Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
   

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

- осн. ланка в системі атестації наук, кадрів вищої кваліфікації. За своїм статусом С. в. р. поділяються на ради для захисту дисертацій на здобуття наук, ступеня доктора наук і ради для захисту дисертацій на здобуття наук, ступеня кандидата наук. Утворюються і діють під керівництвом ВАК України у наук, установах та вищих навч. закладах III—IV рівнів акредитації, а також в ін. організаціях, які проводять фунтам, і прикладні наук, дослідження, мають високий рівень кадрового та матеріально-тех.

забезпечення для підготовки наук, кадрів вищої кваліфікації. Клопотання про утворення С. в. р. порушують центр, органи викон. влади, НАН України, АМН України, УААН, АПН України, АПНУ, АМ України — залежно від підпорядкування установи, у складі якої передбачається сформувати раду. У клопотанні зазначаються вид С. в. р., профіль — перелік спеціальностей і галузей науки, з яких рада має право проводити захист дисертацій (не більше 4 спеціальностей). С. в. р. для захисту докт. дисертацій мають право приймати до захисту дисертації на здобуття ступеня кандидата наук. Рада з дозволу ВАК може проводити захист дисертації зі спеціальності, яка не входить до її профілю, за умови, що в Україні немає відповід. рад (разовий захист). У цьому випадку до складу ради з правом голосу тимчасово вводяться доктори наук — фахівці за спеціальністю дисертації з таким розрахунком, щоб за даним фахом їх було не менше чотирьох. Робота ради має відкритий характер. Про її засідання інформується наук, громадськість. Будь-які обмеження щодо присутності заінтерес. осіб на захисті не допускаються. Строк дії ради не перевищує 3 років, за спливом якого ВАК вирішує питання про доцільність її дальшого функціонування.

Персон, склад ради формується з працівників базової установи, де вона діє, по 2/3 від заг. кількості фахівців, що мають відповід. учений ступінь з кожної спеціальності, за якою раді дозволено приймати дисертації до захисту. Членами рад для захисту докт. дисертацій можуть бути тільки доктори наук. Як виняток ученим секретарем може бути кандидат наук. Членами рад для захисту канд. дисертацій є доктори та кандидати наук, але докторів наук має бути не менше половини складу С. в. р. Фахівець може входити до складу не більше двох рад. Рада налічує від 11 до 25 осіб з рівномірним представництвом фахівців з кожної спеціальності. Головами рад та їх заступниками призначаються доктори наук з відповід. спеціальностей, які є штатними працівниками даної установи; те саме стосується і вчених секретарів. Члени ради, котрі пропустили протягом року понад половину засідань, виводяться з її складу. Рада проводить не більше 12 засідань на рік. За необхідності засідання можуть проводитися сесіями. На одному засіданні може відбуватися захист не більше двох дисертацій, з яких тільки одна може бути докторською. Керує засіданням голова ради або, в разі його відсутності, заст. голови. Голова ради, а за відсутності голови — його заступник, не може бути головуючим на засіданні, якщо він є наук, керівником чи консультантом особи, яка захищається. Головуючим на даному засіданні обирається член ради — штатний співробітник організації, в якій діє рада. Вчений секретар не може виконувати свої обов'язки на засіданні ради, де розглядається дисертація здобувача, науковим керівником чи консультантом якої він є. У цьому випадку, а також на час відсутності вченого секретаря виконання його обов'язків покладається на одного з членів ради — штатного працівника наук, установи. Голови рад, їх заступники і вчені секретарі не можуть бути офіц. опонентами в своїх радах. Ними не можуть бути також наук, керівники, співавтори опублікованих праць здобувача, співробітники установ, призначених радами провідними установами для а пробації дисертації, ректори і проректори вищих навч. закладів, керівники організацій та їх заступники, співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, де виконувалася дисертація, де працює здобувач або де проводилися н.-д. роботи, щодо яких здобувач є замовником або виконавцем (співвиконавцем). Офіц. опоненти не можуть бути співробітниками однієї і тієї ж організації. Офіц. опонентами не можуть бути члени президії та працівники апарату ВАКу. Члени сімей і близькі родичі керівника ради та установи, в якій утворена рада, свої дисертації подають на розгляд рад ін. наук, установ. Організації, в яких утворено С. в. р., передбачають витрати, пов'язані з функціонуванням рад, оформляють атестац. справи і засвідчують їх своїми печатками, створюють належні умови для роботи рад.

Структура, повноваження, порядок роботи, ін. питання організації і діяльності С. в. р. регламентуються Положенням про спеціалізовані вчені ради (затв. ВАК України 14.VII 1997, зі змінами і доп., внесеними ВАКом 21.1 2000). Крім заг. положень, у ньому містяться вимоги до персон, складу С. в. р. Ідеться також про: поперед, розгляд дисертацій; порядок засідання ради; таємне голосування і роботу лічильної комісії; засідання ради для розгляду дисертації, яку ВАК надіслав на дод. висновок (колект. рецензію); засідання ради для переатестації фахівців; засідання ради щодо розгляду питань про позбавлення наук, ступенів і вченого звання ст. наук, співробітника; засідання ради для розгляду апеляцій. Деякі питання діяльності С. в. р. регулюються Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань (затв. КМ України від 28.VI 1997 зі змінами від 5.УІІ 1998 і 22.УІ 1999).

Літ.: Порядок присудження наук, ступенів і присвоєння вчених звань. К., 2000.

Г. О. Мурашин.

 

Схожі за змістом слова та фрази