Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АГІТАЦІЯ
   

АГІТАЦІЯ

(лат. agitatio - приведення в рух, спонукання) - один з найважливіших засобів політичного впливу на маси, ідеологічна зброя в боротьбі класів і партій. Політична А. завжди має класовий характер. Вона покликана поширювати певні ідеї й лозунги, що спонукають маси до активних дій. Пролет. і бурж. А. докорінно відрізняються одна від одної. Пролет. А. виникла з появою робітн. партій. З перетворенням їх на масові політ. орг-ції роль і значення А. зростали. Фундаментом пролет., комуністичної А. є вчення марксизму-ленінізму, основою і змістом - політика Комуністичної партії. К. Маркс і Ф. Енгельс вбачали в А. засіб підготовки робітн. класу до боротьби проти капіталізму, надавали їй великого значення у цій справі. В. І. Ленін всебічно розробив і розвинув ці ідеї, визначив форми й методи, цілі й завдання масової революційної агітації, відзначив, що діяльність Комуністичної партії складається з трьох осн. частин: теоретичної роботи, пропаганди й А. Кожна з них окремо не вичерпує ідейного впливу партії на маси, не є всеохоплюючою і не може замінити іншу, бо відзначається відносною самостійністю і специфікою. В. І. Ленін показав відмінності між пропагандою й А. Якщо пропаганда роз 'яснює теорію марксизму-ленінізму, суть наук. комунізму, цілі й завдання соціалістичної і демократичної боротьби робітн. класу, озброює трудящих передовими ідеями, наук. світоглядом, то політ. А. безпосередньо пов'язана з поточною боротьбою робітн. класу, роз'яснює політику партії. Політ. А.- найбільш рухлива ланка в ідейно-політ. роботі Комуністичної партії; вона є методом революц. виховання мас, активною формою зв'язку партії з масами, їх згуртування навколо партії, дійовим інструментом політ. керівництва. Політ. А. має справу перш за все з тактикою партії, переконує в правильності її конкретних лозунгів. А. побудована на живому спілкуванні з людьми, вона дає можливість на конкретних, яскравих, зрозумілих їм фактах і прикладах показувати успіхи в комуністичному будівництві, роз'яснювати рішення парт. і держ. органів, предметно впливати на розвиток змагання, підвищення виробничої й громад. активності трудящих, вивчати настрої мас та своєчасно на них реагувати, доходити з парт.словом до кожної людини. А.- могутній засіб поширення ідей, політики партії в масах, засіб підвищення їхньої політ.свідомості, мобілізації робітн. класу і всіх трудящих на боротьбу за здійснення завдань, поставлених КПРС. У цьому суть парт. А., її гол. значення. В. І. Ленін підкреслював, що А. є "фокус, в якому збігаються насущні інтереси політичного виховання пролетаріату з насущними інтересами всього суспільного розвитку і всього народу" (Повне зібр. тв., т. 6, с. 252). В. І. Ленін розробив осн. принципи політ. А.: висока ідейність, партійність, правдивість, дохідливість, діловитість, конкретність, зв'язок з життям, цілеспрямованість, оперативність, повсякденність. Він учив, що комуністи повинні працювати в усіх установах і орг-ціях, де є можливість спілкування з трудящими, а отже, й широкої А. Форми і методи, зміст А. завжди відповідають завданням, які стоять перед Комуністичною партією і Рад. країною в певний істор. період. А. здійснюється за допомогою засобів масової інформації (преса, телебачення, радіо), усних виступів (доповіді, бесіди, політ. інформації, вечори запитань і відповідей, усні журнали), засобів л-ри й мистецтва. Для проведення А. партія використовує також агітколективи, групи політінформато-рів, доповідачів, мережу культ.-осв. закладів, агітпункти, агітпоїзди, агіткультбригади, агітмашини, свята трудової слави, врожаю, вшанування переможців змагання, посвячення в робітники і колгоспники та ін. масові заходи. Важливими формами А. є щомісячні одночасні виступи перед населенням керівних працівників (єдині політдні), мітинги і збори. "Особистий вплив і виступ на зборах,- писав В. І. Ленін,- у політиці надзвичайно багато значить. Без них немає політичної діяльності" (Повне зібр. тв., т. 47, с. 52). КПРС нагромадила величезний досвід А. серед трудящих мас. Створений В. І. Леніним петербурзький "Союз боротьби за визволення робітничого класу" вперше здійснив поворот від пропаганди марксизму в невеликих гуртках передових робітників до політ. А. в робітн. масах. Визначну роль у масовій А. в період боротьби за встановлення і зміцнення Рад. влади відіграли більшовицька преса, в т. ч. газети більшовиків України "Голос социал-демократа", "Пролетарий", "Звезда". В роки соціалістичного і комуністичного будівництва КПРС урізноманітнила форми і методи А., насамперед агіткампаній, пов'язаних із знаменними політ. подіями й датами, розв язанням конкретних політ. і госп. завдань, а також у зв'язку з важливими міжнар. подіями, з боротьбою за збереження миру, припинення гонки озброєнь, на підтримку народів, які борються за своє визвслення. А. передбачає диференційований підхід до різних верств і груп населення з урахуванням їх профес. та вікового складу, повинна мати бойовий, наступальний характер.

