Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow констеб-копір arrow КООПЕРАТИВНИЙ ПЛАН В. І. ЛЕНІНА
   

КООПЕРАТИВНИЙ ПЛАН В. І. ЛЕНІНА

—науково обґрунтована програма соціалістичної перебудови с. г. шляхом добровільного об'єднання дрібних селянських г-в у великі колективні господарства; план залучення найширших мас трудового селянства до соціалістичного будівництва через кооперацію; складова частина загального ленінського плану побудови соціалізму в СРСР. Основі" теорії і практики кооп. будівництва В. І. Ленін розробив у ряді праць післяжовтневого періоду і насамперед у ст. "Про кооперацію" (1923). Спираючись на вихідні положення К. Маркса і Ф. Енгельса і узагальнюючи досвід перших років соціалістичних перетворень, В. І. Ленін показав, по-перше, що в умовах диктатури пролетаріату і зосередження в руках д-ви командних висот в економіці докорінно змінюється соціально-екон. природа кооперації — вона стає організацією соціалістичного типу. По-друге, що кооперування — найбільш простий і доступний, зрозумілий і вигідний для широких мас трудового селянства шлях переходу до нових форм госп. життя, що кооперація вдало поєднує особисті інтереси селян із загально-нар. інтересами і є найдоцільнішою формою усуспільнення на селі. По-третє, що кооперування виступає важливим фактором перебудови дрібновласницької психології селянства, виховання його в дусі колективізму, прищеплює навички спільного ведення г-ва й вирішення всіх ін. питань. Істотною функцією кооперування на селі стала боротьба проти сел. буржуазії — куркульства. Отже, боротьба за кооперування дрібних виробників — це боротьба за соціалізм, за розв'язання цілого комплексу екон., політ. і соціальних завдань соціалістичного будівництва. К. п. В. І. Леніна передбачає здійснення кооперування дрібних виробників на основі цілковитої добровільності, шляхом роз'яснення і переконання за допомогою прикладу. Будь-які прояви адміністрування й примусу завдають шкоди справі кооперування. Важливе значення має принцип поступового переходу від найпростіших форм кооперації до вищих форм, від споживчої, збутової, кредитної до виробничої кооперації. В ленінському кооп. плані гол. роль належала виробничому кооперуванню сел. г-в, усуспільненню їхніх осн. засобів виробн. Проте і найпростіші форми кооперативів, об'єднуючи селян у сфері обігу і кредиту, розкривають екон. переваги колективного ведення г-ва і створюють передумови для виробничого кооперування.

Перетворення в життя К. п. В. 1. Леніна здійснювалося при величезній матеріальній, фінанс. і тех. допомозі сел. кооперативам з боку робітничого класу і Рад. д-ви. В першу чергу передбачалося постачання кооперативам с.-г. машин і знарядь, підведення нової технічної бази під с. г. В. І. Ленін зазначав, що для соціалістичної перебудови дрібного г-ва необхідні "матеріальна база, техніка, застосування тракторів і машин у землеробстві в масовому масштабі, електрифікація в масовому масштабі" (Повне зібр. тв., т. 43, с. 53). Для тех. і агрономічного обслуговування колгоспів і орг. зміцнення їх було створено держ. систему машинно-тракторних станцій, мережу н.-д. установ. Соціалістичне кооперування — не стихійний, а планомірно організований процес. Вирішальна роль у кооперуванні належить Комуністичній партії і Рад. д-ві. Кооперування сел. г-в у країні почалося в перші роки соціалістичного будівництва. Курс на масове виробниче кооперування — колективізацію сільського господарства — був проголошений на XV з'їзді ВКП(б), коли для цього в основному були створені необхідні передумови.

Комуністична партія перетворила в життя К. п. В. І. Леніна, мільйони дрібних одноосібних виробників об'єдналися в колгоспи, стали на шлях соціалізму. Новим етапом здійснення ленінського кооп. плану є аграрна політика КПРС і Рад. д-ви, вироблена відповідно до умов і потреб розвинутого соціалістичного суспільства. К. п. В. І. Леніна, досвід соціалістичного кооперування сел. г-в в СРСР має величезне міжнар. значення. Осн. положення ленінського кооп. плану творчо використовують братні партії в соціалістичній перебудові с. г., враховуючи специфіку і особливості своїх країн щодо темпів і форм кооперування.

Літ. див. до ст. Аграрна політика КПРС, Колективізація сільського господарства в СРСР, Колгоспи.

В. О. Хилько.

 

Схожі за змістом слова та фрази