Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
   

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

-галузь права, що регулює суспільні відносини, які виникають у процесі держ. управління. В СРСР -галузь рад. соціалістичного права, що регулює відносини, які виникають у процесі виконавчої і розпорядчої діяльності органів держ. управління по здійсненню госп., соціально-культурного й адм.-політ, будівництва. В нормах А. п. реалізуються директиви КПРС, нормативні акти Рад. держави. Ці норми визначають структуру апарату держ. управління, права і обов'язки службових осіб, права і обов'язки громадян і громад, орг-цій у сфері держ. управління. Норми А. п. встановлюють також заг. обов'язкові правила в різних галузях держ. управління (санітарні, протипожежні, правила додержання громад. порядку тощо), невиконання яких тягне за собою адм. відповідальність. Сусп. відносини, що регулюються нормами А. п., виникають між органами держ. управління, між ними і громад. орг-ціями та громадянами. При цьому в усіх випадках адм.-правових відносин обов'язково однією з сторін є орган держ. управління (службова особа), наділений певними держ.-владними повноваженнями, який має право вимагати від другої сторони такої поведінки, що визначена адм.-правовою нормою і охороняється державою. Система рад. А. п. складається з заг. та особливої частини. Заг. частина об'єднує норми, що містять загальні для всієї системи держ. управління правові інститути (суб'єкти А. п., держ. служба, акти управління тощо). Особлива частина складається з норм, які регулюють організацію держ. управління в тих чи ін. галузях нар. господарства, соціально-культ. будівництва, адм.-політ, діяльності держ. органів (напр., управління пром-стю, наукою, зовн.-екон. зв'язками, плануванням). Осн. джерелами А. п. є Конституція СРСР, конституції союзних і авт. республік, союзні й респ. нормативні акти, які регулюють відносини в сфері виконавчої і розпорядчої діяльності держ. і громад. органів. Крім того, джерелами А. п. є акти органів державного управління. Норми А. п. містяться в ряді галузевих кодексів (Повітряний кодекс СРСР, Митний кодекс СРСР тощо), статутів, положень, правил, що діють у різних галузях держ. управління. Джерелом А. п. в УРСР є Адміністративний кодекс УРСР. XXV з'їзд КПРС підкреслив необхідність дальшого вдосконалення адм. права. В соціалістичних країнах норми А. п. в основному спрямовані на виконання тих самих завдань, що й норми рад. А. п. Вони закріплюють форми і методи організації управління нар. г-вом, засоби забезпечення соціалістичної законності і гарантії прав громадян у галузі виконавчо-розпорядчої діяльності. В сучас. бурж. країнах норми, що регулюють виконавчо-розпорядчу діяльність, відображають дедалі зростаюче зрощування апарату монополій з держ. апаратом в єдиний механізм для збереження і зміцнення капіталістичного ладу, придушення робітн. руху і нац.-визвольної боротьби, мілітаризації економіки, боротьби проти країн соціалізму.

О. М. Якуба.

 

Схожі за змістом слова та фрази