Питання політ. А. знайшли всебічну розробку в матеріалах з'їздів КПРС, в ін. її політ, і теоретичних документах. Зокрема, в резолюції XXIII з'їзду партії зазначено, що "вся політична агітація повинна будуватися на базі широко і систематично поставленої інформації населення про політичне, економічне, культурне життя країни і міжнародне становище" (Матеріали XXIII з'їзду КПРС. К., 1966, с. 185). Ця вимога означала не тільки перехід А. до нових орг. форм (створення груп політінфор-маторів), а й піднесення ідейного рівня, поліпшення якості, поглиблення змісту А. Дальший розвиток, удосконалення політ. А. диктується завданням комплексного підходу до всієї справи комуністичного виховання. XXIV і XXV з'їзди партії, постанова ЦК КПРС "Про підвищення ролі усної політичної агітації у виконанні рішень XXV з'їзду КПРС" (лютий 1977) визначили осн. напрями політ. А. в су-час. умовах: глибоке і систематичне роз'яснення політики КПРС і Рад. уряду, завдань комуністичного будівництва і конкретно завдань кожного трудового колективу; підвищення трудової активності рад. людей; розвиток і забезпечення широкої гласності соціалістичного змагання, популяризація досягнень науки й передового досвіду, шляхів підвищення ефективності виробн.і якості продукції. В. І. Ленін ще в дореволюц. період відзначив наявність двох видів А.- політичної й економічної. Вони необхідні не тільки в період боротьби за встановлення диктатури пролетаріату, а й тепер для дальшого підвищення політ, свідомості та активності трудящих, зміцнення зв'язку партії з масами. В процесі комуністичного будівництва дедалі більше зростає роль моральних засад у житті суспільства. КПРС всіляко підтримує розвиток і утвердження правил комуністичного співжиття, принципів і норм комуністичної моралі. У зв'язку з цим у центрі уваги агітаційної діяльності парт.. орг-цій перебуває всебічне роз'яснення політики КПРС у галузі морального виховання, етичних принципів, сформульованих у моральному кодексі будівника комунізму, виховання рад. людей у дусі марксистсько-ленінського світогляду, комуністичної переконаності, соціалістичного способу життя, колективізму, дружби народів, рад. патріотизму і пролет. інтернаціоналізму, непримиренності до бурж. ідеології, до будь-яких проявів недисциплінованості, хуліганства, здирства та ін. негативних явищ. Із зростанням складності завдань комуністичного будівництва, з підвищенням загальноосв. і культ.-тех. рівня трудящих зростають вимоги до політ. А. Найважливішим завданням А. є доведення до най-ширших мас трудящих рад. законодавства, насамперед, положень Основного Закону - Конституції СРСР, прийнятої Позачерговою 7-ю сесією Верховної Ради СРСР (жовтень 1977). Постійно мають підноситися ідейний рівень А., урізноманітнюватися форми й масштаби впливу на маси, підвищуватись ефективність, бойовитість і наступальність. Комуністичні й робітничі партії соціалістичних країн використовують політ. А. як знаряддя виховання трудящих у дусі пролетарського інтернаціоналізму, мобілізації їх на успішне виконання планів соціалістичного будівництва, боротьбу за мир, за зміцнення могутності світової соціалістичної системи. Значну роль відіграє А. в політ, боротьбі класів і партій у капіталістичних країнах. А., яку ведуть ' комуністичні і робітн. партії, служить тут справі виховання робітн. класу і всіх трудящих у дусі мар-ксизму-ленінізму, боротьбі проти імперіалізму і колоніалізму, за соціальні і демократичні права народу, за мирне розв'язання спірних питань у міжнар. відносинах. Імперіалістична буржуазія веде широку антирад., антикомуністичну А., спрямовану на підтримку капіталістичної системи, відвернення трудящих від революц. боротьби. Комуністична А., яка викриває реакційну сутність бурж. ідеології, служить інтересам трудящих, справі побудови соціалізму і комунізму. Іл. між с. 64-65. Літ. Ленін В. І. Про пропаганду і агітацію. К., 1958; Калінін М. І. Про політичну агітацію. К., 1948; Матеріали XXIV з'їзду КПРС. К., 1971; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1976; Матеріали XXV з'їзду Комуністичної партії України. К., 1976.

Ю. Н. Єльченко.

агітаціяагітація

 

Схожі за змістом слова та фрази