Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow даф-дей arrow ДВАДЦЯТИЙ З'ЇЗД КПРС
   

ДВАДЦЯТИЙ З'ЇЗД КПРС

-відбувся 14-25.ІІ 1956 в Москві. В роботі з'їзду взяли участь 1355 делегатів з ухвальним і 81 - з дорадчим голосом. Вони представляли 6 795 896 членів партії й 419 609 кандидатів у члени партії. Порядок денний з'їзду: 1) Звітна доповідь ЦК КПРС; 2) Звітна доповідь Центр. ревізійної комісії; 3) Директиви XX з'їзду КПРС по 6-му п'ятирічному плану розвитку нар. г-ва СРСР на 1956-60; 4) Вибори центр. органів партії. З'їзд підбив підсумки діяльності партії й народу за період після Дев'ятнадцятого з'їзду КПРС, одностайно схвалив політ. лінію й практичну діяльність ЦК. На основі аналізу змін, що сталися в світі, з'їзд висунув і обгрунтував ряд важливих теоретичних положень і висновків, які стали вагомим вкладом у революц. теорію, в справу боротьби за мир, нац. незалежність народів і соціалізм. У документах з'їзду зроблено висновок, що гол. рису сучас. епохи становить вихід соціалізму за межі однієї країни й перетворення його на світову систему, дано глибоку характеристику двох протилежних соціальних систем - соціалістичної й капіталістичної, показано зміцнення позицій соціалізму й послаблення позицій капіталізму, поглиблення його заг. кризи. З'їзд зробив важливий висновок про реальну можливість відвернення в сучас. умовах нової світової війни об'єднаними зусиллями могутнього соціалістичного табору, миролюбних несоціалістичних д-в, міжнар. робітн. класу й усіх сил, що відстоюють справу миру; конкретизував ленінський принцип мирного співіснування країн з різним сусп. ладом. З'їзд розвинув марксистсько-ленінське положення про заг. закономірності й форми переходу різних країн від капіталізму до соціалізму, зробив висновок, що в ряді капіталістичних країн робітн. клас, керований комуністичними партіями, спираючись на активну підтримку більшості народу, може завдати поразки реакційним антинар. силам, завоювати міцну більшість у парламенті й перетворити його на знаряддя, яке служить трудовому народові, підкреслив, що робітн. клас і його марксистсько-ленінські партії повинні досконало володіти і мирними і немирними формами боротьби. При всій різноманітності конкретних форм переходу до соціалізму, зазначив з'їзд, обов'язковою й вирішальною умовою є революц. завоювання пролетаріатом у союзі з трудящим селянством політ. влади, встановлення диктатури пролетаріату, політ. керівництво соціалістичним будівництвом робітн. класу на чолі з його марксистсько-ленінською партією. Теоретичні висновки з'їзду набули дальшого розвитку в прийнятій XXII з'їздом КПРС Програмі Комуністичної партії Радянського Союзу й рішеннях наступних з'їздів партії, в документах міжнар. нарад комуністичних і робітн. партій.

З'їзд підбив підсумки виконання плану 5-ї п'ятирічки (1951-55) і прийняв Директиви по 6-му п'ятиріч. плану розвитку нар. г-ва СРСР на 1956-60. В них ставилися завдання: забезпечити дальше зростання всіх галузей нар. г-ва на базі переважаючого розвитку важкої пром-сті, прискорення тех. прогресу й підвищення продуктивності праці, добитися значного піднесення с.-г. виробн. і на цій основі - значного підвищення матеріального добробуту й культур. рівня трудящих. Запорукою виконання цих завдань, підкреслив з'їзд, є поліпшення всієї орг. роботи партії. XX з'їзд КПРС розглянув питання про подолання культу особи Сталіна і його наслідків, викрив порушення соціалістичної законності, які раніше мали місце, і вжив необхідних заходів щодо виправлення їх. З'їзд схвалив діяльність ЦК по утвердженню ленінських норм партійного життя й принципів парт. керівництва, розвитку внут-ріпарт. демократії. Велику увагу з'їзд приділив питанням дальшого зміцнення й розвитку рад. сусп. і держ. ладу, його непорушних основ - союзу робітн. класу й селянства, дружби народів СРСР, соціально-політ. та ідейної єдності суспільства, накреслив широку програму культур. будівництва, комуністичного виховання трудящих, наголосив на необхідності поліпшення системи виховання й освіти підростаючого покоління. Серйозні заходи намітив з'їзд у справі дальшого зміцнення партії й підвищення її керівної ролі, вніс зміни в Статут Комуністичної партії Радянського Союзу, ухвалив постанову про підготовку проекту нової Програми партії. З'їзд обрав ЦК і Центр. ревізійну комісію. Літ.: XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет, т. 1 -2. М., 1956; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977.

Г. М. Мултих.

 

Схожі за змістом слова та фрази