Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО
   

ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

- представницький орган д-ви за кордоном, що виконує функції забезпечення держ. інтересів у сфері зовн. торгівлі та ін. видів зовнішньоекономічної діяльності в країні перебування. Утворюється на основі міждерж. угод, є складовою частиною відповідного дипломатичного представництва країни (посольства, консульства, місії) і може користуватися його привілеями та імунітетом. У кол. СРСР Т. п. створювались як органи Рад. д-ви в іноз. країнах, що здійснювали за кордоном її права у галузі зовн. торгівлі. На них покладалося також здійснення торг.-екон. і пром. співробітництва на основі держ. монополії. У своїй діяльності Т. п. керувалися спочатку Положенням про торгові представництва і торгові агентства СРСР за кордоном (затв. ЦВК і РНК СРСР 13.IX 1923), пізніше — Положенням про торгові представництва СРСР за кордоном (затв. Президією ВР СРСР 29.ІХ 1982), а також відповід. міжнар. договорами. Після проголошення незалежності України (1991) її Т. п. керувалися союзним актом 1982, а через деякий час їхній статус був визначений Положенням про торгове представництво України за кордоном (затв. указом Президента України 17.VIII 1993). Невдовзі замість Т. п. були утворені торгово-економічні місії у складі дип. представництв України за кордоном, порядок діяльності яких встановлювався відповід. Положенням, затв. Президентом України 30.IV 1994 (з наст, змінами і доп.). Зокрема, передбачено, що ця місія підпорядковується главі дип. представництва України за кордоном і представляє її інтереси в галузі зовнішньоекон. діяльності.

Осн. завданнями торг.-екон. місії є: захист екон. інтересів України та прав її суб'єктів підприєм. діяльності в д-ві перебування; сприяння розвитку торг.-екон. зв'язків, залученню іноз. інвестицій у пріоритетні сфери економіки України і виконанню її міжнар. договорів з д-вою перебування; інформування відповід. органів держ. викон. влади України про цінову, податкову, тарифну політику д-ви перебування стосовно товарів, що експортуються з України; підготовка висновків щодо доцільності імпорту товарів і послуг, залучення кредитів із д-ви перебування та ін. Місія вщповідно до покладених на неї завдань: вивчає заг. стан економіки, тенденції розвитку зовнішньоекон. зв'язків, тех. рівень в-ва і рівень якості продукції провід, галузей д-ви перебування, кон'юнктуру ринку товарів та послуг, інформує відповідно М-во економіки та з питань європ. інтеграції України і МЗС України, а в разі потреби — ін. заінтересовані м-ва, установи та організації; розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності торг.-екон. зв'язків України з д-вою перебування; здійснює заходи щодо захисту інтересів країни, прав та закон, інтересів суб'єктів підприєм. діяльності України в д-ві перебування; сприяє налагодженню та розвитку прогресив. форм співробітництва, проведенню переговорів, експертиз, укладанню контрактів, а також встановлює контакти з держ. установами, організаціями, суб'єктами підприєм. діяльності д-ви перебування; вживає заходи для додержання інтересів України, правил міжнар. торгівлі суб'єктами підприєм. діяльності України під час здійснення ними зовнішньоекон. операцій; сприяє запозиченню передового досвіду в галузі демонополізації економіки, приватизації, конверсії військ.-пром. комплексу, розвитку структур ринк. економіки; інформує суб'єкти підприєм. діяльності д-ви перебування про правові, екон., екол., соціальні та ін. умови їх діяльності в Україні, а також надає допомогу в установленні контактів із заінтересованими укр. партнерами; бере участь у роботі міжнар. екон. організацій та їх органів з питань торг.-екон. і н.-т. співробітництва тощо. Торг.-екон. місію очолює її керівник, який за посадою є радником-посланником або радником дип. представництва і несе персон, відповідальність за виконання покладених на місію завдань. Керівник місії та його заступник (заступники) є членами дипломатичного персоналу, інші співробітники — членами адм.-тех. або обслуговуючого персоналу дип. представництва. Виконання функцій торг.-екон. місії може бути покладено на одну особу. За відповід. рішенням на співробітників місії може покладатися виконання їх службових обов'язків у двох і більше д-вах. Керівника торг.-екон. місії призначає та звільняє з посади КМ України, а його заступника (заступників) — міністр економіки та з питань європ. інтеграції України за погодженням з МЗС України. Т. п. ін. держав в Україні здійснюють свою діяльність згідно з її зак-вом. Вони, якщо інше не передбачено міжнар. договорами України, не мають статусу дип. представництв, на них не можуть бути покладені конс, або дип. функції. Т. п. та їх співробітникам у цьому разі не надаються дип. або конс, імунітети та привілеї. Відповідно до чинного зак-ва в Україні можуть відкриватися Т. п. суб'єктів федерації іноз. держав з федерат, устроєм, а також адм.-тер. утворень іноз. країн, які підлягають реєстрації у порядку, визначеному КМ України. Особливості їхнього статусу визначаються «Порядком здійснення зовнішніх зносин РМ АР Крим, місцевими державними адміністраціями» (затв. Президентом України 5.III 2002) та відповідними міждерж. угодами України.

В. П. Нагребельний, С. Л. Коломацька.

 

Схожі за змістом слова та фрази