Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА
   

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА

- осн. положення, ідеї, які поширюються на всю систему права, визначають її особливості та закономірності розвитку. Це, зокрема, принципи: соціальної справедливості, гуманізму, юрид. рівності гр-н, єдності суб'єктивних прав та юрид. обов'язків, законності у процесі створення і реалізації норм права, демократизму, поєднання переконання і примусу в праві та ін.

Принцип соціальної справедливості має нормативно-оціночний характер, виражає загальносоціальну сутність права та передбачає відповідність вчинених дій їх наслідкам (відповідність між правопорушенням та мірою покарання за нього, між спричиненою шкодою і відшкодуванням шкоди, між працею та оплатою цієї праці тощо). Принцип гуманізму передбачає верховенство прав і свобод людини, що притаманні їй від народження, які є невідчужуваними та непорушними, мають вищу цінність. Визнання, дотримання та захист прав і свобод людини є гол. обов'язком д-ви. Фундаментальним конст. положенням є можливість дальшого розвитку, розширення та вдосконалення системи прав і свобод без звуження їх змісту та обсягу. Принцип юридичної рівності громадян закріплює рівний правовий статус усіх гр-н, тобто кожен гр-нин може користуватися всім обсягом конст. прав і свобод, є рівним перед законом та має єдину для всіх правосуб'єктність. Конституція України (розділ II, ст. 24) передбачає, що «не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками». Принцип єдності суб'єктивних прав та юридичних обов'язків передбачає, що всі люди є рівними та вільними, вони мають невід'ємні права на життя, свободу, освіту, на поважання своєї гідності, юрид. допомогу та ін. Цей комплекс прав становить певну систему, до якої входять особисті, громадян., політ., соціальні, екон., культур, та екол. права. Він є природним, невід'ємним від людини та зумовлюється самим фактом її існування. Д-ва не лише закріплює права, свободи, гарантує можливість їх здійснення, а й покладає на гр-нина виконання певних юрид. обов'язків (захист вітчизни, сплату податків, незаподіяння шкоди природі, культур, спадщині та ін.). Принцип законності у процесі створення і реалізації норм права відображається у правотв. діяльності органів д-ви в рамках їх компетенції, дотримання певної процедури їх прийняття, здійснення контролю за своєчасним внесенням змін та доповнень до існуючих нормат.-правових актів, дотримання ієрархічності нормат. -правових актів, серед яких конституція має найвищу юрид. силу. Закони та підзаконні нормат.-правові акти приймаються на основі та відповідно до конституції. Цей принцип здійснюється у процесі реалізації норм права. Принцип демократизму означає вивчення соціальних інтересів та можливість їх вираження у процесі правотворчості, врахування сусп. думки щодо проектів правових актів.

Принцип поєднання переконання і примусу в праві передбачає, що примус застосовується після використання методів переконання та має другорядне значення. Він здійснюється в особливій процес, формі, чітко визначений у нормат.-правових актах і включає різноманітні засоби впливу (попередження, юрид. відповідальність, санкції та ін.).

Літ.: Колодій А. М. Принципи права України. К., 1998.

Т. І. Ковальчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази