Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОВА ДЕРЖАВА
   

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

- ідеальний тип держави, вся діяльність якої підпорядкована праву. Термін введений у наук, обіг нім. ученим Р. Молем у 19 ст., але саме поняття виникло набагато раніше. Окр. ідеї П. д. (зокрема, обмеження держ. влади законом) висловлювалися ще антич. мислителями Платоном, Арістотелем, Полівієм та ін., але концептуального вигляду ідея П. д. набула у 18—19 ст. Поміт. вклад у це зробили Т. Гоббс, Дж. Локк, А Дайсі (Англія), Ж Ж. Руссо, Ш. Л. Монтеск'є (Франція), І. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Р. Моль, Г. Єллінек (Німеччина). Серед тих, хто підтримував та розвивав ідеї П. д. в кін. 19 — на поч. 20 ст., були укр. і рос. правознавці — В. Гессен, С. Дністрянський, Б. Кістяківський, М. Коркунов, С. Котляревський, О. Малицький, М. Палієнко, Ф. Тарановський та ін. Гол. призначення П. д. — максимально повно забезпечити юрид. засобами охорону і захист прав людини і гр-нина. Характер відносин між гр-нином і д-вою є ключовим питанням доктрини П. д. У такій д-ві досягається юрид. рівність між нею і гр-нином. Засобом такої рівності є право. Зв'язаність д-ви правом є визначальною юрид. засадою забезпечення прав людини і гр-нина, функціонування держ. влади та її ін-тів. Необхід. передумовою П. д. є її незалежний політ.-прав. статус. До гол. ознак П. д. також належать: конст. закріплення осн. прав і свобод людини і гр-нина; наявність розвиненої системи зак-ва і законів, які виражають волю більшості або всього нас. країни, втілюють загально-люд. цінності та ідеали; верховенство конституції щодо ін. законів і підзакон. актів; розподіл влади; наявність розвинених механізмів забезпечення законності, зокрема незалеж. суду; пріоритет норм міжнар. права над нормами нац. зак-ва; висока прав, культура і правосвідомість населення і посад, осіб. Україна, за Конституцією, є П. д. (ст. 1). У даному випадку йдеться про ідеал, досягти якого — мета Укр. д-ви.

Літ.: Палиенко Н. И. Учение о существе права и прав, связанности гос-ва. X., 1908; Тимошенко В. І. Прав, д-ва (Теор.-істор. дослідження). К., 1994; Соколов А. Н. Прав, гос-во. Идея, теория, практика. Курск, 1994; Прав, гос-во, личность, законность. М., 1997; Прав, гос-во: реальность, мечты, будущее. СПб., 1999; Данилов С. Ю. Право дем. гос-ва, в. 1. М., 1999; Заєць А. П. Прав, д-ва в контексті новіт. укр. досвіду. К., 1999; Воронов 1. О. Прав, д-ва як предмет політол. аналізу. К., 2000; Становлення прав, д-ви в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення прав, регулювання. Д., 2001; Футей Б. Становлення прав, д-ви: Україна 1991-2001 pp. К., 2001; Ідея прав, д-ви: історія і сучасність. Луганськ, 2002.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази