Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРИНЦИПИ ПРАВА
   

ПРИНЦИПИ ПРАВА

- кер. засади (ідеї), які визначають зміст і спрямованість правового регулювання сусп. відносин. Значення П. п. полягає у тому, що вони в стислому вигляді, концентровано відображають найсуттєвіші риси права, є його квінтесенцією, «обличчям». Види П. п.: загальнолюдські (цивілізаційні), типологічні, конкретно-історичні, галузеві, міжгалузеві. Загальнолюд. принципи — юрид. засади, ідеали, які зумовлюються певним рівнем всесв. розвитку цивілізації, втілюють прогресивні здобутки прав, історії людства і широко визнані в міжнар. нормат. док-тах. До цих принципів, зокрема, належать: захист оси. прав і свобод людини; юрид. рівність однойм. суб'єктів перед д-вою та перед законом; верховенство закону як акта нормат. волевиявлення вищого представн. органу держ. влади або прямого волевиявлення народу (референдум); взаємопов'язаність (єдність) юрид. прав і обов'язків; закріплення у нормах об'єктив, права процедур-но-процес. механізмів здійснення та захисту суб'єктив. юрид. прав і виконання обов'язків людей та ін. суб'єктів сусп. життя; здійснення правосуддя незалеж. судами; застосування юрид. відповідальності тільки в разі вчинення особою винного протиправного діяння (презумпція невинуватості особи).

До типологічних П. п. соціадьно-дем. орієнтації належать: гуманізація права (тобто поступове втілення у зак-во загальнолюдських П. п.), розширення законод. закріплення основних прав і свобод людини, підвищення рівня справедливості прав, регулювання (зокрема, при встановленні заходів держ. примусу), розширення сфери загальнодозволеного регулювання; соціалізація права (тобто спрямованість на забезпечення консенсусу між різними соціальними верствами, класами, групами), збільшення питомої ваги зак-ва, яке гарантує соціальну захищеність кожної людини; «цивілізація» права, тобто закріплення й охорона різних форм власності на засоби в-ва та ін. об'єкти, забезпечення екон. свободи власників; сприяння затвердженню засад прав, держави; розширення застосування сучас. тех. засобів у прав, регулюванні для підвищення його ефективності; «етнізація» та інтернаціоналізація права, тобто відтворення у зак-ві кращих нац. -прав. надбань та певна уніфікація прав, регулювання у деяких міждерж. союзах (напр., в Європ. Союзі). Особливість сучас. перехідних прав, систем соціально-дем. орієнтації полягає у тому, що їх осн. типологічні принципи поступово наповнюються загальнолюд. прав, засадами, дедалі більше наближаються, «піднімаються» до рівня останніх. Конкр.-істор. принципи відображають специфіку права певної д-ви в реальних соціальних умовах (напр., принцип федеративності права в Рос. Федерації або у США). Конкр.-історичні П. п. сучасної України характеризуються: формуванням нових галузей та інститутів права (конст.-процесуального права, підприємницького права тощо) і відмиранням деяких старих (колгоспного права, інституту федерат, правосуб'єктності України у складі кол. СРСР та ін.); інтенсифікацією законотв. діяльності, насамперед з питань державотворення, економіки, прав, і соціального захисту гр-н ; урізноманітненням форм (джерел) права внаслідок збільшення видів суб'єктів правотворчості, зокрема локальної правотворчості в екон. сфері (напр., нормат.-правові акти госп. об'єднань, труд, колективів); зменшенням рівня формалізованості права і розширенням сфери загальнодозволеного регулювання тощо. Галуз. принципи права охоплюють лише одну галузь права, а міжгалузеві — кілька галузей права певної д-ви (напр., галузевий принцип диспозитивності у цив. праві, міжгалуз. принцип гласності судочинства у цив.-процес. і крим.-процес. праві). П. п. є важливим засобом розвитку як національних, так і міжнар. прав, систем. Див. також Принципи міжнародного права.

Літ.: Корецкий В. М. «Общиє принципы права» в междунар. праве. К., 1957; Вопленко Н. Н. Сущность, принципы и функции права. Волгоград, 1998; Колодій А. М. Принципи права України. К., 1998.

П. М. Рабінович.

 

Схожі за змістом слова та фрази