Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРЕЗИДІЯ СУДУ
   

ПРЕЗИДІЯ СУДУ

— орган апеляц. суду, вищого спеціаліз. суду, Касац. суду України та ВС України, наділений відповідно до Закону «Про судоустрій України» (2002) орг. повноваженнями. До президії апеляц. суду входять голова суду, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається рішенням заг. зборів суддів цього суду. Судді обираються до П. с. заг. зборами суддів суду шляхом таєм. голосування. Президія апеляц. суду: розглядає питання організації діяльності суду, суд. палат та апарату суду; за поданням голови суду затверджує персон, склад суд. палат, визначає кількість заступників голів суд. палат; погоджує призначення заступника голови суд. палати; заслуховує інформацію голів суд. палат щодо діяльності палат; розглядає мат-ли узагальнення суд. практики та аналізу суд. статистики, приймає відповідні рекомендації; розглядає питання орг. забезпечення діяльності суду та виробляє пропозиції щодо його поліпшення; розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату суду та підвищення їх кваліфікації; заслуховує інформацію голів місц. судів щодо організації діяльності цих судів; надає метод, допомогу місц. судам з метою забезпечення правильного застосування ними зак-ва; забезпечує виконання рішень зборів суддів відповід. суду; здійснює ін. передбачені законом повноваження. Президія апеляц. суду засідає не рідше одного разу на місяць. Засідання є повноважним за присутності не менше двох третин її складу. Постанови приймаються відкритим або таєм. голосуванням більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, й підписуються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.

Аналогічно формується і президія Касац. суду України. Вона діє у тому самому порядку та в межах тих самих повноважень, що і президія апеляц. суду.

Президія вищого спеціаліз. суду утворюється у складі голови суду, його заступників, заступників голів суд. палат, а також суддів цього суду, обраних до П. с. заг. зборами суддів шляхом таєм. голосування у кількості, визначеній пленумом даного суду. Вона має такі повноваження: розглядає питання організації діяльності суду, суд. палат та апарату суду; за поданням голови вищого спеціаліз. суду затверджує склад кожної з суд. палат; дає згоду на призначення заступників голів палати; заслуховує інформацію голів суд. палат про діяльність палат; розглядає мат-ли узагальнення суд. практики та аналізу суд. статистики, приймає відповідні рекомендації; розглядає питання орг. забезпечення діяльності суду; розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату вищого спеціаліз. суду та підвищення їх кваліфікації; заслуховує інформацію голів апеляц. та місцевих спеціаліз. судів щодо організації роботи цих судів; опрацьовує пропозиції щодо кількості суддів у відповід. спеціаліз. місцевих та апеляц. судах; надає метод, допомогу апеляц. та місц. судам для забезпечення правильного застосування ними зак-ва тощо. Президія засідає не рідше одного разу на два місяці. Засідання є повноважним за присутності не менше двох третин її складу. Постанови приймаються відкритим або таєм. голосуванням більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні, й підписуються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.

Для вирішення внутрішніх орг. питань діяльності ВС України діє Президія цього Суду. До неї входять Голова ВС, його заступники, голови суд. палат, секретар Пленуму ВС та судді ВС, кількісний склад яких визначається Пленумом Суду. Судді ВС України обираються до складу Президії за поданням Голови ВС або за пропозицією суддів ВС Пленумом ВС України шляхом таєм. голосування строком на 5 років. У такому ж порядку судді звільняються достроково від обов'язків члена Президії. Президія ВС України: розглядає питання організації діяльності ВС, суд. палат та апарату ВС; затверджує персон, склад суд. палат; рекомендує призначення на посаду голови суд. палати; заслуховує інформацію голів суд. палат і військ, суд. колегії про їх діяльність; розглядає мат-ли узагальнення суд. практики та аналізу суд. статистики, приймає відповідні рекомендації; розглядає питання фінансуван ня та орг. забезпечення діяльності ВС і виробляє пропозиції щодо їх поліпшення; схвалює пропозиції до проекту Держ. бюджету України щодо фінансування діяльності ВС; розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату ВС та підвищення їх кваліфікації; затверджує положення про преміювання суддів і працівників апарату ВС, про надання матеріальної допомоги; встановлює надбавки до посад, окладів суддів, які займають адм. посади; заслуховує інформацію голів апеляц. загальних судів, Касац. суду України та вищих спеціаліз. судів щодо організації роботи цих судів; виробляє пропозиції щодо кількості суддів у відповід. судах на основі нормативів навантаження суддів у судах усіх рівнів; вирішує питання щодо заснування друк, видань ВС та заслуховує звіти про роботу ред. колегій цих органів; затверджує за поданням Голови ВС України положення про Наук.-консульт. раду при ВС та її персон, склад; вносить на розгляд Пленуму ВС питання відповідно до його регламенту; здійснює ін. повноваження, передбачені законом. Президія ВС України засідає не менш як один раз на 2 місяці. Засідання Президії є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин її складу. Постанови приймаються відкритим чи таєм. голосуванням більшістю голосів членів Президії, присутніх на засіданні, і підписуються Головою ВС або його заступником, який головував на засіданні. У засіданнях Президії, на яких розглядаються питання діяльності спеціаліз. судів, беруть участь голови вищих спеціаліз. судів.

М.І. Сірий.

 

Схожі за змістом слова та фрази