Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дол-дяк arrow ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО
   

ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО

- осн. форма досу-дового (попереднього) розслідування, тобто врегульована нормами крим.-процес, закону діяльність слідчого, пов'язана із збиранням, перевіркою та оцінкою доказів з метою всебічного, повного і об'єктивного з'ясування події злочи ну, винності конкр. осіб у вчиненні злочину та ін. обставин, які мають значення для правильного вирішення крим. справи. Д. с. починається з порушення крим. справи і закінчується складанням обвинувального висновку або постанови про закриття справи чи постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примус, заходів мед. характеру (ст. 212 Кримінально-процесуального кодексу України).

Д. с. здійснюється слідчими прокуратури, слідчими органів внутр. справ, слідчими податкової міліції та слідчими органів безпеки (ст. 102). Право провадження Д. с. мають також прокурор (п. 5 ч. 1 ст. 227) і начальник слідчого відділу (ст. 114і). Закон визначає, які справи підслідні кожному з органів Д. с. (ст. 112). Слідчий має право провадити слідчі та ін. процес, дії після того, як винесе постанову про прийняття до свого провадження справи, порушеної ним самим або переданої йому прокурором чи нач. слідчого відділу. Слідчими діями, з допомогою яких слідчий виявляє, закріплює у процес, док-тах, перевіряє докази і встановлює обставини, що мають значення для вирішення справи (ст. 23, 64, 433), є: допит свідка, допит потерпілого, затримання підозрюваного, допит підозрюваного, допит обвинуваченого, допит експерта судового, очна ставка, ексгумація, огляд, пред'явлення особи чи предмета для впізнання, відтворення обстановки та обставин події, обшук, виїмка, призначення експертизи. Під час провадження слідчих дій слідчий має право застосовувати фото- і кінозйомку, звуко- і відеозапис, ін. тех. засоби, матеріали, застосування яких додаються до протоколів слідчих дій. Коли слідчими діями зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення злочину певною особою, слідчий виносить мотивовану постанову про притягнення цієї особи як обвинуваченого (ст. 131), пред'являє їй обвинувачення, допитує її.

Підозрюваному, обвинуваченому, потерпілому та ін. учасникам процесу законом надані широкі процес, права, які забезпечують захист їх законних інтересів під час Д. с, в т. ч. право звернутися до суду із скаргою на необгрунтовану санкцію прокурора на арешт підозрюваного чи обвинуваченого або на незаконну і необгрунтовану постанову органу дізнання, слідчого чи прокурора про закриття справи (ст. 236'—2366). Д. с. може здійснюватись одним або кількома слідчими (ст. 119). Під час провадження Д. с. слідчий виконує всі процес, дії і приймає всі процес, рішення у справі самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання санкції від прокурора (зокрема, на взяття під варту, обшук, відсторонення обвинуваченого від посади) або письм. дозволу від суду (на накладення арешту і виїмку поштово-телеграфної кореспонденції). Він має право давати органам дізнання доручення і вказівки про провадження розшукових і слідчих дій, а також окр. доручення слідчому або органу дізнання ін. слідчого району (ст. 114, 118). Письм. вказівки прокурора, який здійснює нагляд за законністю Д. с, є обов'язковими для виконання слідчим (за винятком вказівок з питань, вирішення яких пов'язане з внутр. переконанням слідчого) про притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину та обсяг обвинувачення, про направлення справи в суд для віддання обвинуваченого до суду або про закриття справи. У разі незгоди слідчого з такими вказівками прокурора він має право подати свої заперечення вищестоящому прокуророві (ч. 2 ст. 114). Д. с. має бути закінчене у двомісячний строк з дня порушення крим. справи. Цей строк може бути продовжений прокурором (ст. 120). Дані поперед, слідства можуть бути оголошені тільки з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (ст. 121). Неповнота або неправильність Д. с. тягнуть повернення справи прокурором, судом першої, касаційної або наглядної інстанції на додаткове розслідування.

Літ.: Ларин А. М. Расследование по угол, делу: процес, функции. М., 1986; Дубинский А. Я. Производство предварит, расследования органами внутр. дел. К., 1987; Ба-хин В. П. Следств. практика: проблемы изучения и совершенствования. К.. 1991; Михеєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. Наук.-практ. коментар Крим.-процес, кодексу України. К., 1999; МихайленкоА. Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. К., 1999; Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К., 1999.

В. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази