Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow токс-торс arrow ТОРГІВЛЯ
   

ТОРГІВЛЯ

— галузь нар. господарства, що забезпечує обіг товарів, просування їх із сфери виробництва до сфери споживання на основі купівлі-продажу. Т. як форма обміну, є проміжною ланкою між виробн. і зумовленимним розподілом, з одного боку, і споживанням, з другого. Т. забезпечує екон. зв'язки між окремими галузями виробн. і підприємствами, між містом і селом, окремими районами країни та між країнами. Т. як форма товарного обміну є історичною категорією; вона виникла з зародженням товарного виробництва. Суть Т. визначається способом виробн. З розвитком продуктивних сил її роль в екон. житті суспільства зростає. У капіталістичному суспільстві, де панує приватна власність на засоби виробн., товарний обіг, обмін мають заг. характер і являють собою сферу застосування торгового капіталу. Т. за капіталізму є одним із засобів експлуатації трудящих, необхідною умовою відтворення капіталістичних виробничих відносин. Т. за соціалізму докорінно відрізняється від капіталістичної. Особливості її зумовлюються неподільним пануванням сусп. власності на засоби виробн. В соціалістичному суспільстві Т. здійснюється відповідно до вимог основного економічного закону соціалізму з метою найповнішого задоволення постійно зростаючих матеріальних і культур. потреб народу. Розвиток Т. відбувається на основі єдиного нар.-госп. плану (див. Планування народного господарства), який визначає обсяг роздрібного товарообороту, роздрібні ціни на товари, розвиток матеріально-тех. бази галузі та ін. показники. За соціалізму Т. не знає криз і антагоністичних суперечностей. Т. відіграє активну роль у розвитку сусп. виробн., підвищенні його ефективності, розвитку внутр. ринку і вдосконаленні його структури, активно впливаючи на розширення виробн., оновлення асортименту, поліпшення якості продукції. В процесі реалізації товарів Т. сприяє послідовному здійсненню соціалістичного принципу розподілу по праці (див. Розподілу по праці закон). Т. за соціалізму активно впливає не тільки на виробн., а й на споживання. Соціалістична Т. є також важливим фактором зміцнення фінансової системи, кредитної системи га грошового обігу країни. Т. поділяють на внутрішню торгівлю і зовнішню торгівлю. Зовнішню Т соц. країн здійснюють на основі держ. монополії зовнішньої торгівлі, вона є джерелом залучення додаткових ресурсів для розвитку соціалістичного виробн. і поліпшення постачання населенню товарів нар. споживання. Внутрішня Т. здійснює купівлю-продаж товарів на внутр. ринку країни. Залежно від функцій, що їх виконує Т. на шляху товарів від виробн. до споживачів, розрізняють оптову й роздрібну Т. Осн. завданням оптової Т. є вивчення попиту населення і обгрунтування замовлень пром-сті на поставку товарів, проведення оптових ярмарків і оформлення договорів по закупівлі товарів у виробників, організація руху товарів і товаропостачання, зберігання запасів товарних, сортування і комплектування партій товарів для роздрібної торгівлі тощо. В системі М-ва торгівлі СРСР оптову Т. здійснюють (1982) понад 1350 оптових баз, у т. ч. в УРСР — 313. Особливістю організації Т. на Україні є наявність оптово-роздрібних об'єднань (фірм), які займаються оптовою і роздрібною Т. Важливою ланкою внутр. Т. є роздрібна Т., яка забезпечує рух товарів із сфери обігу в сферу споживання. Осн. показником розвитку роздрібної Т. є роздрібний товарооборот. В СРСР заг. обсяг роздрібного товарообороту держ. і кооп. торгівлі, включаючи громадське харчування, становив (1982) 295,7 млрд. крб. і зріс порівняно з 1940 більш ніж в 11,0 раз, в т. ч. в УРСР відповідно — 50,2 млрд. крб., 15,6 раза. В СРСР роздрібну Т. поділяють на держ., кооп. й колгоспну. Провідною серед них є державна Т. Вона забезпечує умови для планомірного впливу д-ви на розвиток всієї Т., проведення держ. політики в сфері товарного обігу (регулювання цін, розподіл товарних ресурсів, використання кредиту тощо). В СРСР питома вага держ. Т. в заг. обсязі товарообороту 1982 становила 71,2 %, в т. ч. в УРСР — 71,0 %. Держ. Т. здійснюють підприємства м-в торгівлі СРСР і союзних республік, відділи робітн. постачання деяких галузей нар. г-ва, а також спеціалізовані торг. орг-ції м-в охорони здоров'я, культури і зв'язку. Кооперативну Т. в СРСР здійснює споживча кооперація, частка її становила (1982) 27,4 % роздрібного товарообороту, в т. ч. в УРСР — 28,2 %. В систему держ. і кооп. Т. входять і підприємства громадського харчування. Колгоспну Т. здійснюють с.-г. підприємства і населення, які продають лишки своєї продукції на колг. ринку Д-ва впливає на розвиток і вдосконалення колг. Т., збільшуючи виробн. с.-г. продукції, зміцнюючи матеріально-тех. базу колг. Т. Роздрібний товарооборот держ. і кооп. Т., включаючи громадське харчування, 1982 збільшився порівняно з 1970 по СРСР у 1,71 раза, по УРСР — 1,8 раза, оборот громад, харчування зріс за цей же період по СРСР на 58 %, по УРСР— на 45 %. В матеріалах XXVI з'їзду КПРС передбачено збільшити в одинадцятій п'ятирічці роздрібний товарооборот у цілому по країні на 23 %, по УРСР — на 24,6 % . В умовах науково-технічного прогресу вдосконалюється матеріально-тех. база Т., впроваджуються нова техніка, устаткування, розвиваються прогресивні форми Т. (самообслуговування, за попередніми замовленнями тощо). Це сприяє зростанню продуктивності праці в Т., зниженню затрат живої й уречевленої праці та підвищенню якості торг. обслуговування. Частка торговельних підприємств (які торгують товарами, що швидко псуються), оснащених усіма видами холодильного устаткування, в загальній кількості підприємств по СРСР досягла 99,6 %, у т. ч. по УРСР—100 % . В загальному обсязі товарообороту держ. Т. частка обороту магазинів самообслуговування по СРСР становила

55 %, у т. ч. по УРСР — 50 %. Важливе місце в удосконаленні управління Т. належить впровадженню автоматизованих систем управління торгівлею (АСУТ) і сучас. обчислювальної техніки. За станом на 1.І 1981 в системі М-ва торгівлі СРСР працював 61 обчислювальний центр, функціонували 92 АСУТ, у т. ч. в УРСР — 9 обчислювальних центрів і 18 АСУТ. Продовольчою програмою СРСР на період до 1990 року, розробленою відповідно до рішень XXVI з'їзду КПРС і схваленою Травневим пленумом ЦК КПРС 1982, передбачено значно підвищити рівень торг. обслуговування населення; вжити заходів до розширення і раціонального розміщення мережі магазинів, їдалень та ін. торг. підприємств, поліпшення режиму їх роботи з метою створення макс. зручностей для населення; активно проводити роботу по реконструкції і технологічному переозброєнню діючих торг. підприємств, впровадженню прогресивних форм продажу товарів, зокрема самообслуговування; розширити мережу колг. ринків, поліпшити організацію торгівлі на ринках, зміцнити їх матеріально-тех. базу; всемірно сприяти розвиткові діяльності споживчої кооперації, розширенню торгівлі с.-г. продуктами, закуповуваними в особистих підсобних г-вах громадян; збільшити продаж продовольчих товарів у дрібній розфасовці й упаковці; розвивати і вдосконалювати прямі зв'язки торгівлі з колгоспами, радгоспами та ін. підприємствами агропром. комплексу. В УРСР кадри для Т. готують Київський торговельно-економічний інститут, Львівський торговельно-економічний інститут, Донецький інститут радянської торгівлі, Полтавський кооперативний інститут, Харківський інститут громадського харчування, 152 технікуми і профес.-тех. училища. Див. також Торговельна політика.

Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1—3. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23— 25; Ленін В. І. Про значення золота тепер і після повної перемоги соціалізму. Повне зібрання творів, т. 44; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Матеріали ХХуІ з'їзду Комуністичної партії України. К., 1981; Актуальные проблемы развития торговли. К., 1980; Дарбинян М. М. Торговля: совершенствование планирования и хозяйствования. М., 1981; Экономика советской торговли. М., 1982; Народное хозяйство СССР в 1982 г. Статистический ежегодник. М., 1983; Народне господарство Української РСР у 1982 році. Статистичний щорічник. К., 1983.

В. Г. Старунський.

 

Схожі за змістом слова та фрази