Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (НБУ)
   

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (НБУ)

- особливий центр, орган держ. управління. Утв. відповідно до пост. ВР України від 20.ІІІ 1991 «Про порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність"» на базі Укр. респ. банку Держбанку СРСР. З берез. 1991 по трав. 1999 діяльність НБУ регулювалася Законом України «Про банки і банківську діяльність» та пост. Президії ВР України

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (НБУ) - leksika.com.ua

«Про Статут Національного банку України» від 7.Х 1991. З трав. 1999 юрид. статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації НБУ регулюються Законом «Про Національний банк України» (1999, із змінами і доп. 2000). Згідно зі ст. 93 Конституції України НБУ має право законод. ініціативи у ВР України. НБУ видає нормат.-прав. акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів держ. влади, органів місц. самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фіз. осіб.

НБУ є юрид. особою, економічно самост. органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затв. кошторису, має відокремлене майно, статут, капітал, що є держ. власністю (розмір статут, капіталу становить 10 млн. гривень). Одержання прибутку не є метою діяльності НБУ. Структура НБУ будується за принципом централізації з вертикал, підпорядкуванням. До системи НБУ входять центр, апарат, філії (тер. управління), розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, Держ. скарбниця України, Центр, сховище, фабрика банкнотного паперу, спеціалізовані підприємства, банківські навч. заклади та ін. структурні одиниці. Філії НБУ не мають статусу юрид. особи, не можуть видавати нормат. акти, діють від імені НБУ в межах отриманих від нього повноважень. Завд ання і функції філій визначаються їхніми положеннями, що затверджуються правлінням НБУ. Відповідно до Конституції України основною функцією НБУ є забезпечення стабільності грош. одиниці України. Банк сприяє дотриманню стабільності банк, системи та (в межах своїх повноважень) ціновій стабільності. НБУ виконує також наст, функції: визначає і проводить грош.-кред. політику (щорічно інформує ВР про напрями грош.-кред. і валют, політики); монопольно здійснює емісію нац. валюти України та організує її обіг; виступає кредитором ост. інстанції для банків і організує систему рефінансування; встановлює для банків та ін. фін.-кред. установ правила проведення банк, операцій, бух. обліку і звітності, захисту інформації, нормативи обов'язкового резервування коштів; організує створення та методологічно забезпечує систему грош.-кред. і банківської стат. інформації та статистики платіж, балансу; визначає напрями розвитку сучас. електронних банк, технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіж, засобів, платіж, систем, автоматизації банк, діяльності та засобів захисту банк, інформації; здійснює банк, регулювання та нагляд (безпосередньо або через утворений ним орган банк, нагляду) шляхом проведення перевірок банків на місцях, інших фін.-кред. установ; веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валют, бірж і фін.-кред. установ; здійснює ліцензування банк, діяльності та банк, операцій; складає платіж, баланс, здійснює його аналіз і прогнозування; представляє інтереси України в центр, банках ін. держав; здійснює валютне регулювання і валют, контроль за комерц. банками та ін. фін.-кред. установами; забезпечує нагромадження та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними; бере участь у підготовці кадрів для банк, системи України. З метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і забезпечення фін. надійності банків та ін. фін.-кред. установ НБУ встановлює для них обов'язкові екон. нормативи.

НБУ для виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції: надає кредити комерц. банкам та ін. фін.-кред. установам, проводить дисконтні операції з векселями й чеками, купує і продає на вторин. ринку цінні папери; відкриває власні кореспондентські та ін. рахунки у закорд. банках і веде рахунки банків-кореспондентів; купує і продає валютні цінності з метою монетар. регулювання; купує, продає і зберігає банк, метали, дорогоцін. каміння та ін. коштовності; розміщує золотовалютні резерви; приймає на зберігання та в управління держ. цінні папери; видає гарантії і поруки; веде рахунок Держ. казначейства України; виконує операції по обслуговуванню держ. боргу, пов'язані з розміщенням держ. цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними; веде особисті рахунки працівників НБУ. Для забезпечення організації готівкового грош. обігу НБУ здійснює: виготовлення та зберігання банкнот, монет; створення резервних фондів банкнот і монет; встановлення номіналів, систем захисту, платіж, ознак та дизайну грошових знаків; встановлення порядку заміни пошкоджених банкнот і монет; встановлення правил випуску в обіг, зберігання, перевезення, вилучення та інкасації готівки;

визначення порядку ведення касових операцій для банків, ін. фін.-кред. установ, підприємств і організацій.

У разі виявлення порушень банк, зак-ва, нормат. актів НБУ, проведення ризикових операцій банками та ін. фін.-кред. установами НБУ застосовує адекватні відповідні заходи впливу, а саме: накладає штрафи на банки та ін. фін.-кред. установи та їх керівників, відсторонює керівництво від управління і призначає тимчас. адміністрацію; зупиняє дію ліцензії на здійснення окр. банк, операцій на строк до одного року; відкликає ліцензію на здійснення усіх банк, операцій та приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію банку, призначає ліквідатора. Вищим органом управління НБУ є рада (див. Рада Національного банку України), а вищим керівним органом — правління НБУ. Рада банку складається з 14 осіб (7 членів призначає Президент України, 7 членів затверджує ВР України). її очолює голова, який обирається радою на 3 роки. Строк повноважень членів ради - 7 років. Засідання ради проводяться не рідше разу на квартал. Рада визначає стратегію грош.-кред. політики д-ви та розглядає ін. найважливіші питання діяльності НБУ. Правління банку забезпечує реалізацію грош.-кред. політики, здійснює управління діяльністю НБУ. Очолює правління голова НБУ, який призначається на посаду ВР України за поданням Президента України строком на 5 років. Кількісний і персон, склад правління затв. радою банку за поданням голови НБУ. Порядок організації та проведення засідань правління НБУ визначається його регламентом. НБУ підзвітний Президентові України і ВР України.

Літ.: Банк, право України. К., 2000.

В. Л. Кротюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази