Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дер-дех arrow ДЕРЖАВНИЙ ПЛАНОВИЙ КОМІТЕТ СРСР
   

ДЕРЖАВНИЙ ПЛАНОВИЙ КОМІТЕТ СРСР

Держплан СРСР - союзно-республіканський орган, який здійснює загаль-нодерж. планування екон. і соціального розвитку СРСР і контроль за виконанням народногосп. планів. Створений за ініціативою В. І. Леніна Декретом Ради Народних Комісарів РРФСР від 22.ІІ 1921 як Державна загальнопланова комісія. Діяльність Держплану СРСР грунтується на ленінських ідеях соціалістичного планування. Гол. завдання Держплану СРСР: розробка відповідно до Програми КПРС, директив з'їздів КПРС, рішень ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР планів, що мають бути оптимальними, грунтуватися на екон. законах соціалізму, сучас. досягненнях і перспективах розвитку науки й техніки, результатах наук. досліджень екон- і соціальних проблем комуністичного будівництва, всебічному вивченню сусп. потреб, на правильному поєднанні галузевого і тер. планування, а також централізованого планування з госп. самостійністю та ініціативою підприємств, об'єднань і орг-цій. Держплан СРСР у перспективних і річних планах має передбачати: пропорційний розвиток і невпинне піднесення всіх галузей нар. г-ва, високі темпи зростання нац. доходу, підвищення ефективності та поліпшення структури сусп. виробн., удосконалення міжгалузевих зв'язків, дальший науково-технічний прогрес, безперервне зростання продуктивності праці, раціональне використання основних фондів і виробничих потужностей, матеріальних, трудових, природних і фін. ресурсів, підвищення якості продукції, раціональне розміщення продуктивних сил по тер. країни з урахуванням спеціалізації і кооперування виробн., комплексного розвитку г-в союзних республік і екон. районів. На основі зростання матеріального виробн. і підвищення його ефективності в планах передбачається дальше систематичне піднесення матеріального і культур. рівня життя народу. Держплан СРСР готує пропозиції про розвиток зовнішніх економічних зв'язків СРСР, поліпшення міждержавної спеціалізації й кооперування виробн., координацію нар.-госп. планів СРСР з планами інших країн - членів РЕВ, а також розробляє проекти планів розвитку зовнішньої торгівлі і екон. співробітництва з ін. країнами. Держплан СРСР здійснює методичне керівництво роботою з нар.-госп. планування, готує і здійснює заходи щодо вдосконалення планування і екон. стимулювання в нар. г-ві, широко використовує в плануванні балансовий метод, прогресивні тех.-екон. норми і нормативи, екон.-матем. методи і електронно-обчислювальну техніку. Разом з Академією наук СРСР організовує наук. дослідження з загальноекон. проблем розвитку народного г-ва. На доповнення до завдань держ. планів, встановлених Радою Міністрів СРСР, Держплан СРСР безпосередньо затверджує ряд показників, зокрема: плани буд.-монтажних і проектно-дослідних робіт, баланси і плани розподілу продукції за встановленою номенклатурою, завдання щодо зниження норм витрат матеріальних ресурсів тощо. Здійснюючи контроль за виконанням планів екон. і соціального розвитку СРСР, виявляє резерви для дальшого зростання виробн. і підвищення його ефективності; систематично доповідає Урядові СРСР про хід виконання планів; розробляє заходи щодо запобігання й усунення диспропорцій у розвитку нар. г-ва і вносить відповідні пропозиції Раді Міністрів СРСР.

Держплан СРСР створюється в складі голови комітету, якого призначає Верховна Рада СРСР, заступників голови і членів Держплану СРСР, яких персонально призначає Рада Міністрів СРСР. Колегію Держплану затверджує Рада Міністрів СРСР.

Держплан має галузеві та зведені відділи, Гол. обчислювальний центр, Державну експертну комісію з вчених і висококваліфікованих спеціалістів. При Держплані СРСР існують н.-д. ін-ти, Рада по вивченню продуктивних сил СРСР, діє Міжвідомча комісія з питань застосування нових методів планування і екон. стимулювання. Держплан з 1923 видає журнал "Плановое хозяйствок

П. Я. Розенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази