Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
   

РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

- припинення трудового договору за ініціативою однієї зі сторін (працівника чи власника або уповноваженого ним органу) чи на вимогу особи (органу), яка не є стороною труд, договору. Р. т. д. — результат дії конкр. сторони трудового договору або органу чи особи, що не є його стороною, зокрема профсп. органу, суду тощо.

Необхідно розрізняти такі поняття, як «розірвання трудового договору», «припинення трудового договору» та «звільнення працівника з роботи (посади)». Припинення труд, договору — це більш широке поняття, яким охоплюються і випадки Р. т. д. Водночас не можна розкривати це поняття через звільнення. При припиненні труд, договору в результаті смерті працівника ніякого звільнення не відбувається, а працівник виключається із списку підприємства. Р. т. д. за чинним зак-вом України про працю можливе як з ініціативи працівника чи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, так і з ініціативи осіб, які не є стороною труд, договору. Працівник має право розірвати за своєю ініціативою як труд, договір, укладений на невизначений строк, так і строковий труд, договір.

Р. т. д., укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника має ряд особливостей. По-перше, працівник має право розірвати зі своєї ініціативи не будь-який труд, договір, а лише такий, що укладений на невизначений строк. По-друге, працівник повинен письмово попередити власника або уповноважений ним орган про звільнення за два тижні. По-третє, працівник зобов'язаний відпрацювати два тижні після письм. попередження власника, а власник або уповноважений ним орган не мають права звільнити працівника раніше зазначеного строку відпрацювання. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в ін. місцевість; вступ до навч. закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена мед. висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до мед. висновку або інвалідом 1-ї групи; вихід на пенсію, прийняття на роботу за конкурсом, а також з ін. поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинні розірвати труд, договір у строк, про який просить працівник. У тих випадках, коли працівник після закінчення строку попередження про Р. т. д. не залишив роботи і не вимагає його розірвання, власник або уповноважений ним орган не мають права звільнити працівника за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено працівника, якому відповідно до зак-ва не може бути відмовлено в прийнятті на роботу (напр., вагітних жінок, працівників, прийнятих шляхом переведення тощо).

Працівник має право у визначений ним строк, тобто не відпрацьовуючи двох тижнів, розірвати труд, договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконують зак-во про працю, умови ко-лект. чи труд, договору. На вимогу працівника підлягає розірванню і строковий труд, договір, але тільки у певних випадках. Строковий труд, договір може бути розірваний на вимогу працівника у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом зак-ва про працю, колект. або труд, договору, у разі неможливості продовжувати роботу з поваж, причин (у випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП України). Р. т. д. можливе і за ініціативою власника або уповноваженого ним органу. Специфікою такої ініціативи є те, що законом чітко визначено підстави, за наявності яких власник може з власної ініціативи розірвати труд, договір з працівником. До таких підстав належать: а) зміна в організації в-ва і праці, в т. ч. ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи; систематичне невиконання працівником без поваж, причин обов'язків, покладених на нього труд, договором або правилами внутр. труд, розпорядку, якщо до працівника застосовувалися раніше заходи дисциплінарного чи громад, стягнення; прогул (у т. ч. відсутність на роботі більше трьох годин протягом роб. дня) без поваж, причин; нез'явлення на роботу протягом більш як 4 місяців підряд внаслідок тимчас. непрацездатності; поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; поява на роботі у нетверезому стані, у стані наркот. або токсичного сп'яніння; вчинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набув закон, сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адм. стягнення або застосування заходів громад, впливу. Це т. з. загальні підстави Р. т. д. з ініціативи власника. Вони стосуються всіх працівників незалежно від професії та роду їх діяльності. Але поряд з цими підставами існують і дод. підстави Р. т. д. з працівниками окр. категорій за певних умов (ст. 41 КЗпП). Специфікою Р. т. д. з ініціативи власника є чітке законод. визначення не лише підстав, а й порядку розірвання, до якого належать обов'язкове погодження з профсп. органом (у разі, коли працівник, котрий підлягає звільненню, є членом профспілки). Крім того, Р. т. д. з таких підстав, як зміна в організації в-ва і праці, виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі та поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на ін. роботу. Не допускається звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу в період його тимчас. непрацездатності (крім випадку, коли працівник звільняється за нез'явлення на роботу протягом більше 4 місяців підряд внаслідок тимчас. непрацездатності), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Не допускається також Р. т. д. за ініціативи власника або уповноваженого ним органу з вагітними жінками, жінками, які мають дітей віком до 3 років, одинокими матерями за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається їх звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Р. т. д. можливе на вимогу осіб, які не є стороною труд, договору. До таких осіб належать профсп . органи, батьки, або особи, що їх замінюють, щодо їх працюючих неповнолітніх дітей та ін. На вимогу профсп. органу власник або уповноважений ним орган повинні розірвати труд, договір (контракт) з керівником, якщо він порушує зак-во про працю, умови колект. договору або колект. угоди.

У тих випадках, коли рішення профсп. органу не виконане і не оскаржене власником або уповноваженим ним органом чи керівником у двотижневий строк від дня його отримання, профсп. орган у цей же строк може оскаржити до суду діяльність або бездіяльність посад, осіб, органів, до компетенції яких належить Р. т. д. з кер. працівником підприємства, установи, організації.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази