Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЮЗ РОБІТНИЧОГО КЛАСУ І СЕЛЯНСТВА
   

СОЮЗ РОБІТНИЧОГО КЛАСУ І СЕЛЯНСТВА

— особлива форма класового співробітництва пролетаріату з селянством при керівній ролі в ньому робітничого класу. Виникнення і неухильне зміцнення С. р. к. і с. є соціально-політ. закономірністю, що випливає з сусп. становища і інтересів цих класів. Ідею необхідності С. р. к. і с. в революц. боротьбі за повалення панування буржуазії вперше висунуті К. Маркс і Ф. Енгельс. Вони вважали, що робітн. клас зможе виконати свою всесвітньо-істор. місію лише якщо він встановить союз з непролет. трудящими масами, насамперед з селянством, і очолить їх революційно-визвольну боротьбу (див. Гегемонія пролетаріату). Основоположники марксизму підкреслювали, що трудяще селянство — найближчий

союзник пролетаріату, оскільки воно при капіталізмі зазнає, як і пролетаріат, жорстокої експлуатації і політ. гноблення.

Тому селяни знаходять свого природного союзника й вождя у міському пролетаріаті. В нових істор. умовах епохи імперіалізму і про-лет. революцій В. І. Ленін творчо розвинув марксистське положення про С. р. к. і с. в струнке і цілісне вчення. Він не тільки глибоко, всебічно обгрунтував об'єктивну необхідність і розробив принципи союзу робітників і селян, а й указав конкретні шляхи і форми здійснення цього союзу. Вчення В. І. Леніна про С. р. к. і с.— найважливіша складова частина марксист, теорії соціалістичної революції, вчення про диктатуру пролетаріату, побудову соціалізму і комунізму. На основі наук. аналізу капіталістичного розвитку Росії В. І. Ленін довів, що переможним борцем за свободу пролетаріат може стати "тільки в тому разі, якщо до його революційної боротьби приєднається маса селянства" (Повне зібр. тв., т. 11, с. 45). Селянство, з свого боку, також заінтересоване в союзі з пролетаріатом, бо тільки робітн. клас до кінця підтримує його боротьбу за землю і свободу. Однак С. р. к. і с. не може втілитися в життя стихійно, оскільки внаслідок двоїстого становища селян при капіталізмі (як трудівників і дрібних власників) відбувається їх хитання між пролетаріатом та буржуазією. Боротьбою за створення і зміцнення С. р. к. і с. в Росії керували В. І. Ленін і заснована ним партія більшовиків (див. Комуністична партія Радянського Союзу). В. І. Ленін розглядав С. р. к. і с. в діалектичному розвитку, вказуючи на неминучість змін його змісту на різних етапах боротьби за знищення капіталізму і перемогу соціалізму. На етапі буржуазно-демократичної революції партія боролася за союз пролетаріату з усім селянством. На етапі підготовки й проведення соціалістичної революції в Росії партія висунула новий стратегічний лозунг: пролетаріат у союзі з біднішим селянством проти капіталізму в місті і селі при нейтралізації середнього селянства, за владу пролетаріату. Після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції 1917 партія орієнтувалася на союз пролетаріату з середнім селянством при опорі на бідноту проти буржуазії міста і села. С. р. к. і с. В. І. Ленін розглядав як найвищий принцип диктатури пролетаріату, непорушну основу Рад. д-ви, політ. організації рад. народу при керівній ролі робітн. класу і його партії. Зміцнення С. р. к. і с. було необхідною передумовою здійснення ленінського плану побудови соціалізму в СРСР — соціалістичної індустріалізації країни, колективізації сільського господарства, культурної революції, утворення і зміцнення багатонац. Рад. д-ви. З перемогою соціалізму С. р. к. і с. ще більше зміцнів і перетворився на дружбу двох соціалістичних класів. Гол. основами непорушного С. р. к. і с. є сусп. соціалістична власність на засоби виробництва, керівництво Комуністичної партії, марксистсько-ленінська ідеологія. Дальше зближення робітн. класу і селянства відбувається внаслідок зближення двох форм соціалістичної власності (загальнонародної і колгоспно-кооперативної), поступового подолання істотних відмінностей між містом і селом, фіз. і розумовою працею. На це спрямовано соціальну політику КПРС, економічну стратегію КПРС, аграрну політику КПРС тощо. В умовах розвинутого соціалістичного суспільства в СРСР зміцнів союз робітн. класу, колгоспного селянства і нар. інтелігенції при керівній ролі робітн. класу в цьому союзі, що становить основу соціально-політичної й ідейної єдності радянського суспільства, дружби народів СРСР. В процесі науково-технічної революції, перетворення науки на безпосередню продуктивну силу, відповідних змін в характері праці, зростання загальноосвітнього і культур. рівня населення, перебудови всіх сусп. відносин на колективістських засадах грані між робітн. класом, колг. селянством та інтелігенцією дедалі стираються. XXVI з'їзд КПРС на основі узагальнення досвіду соціальних перетворень в СРСР прийшов до висновку, що становлення безкласової структури суспільства в головному і основному відбудеться в історичних рамках зрілого соціалізму (Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981, с. 64). Із злиттям класів істор. місія С. р. к. і с. як рушійної сили соціального прогресу соціалістичного суспільств а завершиться. Ліквідація класів, соціально-екон. і культурно-побутових відмінностей між містом і селом, соціальних граней між працівниками фіз. і розумової праці, зростання соціальної спільності всього народу приведуть до виникнення нової форми сусп. об'єднання людей — асоціації трудівників комунізму.

Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: т. 7. Маркс К. Класова боротьба у Франції з 1848 по 1850 р.; т. 8. Маркс К. Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта. — Енгельс Ф. Революція і контрреволюція в Німеччині; Ленин В. И. О союзе рабочего класса и крестьянства. М., 1969; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. і—14. М., 1970—82; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Ленинское учение о союзе рабочего класса с крестьянством. М., 1969; Богомолов Т. И. Союз рабочего класса и крестьянства в борьбе за социализм и коммунизм в СССР. Омск, 1971; Бондаренко I. Незламний союз робітників і селян. К., 1976.

В. А. Морозов.

 

Схожі за змістом слова та фрази