базі єдиної методології та сучас. ін-форм. технологій; створює банки даних; затверджує форми, програми та інструкції держ. стат. спостережень і типові форми перв. облікової інформації; створює і веде Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; відповідає за достовірність, об'єктивність, оперативність та цілісність стат. інформації, її адекватність соціально-екон. явищам і процесам; забезпечує гласність стат. даних, надає засобам масової інформації поточні та річні дані про соціально-екон. становище України, її регіонів, галузей економіки; видає стат. матеріали; здійснює міжнар. та міжрегіон. статистичні зіставлення; бере участь в обчисленні соціальних нормативів; укладає у межах своєї компетенції та в порядку, передбаченому зак-вом, договори із стат. органами ін. держав та міжнар. стат. організаціями; сприяє об'єктивному відображенню нац. стат. даних у стат. виданнях міжнар. організацій та іноз. держав. Комітет має право: у встановленому порядку безкоштовно одержувати від усіх, на кого поширюється дія Закону України «Про державну статистику» (1992), включаючи фін., банк., митні та ін. відомства і служби, та використовувати держ. стат. звітність, ін. необхідні для проведення держ. стат. спостережень дані (на будь-якій стадії їх розроблення) та пояснення до них; вивчати стан первин, обліку і стат. звітності, перевіряти достовірність стат. даних; розглядати у встановленому порядку справи про адм. правопорушення у сфері обліку та статистики. У процесі виконання покладених на нього завдань відомство взаємодіє з ін. центр, та місц. органами викон. влади, органами АР Крим, місц. самоврядування, а також із стат. органами ін. держав та міжнар. стат. організаціями.

Рішення Держкомстату України з питань статистики, обліку та стат. звітності є обов'язковими для виконання центр, та місц. органами викон. влади, органами АР Крим, місц. самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також особами, які проживають на тер. України, незалежно від їх громадянства. Держкомстат України очолює голова, який призначається і звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Діють колегія К-ту, наук.-методична рада, можуть утворюватися інші Консультат.-дорадчі органи.

В. Л. Коваленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази