Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО НА ОСВІТУ
   

ПРАВО НА ОСВІТУ

- одне з осн. прав, гарантованих Конституцією України (ст. 53). Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості, її талантів, розумових і фіз. здібностей, виховання у неї високих моральних якостей, формування гр-н, здатних до свідомого сусп. вибору. Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму, демократії, нац. свідомості, взаємоповаги між народами і націями. П. на о. забезпечується розгалуженою системою закладів дошкільної, заг. середньої, позашкільної, профес.-технічної, вищої освіти, включаючи післядипломну освіту, аспірантуру (ад'юнктуру), докторантуру з різними формами навчання, самоосвіту та соціально-пед. патронаж.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Відповідно до ст. З Закону України «Про освіту» (1991, в ред. 1996) гр-ни України мають право на безкоштовну освіту в усіх держ. навч. закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майн. стану, роду та характеру занять, світогляд, переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я та ін. обставин. Право на вищу освіту регулюється Законом України «Про вищу освіту» (2002). Управління освітою в Україні здійснюють: М-во освіти і науки, ін. м-ва і відомства, яким підпорядковані заклади освіти; ВАК України; м-во освіти АР Крим, місц. органи держ. викон. влади та місц. самоврядування і підпорядковані їм органи управління осв. справою. Заклади освіти діють на підставі власних статутів, затверджених відповід. органами держ. викон. влади. Зак-вом України передбачено ряд пільг і соціальних гарантій для окр. категорій гр-н при вступі до навч. закладів і під час навчання у них. Зокрема, пільги при вступі до вузів надаються: особам, нагородженим золотою (срібною) медаллю; дітям-сиротам; дітям, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, тощо. Гр-нам, які належать до нац. меншин, д-ва гарантує право на навчання рідною мовою і вивчення рідної мови в держ. або комунальних навч. закладах або в нац. культурних т-вах та ін. Д-ва також забезпечує реалізацію закріплених у зак-ві гарантій пед. і наук.-пед. працівникам. Основними з них є: створення належних умов праці, побуту та відпочинку, мед. обслуговування, правовий, соціальний, профес. захист; підвищення кваліфікації; встановлення вищих посад, окладів за наук, ступені та вчені звання; заборона відволікати учасників навч.-вих. процесу для робіт, не пов'язаних з навчанням, і від виконання профес. обов'язків, за винятком випадків, передбачених зак-вом.

П. на о. іноземних гр-н і осіб без громадянства забезпечується відповідно до чинного зак-ва України та міжнар. договорів.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази