Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПРАВО
   

ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПРАВО

— галузь права і наук, дисципліна. Сформувалося у 2-й пол. 18 ст. у Пруссії, а потім в ін. європ. країнах. Предметом науки П. п. було внутр. управління. Зміст і методи цієї науки не отримали точного визначення: німе цькі юристи називали її «наукою поліції» (Р. фон Моль), російські — «поліцейським правом» (І. Ю. Андрієвський), французькі (Н. Деламар, Ж. Пеше, Ж. Імберт) — «адміністративним правом». Л. Штейн (Німеччина) дав їй назву «наука внутрішнього управління».

Розвиток П. п. як науки методологічно стримувався давньою традицією ототожнювати поняття «поліція» (частина) з поняттям «адміністрація» (ціле). Практично до 19 ст. призначенням держ. поліц. діяльності вважалося забезпечення «щастя громадян», їх безпеки та добробуту, а поліц. влада розумілася як інструмент здійснення турботи д-ви про добробут сусп-ва. Відповідно з терміном «поліція» ототожнювалося поняття «внутрішнє управління» (за винятком управління фінансами). У рос. ун-тах викладання П. п. було запроваджено 1835, у зв'язку з чим утворено кафедри законів благоустрою та благочиння. 1863 їх перейменовано на кафедри П. п. Як навч. курс П. п. в Росії на межі 19—20 ст. мало такі складові: 1) поняття і зміст науки П. п., джерела чинного поліцейського зак-ва, заходи поліц. примусу; 2) поліція безпеки (запобігання злочинам та їх припинення, заходи нагляду за пресою, запобігання небезпеці, що не залежала від людини, та її припинення тощо); 3) поліція добробуту (освіта, заходи забезпечення матеріального добробуту, заходи сприяння розвитку с. г., торгівлі та пром-сті). У наш час питання про П. п. як галузь права та наук, дисципліну залишається дискусійним. У прав, науці висунуто ідею про визнання за П. п. статусу підгалузі адміністративного права. Прихильники цієї ідеї розглядають П. п. як організовану сукупність адм.-правових норм, що регулюють сусп. відносини у сфері охорони громад, порядку та забезпечення громад, безпеки. Норми П. п. охоплюють своїм впливом більш широку галузь соціальної дійсності й регулюють відносини у таких сферах безпеки, як державна, екологічна, санітарна тощо. Подібні відносини називаються також поліцейськими відносинами, а сфера, де вони мають місце, — сферою поліц. діяльності. Під поліц. діяльністю розуміють певний вид держ.-управлінської діяльності, спрямованої на підтримку громад, порядку, громадської та ін. безпеки, пов'язаної із застосуванням адм. примусу.

Предметом П. п. є однорідні сусп. відносини управлін. характеру, що складаються з приводу та в процесі втручання представників виконавчої влади та ін. суб'єктів, які реалізують надані їм повноваження, у права та свободи фіз. осіб. Ідеться про сусп. відносини, що виникають під час реалізації заходів адм. примусу та операт.-розшук, заходів. Специфіка методу поліц.-правового регулювання полягає у тому, що: суб'єктами П. п. є переважно органи викон. влади, які здійснюють поліц. діяльність (міліція, органи держ. безпеки, податкова міліція, органи митної та прикорд. охорони, різні держ. інспекції та ін.); поліц.-прав. відносини будуються за формулою «влада — підпорядкування», що закріплює юрид. нерівність їх суб'єктів (П. п. не властиві т. з. горизонтальні правовідносини, які є різновидом адм.-правових відносин); великий обсяг дискреційної влади, яким наділяються суб'єкти П. п.; підвищене значення процес, форми. Норми П. п. регулюють діяльність органів з нагляду та застосування адм. примусу в громад, місцях, із забезпечення громад, та ін. безпеки. Ці норми визначають склад адм. правопорушень та відповідальність за їх вчинення; регламентують порядок застосування засобів прямого адм. примусу, в т. ч. спеціальних засобів, вогнеп. зброї; провадження за справами про адм. правопорушення; ліценз.-дозвільну систему; порядок введення на тер. країни спец, режимів.

У П. п. є група норм, що встановлюють права, обов'язки та відповідальність гр-н у сфері поліц. діяльності.

Літ.: Андреевский И. ?. Полиц. право, т. 1. СПб., 1871; Тарасов И. Т. Очерк науки полиц. права. М., 1897; Дерюжинский В. Ф. Полиц. право. СПб., 1911; Ивановский В. В. Учебник адм. права (Полиц. право: право внутр. управления). Казань, 1911; Елистратов А. И. Основные начала адм. права. М., 1917; Соловей Ю. П. Рос. полиц. право: история и современность. «Гос-во и право», 1995, № 6; Вельский К. С. О системе адм. права. «Гос-во и право», 1998, № 3; Рос. полиц. (административное) право: конец XIX - начало XX века. Воронеж, 1999.

О. Н. Ярмиш, Ю. А. Холод.

 

Схожі за змістом слова та фрази