Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АГРОНОМІЯ
   

АГРОНОМІЯ

(від агро.. і грец.; - закон) -наука про закони землеробства; в широкому розумінні - наукова основа с.-г. виробн. З розвитком теорії і практики с.-г. виробн. А. розчленувалась на ряд суміжних з нею наук. Сучасна А.- це комплекс с.-г. наук і практичних заходів по вирощуванню с.-г. культур (основа - загальне землеробство і рослинництво), тісно пов'язаний з біологією, генетикою, селекцією, фізіологією рослин, ґрунтознавством, с.-г. метеорологією, агролісомеліорацією, меліорацією (осушенням і зрошуванням земель), агрохімією, с.-г. і лісовою ентомологією, фітопатологією Наук. А почала розвиватися з 2-ї пол. 18 ст., особливо на поч. 19 ст. (праці А. Д. Теєра, Ю. Лібіха, Ж.-Б. Буссенго, Г. Гельрігеля та ін.). У розробці основних положень наукової А. велику роль відіграли вітчизняні вчені М. В. Ломоносов, А. Т. Болотов, І. М. Комов, В. Н. Кара-зин, О. В. Совєтов, В. В. Докучаєв, П. А. Костичев, І. О. Стебут, К. А. Тімірязєв, О. О. Ізмаільський, М. Г. Павлов та ін. Першу в світі наук. класифікацію грунтів за походженням їх розробили В. В. Докучаєв і М.М. Сибірцев. На Україні розвиток А. пов'язаний з організацією цукробурякового виробн. і створенням с.-г. дослідних станцій. Розроблені Полт. дослідною станцією способи обробітку грунту і внесення добрив (1884) лягли в основу тодішньої системи землеробства. Практичне застосування знайшли результати досліджень А.Є. Зайкевича (розробив рядковий спосіб внесення добрив), О. І. Душечкіна (праці про вирощування цукр. буряків), В. В. Бутова (розробив на Синельниківській дослідній станції карбідний метод визначення вологи в грунті). Було створено наук, класифікацію парів і сівозмін. Корінні соціалістичні перетворення на селі, здійснення кооперативного плану В. І. Леніна відкрили широкі можливості для дальшого розвитку А. В перші роки Рад. влади, зокрема на Україні, розроблено комплексні агротех. заходи, було доведено велике значення мікроорганізмів у створенні структури грунтів і запасів поживних речовин. На Носівській дослідній станції К. К. Гедройц створив учення про вбирну властивість грунтів, яке стало основою практичних заходів по вапнуванню кислих і гіпсуванню солонцюватих грунтів. Теоретичними дослідженнями обгрунтована органо-міне-ральна система удобрення, яка широко застосовується у колгоспах і радгоспах. Розроблено технологію машинного вирощування тех. культур, а також заходи проти атмосферної, ґрунтової і фізіологічної посухи. Багато робиться в галузі розвитку селекції озимої пшениці та ін. с.-г. культур. Вагоме значення мають праці П. X. Гаркавого, Ф. Г Кириченка, В. О. Козубенка, М. М. Кулешова, О. С. Мусійка, В. М. Ремесла, Б. П. Соколова та ін. Радянська А. розвивається на основі спеціалізації і концентрації с.-г. вироби, на базі міжгосподарського кооперування і агропромислової інтеграції. Сучас. завдання А.- забезпечити комплексну розробку осн. проблем с.-г. виробн. Суть їх - зробити с. г. високоефективною і високопродуктивною галуззю, істотно підвищити надійність забезпечення країни продукцією с. г., поліпшити її якість, ослабити залежність розвитку с. г. від погодних умов, широко використовуючи механізацію, меліорацію, хімізацію сільського господарства, найпередові-шу агротехніку, селекцію і насінництво. Для розвитку с.-г. науки і подання с.-г. вироби, дійової допомоги в УРСР створено Південне відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В І. Леніна, мережу галузевих н.-д. ін-тів, обласних дослідних с.-г. станцій і сортодільниць.

Літ.: Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1976: Вільямс В. Р. Основи землеробства. К.- X., 1948; Мічурін І. В. Вибрані твори. К.- X., 1949; Тімірязєв К А. Вибрані твори, т. 2. К-, 1949; Палічевський В. І. [та ін.]. Основи агрономії. К., 1973; Руденко І. С. [та ш.З. Основи агрономії. К, 1977.

П. А. Власюк.