Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ

— список, до якого занесено сорти, права на які охороняються. Крім Д. р. с. р. У., ведеться Реєстр сортів рослин України, до якого заносяться сорти, допущені для госп. використання.

До об'єкта правової охорони належать правові та немайнові права автора сорту рослин, власника патенту або ліцензії. Відносини, що виникають у зв'язку з одержанням, використанням, захистом, відчуженням і припиненням дії права на сорти рослин в Україні, регулюються Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» (1993, з наст, змінами). До суб'єктів права на сорти рослин належать гр-ни, юрид. особи та їх правонаступники, які мають цив. правоздатність і дієздатність відповідно до законів України.

Право на сорт охороняється д-вою і засвідчується патентом. Патент на сорт засвідчує авторство на сорт і виключне право на його використання. Патент на сорт видається його автору. Якщо сорт створено у співавторстві, то право на одержання патенту належить усім співавторам. Право на одержання патенту має роботодавець, якщо сорт створено працівником — автором сорту при виконанні ним служб, обов'язків, за умови наявності письм. договору про передачу роботодавцеві прав на одержання патенту; у цьому разі автор сорту має право на винагороду, яка визначається умовами договору. Право на одержання патенту має також Фонд винаходів України, якщо автор сорту вказав цей Фонд у заявці або в заяві до прийняття рішення про видачу патенту; при цьому автор сорту має право на винагороду. На підставі позит. висновку експерт, органу щодо патентоспроможності сорту Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності приймає рішення про видачу патенту на сорт і вносить відповідні дані до Д. р. с. р. У. Видача патенту на сорт здійснюється після внесення сорту до Д. р. с. р. У. в місячний термін від дати одержання док-та про сплату відповідного мита. Власник патенту або його правонаступник має право передавати будь-якому гр-нину або юрид. особі повністю чи частково права, що надаються патентом, на підставі ліценз. договору. Згідно із цим договором власник патенту (ліцензіар) передає права (виключні або невиключні) на використання сорту ін. особі (ліцензіату), яка бере на себе обов'язки вносити ліцензіару платежі та здійснювати ін. дії, передбачені договором. Договір про передачу права на патент і ліценз. договір повинні бути зареєстровані в Держ. к-ті України з питань науки та інтелект, власності. При цьому виключна ліцензія означає передачу власником патенту або його правонаступником (ліцензіаром) права на використання сорту будь-якій особі (ліцензіату), включаючи право продажу ліцензій на сорт третім особам. Невиключна ліцензія — передача власником патенту або його правонаступником права на використання сорту будь-якій особі, за винятком права продажу ліцензій на цей сорт третім особам. Право на сорт рослин, яке засвідчується патентом, договір про передачу права на патент розглядаються у комплексі і набувають юрид. значення у разі їх реєстрації у Держ. к-ті України з питань науки та інтелектуальної власності. Без реєстрації вони вважаються недійсними (ст. 9 Закону «Про охорону прав на сорти рослин»). Держ. реєстр нових сортів рослин було введено в СРСР Положенням про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, затв. РМ СРСР 21.VIII 1973. Орг., майнові, особисті немайнові й труд, відносини, які складаються у зв'язку з новим сортом або ж гібридом сільськогосп. культури чи ін. вирощеної рослини, новою батьк. формою (самозапильною лінією), компонентом нового гібрида сільськогосп. культури, новою породною лінією і гібридом тутового шовкопряда, були врегульовані спец, нормативним актом, який мав надвідомчу юрид. силу, — Положенням про правову охорону нових сортів рослин в СРСР, затв. М-вом с. г. СРСР ІЗ.УІІІ 1980 за погодженням з Держ. к-том СРСР у справах винаходів і відкриттів.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази