Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow економіч-електром arrow ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ
   

ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ

- суспільна наука в системі географічних наук, що вивчає закономірності географічного розміщення виробництва і населення, особливості розвитку їх у різних країнах і районах. Об'єктами дослідження сучасної Е. г. є соціально-екон. тер. системи - країни (див. Країнознавство), економічні райони, виробничо-територіальні комплекси, системи розселення і сфери обслуговування населення. В процесі свого розвитку Е. г. перетворилась на комплекс наук. дисциплін, що включає вчення про виробничо-тер. комплекси, географію природних ресурсів, географію населення, пром-сті, с. г., транспорту та сфери обслуговування. В системі екон.-геогр. наук важливе міеце посідає регіональна Е. г., зокрема Е. г. соціалістичних країн і Е. г.капіталістичних країн.

Методологічною основою рад.Е. г. є марксистсько-ленінське вчення про взаємодію суспільства з природою, усуспільнення виробництва, територіальний поділ праці, розміщення продуктивних сил, народонаселення, комплексний екон. і соціальний розвиток території. Важливе значення для Е. г. має ленінська методологія економічного районування і дослідження районів, а також ідея територіальної організації виробництва за сукупністю стадій виробничого процесу, теоретичні висновки і положення XXIV і XXV з'їздів КПРС про єдиний нар.-госп. комплекс СРСР, інтернаціоналізацію екон. і духовного життя суспільства, вирівнювання рівнів економічного розвитку соціалістичних країн і районів, спеціалізацію і кооперування підприємств, агропромислову інтеграцію тощо. Е. г. вивчає природні умови і ресурси як важливі фактори розвитку матеріального виробн. Раціональне природокористування і розробка наук. основ екон. оцінки природних ресурсів - одна з важливих проблем цієї науки. Е. г. розвивається у взаємозв'язку з ін. сусп. науками, з тех. науками та з екон. картографією, широко користується системно-структурним аналізом, матем. та кібернетичними методами. Е. г. в Росії зародилася у 18 ст. Авторами перших праць екон.-геогр. напряму були М. В. Ломоносов, І. К. Кирилов, В. М. Татищев. На поч. 19 ст. К. І. Арсеньєв зробив перші спроби економічного районування Росії. Екон.-геогр. дослідження розширились у 2-й пол. 19 ст., що було пов'язано з розвитком капіталізму. Найвідоміші праці цього періоду - П. П. Семенова-Тян-Шанського і Д. І. Менделєєва. Широкого розвитку екон.-геогр. дослідження набули після Великої Жовтн. соціалістич. революції. Було створено кафедри Е. г. в ун-тах, пед. і екон. інститутах, спец. відділи в окремих н.-д. установах. Розвиток Е. г. відбувався в тісному зв'язку з практикою комуністичного будівництва, розробленням нар.-госп. планів. Е. г. перетворюється з пізнавальної на конструктивну науку (див. Конструктивна географія). Значний внесок в Е. г. зробили П. М. Алампієв, M. М. Баронський, M. М. Колосовський, О. М. Лаврищев, Ю. Г. Саушкин, Б. М. Семевський, Я. Г. Фейгін, А. Т. Хрущов та ін. Проблеми географії населення висвітлюються в працях С. О. Ковальова, Г. М. Лаппо, В. В. Покшишевського та ін. Осн. центрами Е. г. в СРСР є Ін-т географії АН СРСР, Московський і Ленінградський ун-ти. В останні два десятиріччя розвинувся близький до Е. г. напрям - регіональна економіка. Наук. основи її викладено в працях M. М. Некрасова.

Е. г. як наука в Українській PCP почала широко розвиватися за Рад. влади. До Великої Жовтн. соціалістич. революції досліджувалось г-во лише окремих частин тер. України (напр., праці Д. П. Журавського по Київ. губ., статистичні описи окремих губерній). Найфундаментальнішою працею дореволюц. періоду є два томи, присвячені тер. України, з багатотомного видання П. П. Семенова-Тян-Шанського "Росія" (1899- 1914). В рад. час. створено Постійну комісію АН УРСР по вивченню продуктивних сил (1928-30, голова - Л. М. Яснопольський), 1934 - Раду по вивченню продуктивних сил УРСР на чолі з О. Г. Шліхтером. В галузі Е. г. в цей період працювали К. Г. Воблий, Г. О. Кривченко, В. В. Кістяківський, Я. Г. Фейгін. У перші повоєнні роки помітне місце в екон.-геогр. дослідженнях посідали праці Економіки інституту АН УРСР, виконані під керівництвом К. Г. Воблого, О. М. Румянцева, П. M. Першина, О. О. Нестеренка та ін. Важливі дослідження проведено в Київському (О. Т. Діброва, І. Ф. Мукомель), Львівському та ін. ун-тах. З кінця 50-х pp. центром екон.-геогр. досліджень у республіці стає Рада по вивченню продуктивних сил УРСР. Проводяться комплексні дослідження великих екон. районів, вивчаються екон.-геогр. проблеми нар.-госп. комплексу УРСР. У 1964 створено Сектор географії АН УРСР. У Секторі й на кафедрах вузів та деяких н.-д. установ виконано фундаментальні роботи з проблеми тер. організації виробн., досліджуються закономірності формування виробничо-тер. комплексів, систем розселення, розроблено науково-методичні основи екон.-геогр. досліджень мінеральних ресурсів тощо (праці О. Т. Ващенка, П. В. Волобоя, Ф. Д. Заставного, М. Г. Ігнатенка, Л.М. Корецького, M. М. Паламарчука, М. Д. Пістуна та ін.). Прикладні проблеми районного планування, розвитку міст, формування пром. комплексів розробляються в Містобудування науково-дослідному і проектному інституті (Київ). Видається респ. міжвідомчий наук. збірник "Економічна географія"

Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1. К., 1954; Енгельс Ф. Анти-Дюрінг. К., 1953; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 3. Розвиток капіталізму в Росії; т. 27. Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму; т. 36. Начерк плану науково-технічних робіт; Брежнєв Л. І. Ленінським курсом, т. 1-6. К., 1971-78; Фейгин Я. Г. Размещение производства при капитализме и социализме. М., 1958; Алампиев П. М. Экономическое районирование СССР, кн. 1-2. М., 1959-63; Богорад Д. И. Конструктивная география района. М., 1965; Украинская ССР. Экономические районы. М., 1972; Рибачок І. M. Вступ до економічної географії. К., 1973; Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. М., 1973; Паламарчук M. M. Экономическая география Украинской ССР. К., 1977.

M. М. Паламарчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази