Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
   

СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

— професійна на пост, основі діяльність гр-н України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, спрямована на реалізацію тер. громадою свого права на місцеве самоврядування та окр. повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. Регулюється Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (2001). За ним право на С. в о. м. с. мають виключно гр-ни України незалежно від раси, кольору шкіри, політ., реліг. та ін. переконань, статі, етн. і соціального походження, майн. стану, строку проживання на відповід. території. Прийняття на С. в о. м. с. здійснюється: на посаду сільс., селиш., міського голови — в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997); на посаду голови та заст. голови районної, районної у місті, обл. ради, заст. міського голови — секретаря Київ, міської ради, секретаря сільс., селищ., міської ради, голови пост, комісії з питань бюджету області, Київ, та Севастопольської міських рад — шляхом обрання відповід. радою; на посади заст. сільського, селищного, міського голови з питань діяльності викон. органів ради, керуючого справами (секретаря) викон. к-ту сільс., селищ., міської, районної у місті ради — шляхом затвердження відповід. радою; на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обл. ради, керуючого справами викон. апарату обл. і районних рад, керівників відділів, управлінь та ін. працівників органів місцевого самоврядування — шляхом призначення відповідно сільс., селищ., міським головою, головою районної, районної у місті, обл. ради на конкурс, основі чи за ін. процедурою, передбаченою зак-вом України. Гр-ни України, які вперше приймаються (обираються) на С. в о. м. с, складають присягу такого змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та Законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки». Посад, особа місц. самоврядування підписує текст присяги, який зберігається за місцем її роботи. Про складання присяги робиться запис у труд, книжці. На С. в о. м. с. не можуть бути прийняті особи, які: визнані судом недієздатними; мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку; позбавлені відповідно до закону права займати посади в органах держ. влади та їх апараті або в органах місц. самоврядування протягом установленого строку; будуть у разі прийняття на С. в о. м. с. безпосередню підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками. Посад, особи місц. самоврядування не можуть бути організаторами і безпосеред. учасниками страйків та ін. дій, що перешкоджають виконанню органами держ. влади, органами влади АР Крим чи органами місц. самоврядування передбачених законом повноважень. В Україні встановлено 7 категорій посад (від першої, вищої, — до сьомої, нижчої) та 13 рангів (від першого, вищого, — до тринадцятого, нижчого) службовців в органах місц. самоврядування. Ранги, які відповідають посадам першої і другої категорій, а також сільс., селищ., міським головам, головам районних, районних у містах рад, присвоюються рішенням відповід. ради в межах відповід. категорії посад. Ранги, які відповідають посадам третьої—сьомої категорій, присвоюються відповідно сільс., селищ., міським головою, головою обл., районної, районної у місті ради. Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня профес. кваліфікації, результатів роботи. Гранич. вік перебування на С. в о. м. с. становить 60 років для чоловіків і 55 — для жінок. Ці обмеження не поширюються на посад, осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. Строк перебування на С. в о. м. с. може бути продовжено, але не більш як на 5 років, за рішенням сільс., селищ., міського голови, голови районної, районної у місті, обл. ради. Організація навчання і підвищення кваліфікації посад, осіб органів місц. самоврядування, просування їх по службі, визначення тривалості роб. часу, порядку здійснення ними служб, відряджень і відшкодування витрат на ці відрядження, а також особливості їх дисциплінар. відповідальності, вирішення ін. питань, пов'язаних зі службою в органах місц. самоврядування, забезпечуються у порядку, передбаченому законом. Крім заг. підстав, встановлених КЗпП України, С. в о. м. с. припиняється на підставі та в порядку, визначених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997), ін. законами України, а також у разі: відмови посадової особи органу місц. самоврядування від складання присяги; порушення умов реалізації права на С. в о. м. с; неподання відомостей або подання посад, особою неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений строк; виявлення або виникнення обставин, які перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних з проходженням служби; досягнення посад, особою гранич. Віку перебування на службі тощо.

Літ.: Старилов Ю. Н. Служеб. право. М., 1996; Шугрина Е. С. Муницип. право. М., 1999; Муніцип. право України. К., 2001; Смирнова Т. С. Прав, регулювання місц. самоврядування в Україні. К., 2001.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази