Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow мінл-міш arrow МІСЦЕВІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
   

МІСЦЕВІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

— в СРСР представницькі органи держ. влади в краях, областях, авт. областях, авт. округах, районах, містах, районах у містах, селищах, сільських населених пунктах. Разом з Верховною Радою СРСР, Верховними Радами союзних і авт. республік вони становлять єдину систему органів держ. влади. М. Р. н. д. вирішують усі питання місц. значення, виходячи з загальнодержавних інтересів та інтересів громадян, проводять у життя рішення вищестоящих держ. органів, керують діяльністю нижчестоящих Рад нар. депутатів, беруть участь в обговоренні питань респ. і загальносоюзного значення, вносять свої пропозиції з цих питань. М. Р. н. д. УРСР відповідно до Конституції СРСР, Конституції УРСР керують на своїй території держ., госп. і соціально-культур. будівництвом; затверджують плани екон. і соціального розвитку та місц. бюджет; здійснюють керівництво підпорядкованими їм держ. органами, підприємствами, установами й орг-ціями, забезпечують додержання законів, охорону держ. і громад. порядку, прав громадян, сприяють зміцненню обороноздатності країни. Депутатів М. Р. н. д. обирає населення відповідних адм.-тер. одиниць строком на 2,5 року на основі заг., рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні (див. Закон УРСР про вибори до місцевих Рад народних депутатів УРСР). Найважливіші питання, віднесені до відання відповідних М. Р. н. д., розглядаються і вирішуються на їхніх сесіях, які в УРСР скликаються не менш як чотири рази на рік. Діяльність М. Р. н. д. будується на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань, гласності, регулярної звітності виконавчих і розпорядчих органів, ін. створюваних Радами органів перед Радами та населенням, широкого залучення громадян до участі в їх роботі. В межах своїх повноважень М. Р. н. д. приймають рішення, обов'язкові для виконання всіма розташованими на тер. Ради підприємствами, установами й орг-ціями, а також службовими особами і громадянами. Виконавчими і розпорядчими органами М. Р. н. д. є виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів. З числа депутатів місц. Ради обирають відповідні постійні комісії (див. Постійні комісії Рад народ них депутатів) для попереднього розгляду та підготовки питань, що належать до відання відповідних Рад, а також для сприяння проведенню в життя рішень Рад, їхніх виконавчих комітетів і вищестоящих органів держ. влади і управління. M. Р. н. д. утворюють органи народного контролю. M. Р. н. д. і створювані ними органи систематично інформують населення про свою роботу і прийняті рішення. Діяльність місц. Рад здійснюється в тісному зв'язку з громадськими організаціями і трудовими колективами, найважливіші питання виносяться на обговорення громадян, які широко залучаються також до роботи постійних комісій, виконавчих к-тів та ін. підзвітних Радам органів. Порядок організації та діяльності M. Р. н. д. регулюється Конституцією СРСР, конституціями союзних і авт. республік, загальносоюзними і респ. законодавчими актами (див. Законодавчі акти СРСР про місцеві Ради, Закони УРСР про місцеві Ради). Суттєвою частиною заходів, передбачених рішеннями XXV з'їзду КПРС про розвиток соціалістич. державності, є прийняття 3-ю сесією Верховної Ради СРСР 10-го скликання 25. VI 1980 "Закону СРСР про основні повноваження крайових, обласних Рад народних депутатів, Рад народних депутатів автономних областей і автономних округів". Цим Радам належить важлива роль у системі органів держ. влади. Вони здійснюють керівництво держ., госп. і соціально-культур. будівництвом на територіях з великою кількістю пром., будівельних, с.-г. та ін. підприємств, вносять вагомий вклад у зміцнення екон. потенціалу країни, підвищення добробуту рад. людей, їхнє комуністичне виховання. XXVI з'їзд КПРС підкреслив, що з прийняттям нової Конституції СРСР у діяльності Рад почався новий етап. M. Р. н. д., не ослаблюючи уваги до питань місц. г-ва, обслуговування населення, активніше координують і контролюють роботу підприємств і орг-цій, що . містяться на їхній території, роблять усе більший внесок у забезпечення комплекс, характеру екон. і соціального розвитку країни.

Літ.: В. И. Ленин, КПСС о работе Советов. M., 1979; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Матеріали XXVI з'їзду Компартії України. К., 1981; Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К., 1979; Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. К., 1979; Місцеві Ради Української PCP і комуністичне будівництво. К., 1970; Куликова Г. Б. Демократические основы деятельности местных Советов в развитом социалистическом обществе. 1959—1975. М., 1978; Павловский P.C. Конституционные основы деятельности местных Советов народных депутатов. X., 1979.

В. Е. Бражников.

Місцеві ради народних депутатів - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази