Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow масн-мач arrow МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ
   

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ

(МТП) — в соціалістичних країнах процес планового розподілу засобів виробництва і організації своєчасного й комплексного забезпечення цими засобами всіх галузей народного господарства; галузь нар. господарства. МТП нар. г-ва як планово-організаційний процес можливе тільки за соціалізму. За сусп. власності на засоби виробн. планування як форма держ. управління економікою забезпечує в нар.-госп. масштабі регулювання виробн., розподілу, обміну і споживання (див. Планування народного господарства). МТП забезпечує матеріальні умови для розширеного соціалістичного відтворення. Це, зокрема, виявляється в нар.-госп. планах МТП, які для постачальників є планами збуту виробленої продукції, а для споживачів — планами постачання підприємствам засобів виробн. Від рівня організації МТП, своєчасності, повноти і комплексності забезпечення підприємств та орг-цій сировиною, матеріалами, устаткуванням потрібної якості залежать виконання планів виробн. і поставок продукції, продуктивність праці, прибутки, оборотність оборотних засобів та ін. показники. Комуністична партія і Рад. уряд систематично здійснюють заходи, спрямовані на вдосконалення МТП. Відповідно до рішень Вересневого пленуму ЦК КПРС 1965 МТП було виділено в самостійну позавідомчу галузь нар. г-ва, підпорядковану союзно-респ. Держ. к-ту Ради Міністрів СРСР по матеріально-тех. постачанню (Держ-постач СРСР). Всю свою роботу Держпостач СРСР проводить через центр. (спеціалізовані гол. управління, трести) й тер. (держпостачі при Радах Міністрів союзних республік, гол. управління м-в і відомств, відділи постачання підприємств, буд. трести тощо) органи постачання і збуту. Загальнодерж. система МТП має забезпечувати реалізацію планів МТП та міжгалузевих кооперованих поставок; розподіл між споживачами продукції, яку не розподіляє Державний плановий комітет СРСР і плани виробн. якої затверджують відповідні м-ва; контроль за своєчасним виконанням м-вами, відомствами та підприємствами-постачальника-ми планів поставок продукції; встановлення найраціональніших госп. зв'язків між постачальниками та споживачами продукції виробничо-тех. призначення; розробку та реалізацію заходів щодо боротьби з втратами сировини, матеріалів у виробн., буд-ві, при перевезенні і зберіганні; вдосконалення та зміцнення господарського розрахунку в діяльності постачально-збутових орг-цій та посилення їхньої матеріальної заінтересованості і відповідальності за безперебійне постачання нар. г-ва товарно-матеріальними цінностями та прискорення їхнього обігу; впровадження в систему МТП наук. організації праці та управління, екон.-матем. методів і ЕОМ; розвиток оптової торгівлі засобами виробництва тощо. МТП реалізує, зокрема, надлишкову й не використовувану продукцію і наднормативні лишки матеріалів на складах підприємств і орг-цій. У галузевих союзних і союзно-респ. м-вах і відомствах діють гол. управління МТП (головпостачі), в галузевих виробничих управліннях і пром. об'єднаннях — відділи МТП. Вони визначають потребу в матеріальних ресурсах, розподіляють виділені фонди між підвідомчими підприємствами та виробничими об'єднаннями і контролюють реалізацію та правильне використання їх у вироби. Організацією і плануванням МТП на підприємствах та у виробничих об'єднаннях займаються служби постачання. Гол. їхнє завдання — своєчасне й комплексне забезпечення внутрішньозаводських споживачів необхідними матеріально-тех. ресурсами для ритмічного виконання встановлених виробничих завдань. Загальнодерж. план МТП нар. г-ва — це система матеріальних балансів і планів розподілу продукції. За допомогою матеріальних балансів пов'язують ресурси та розподіл продукції за екон. призначенням. За планами розподілу здійснюють цільове виділення матеріальних ресурсів фондоодержувачам — м-вам, відомствам, об'єднанням, які відповідно до розроблених ними планів розподілу виділяють і доводять фонди підвідомчим підприємствам і виробничим об'єднанням. Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи" (1979) Держпостач СР СР має здійснити переведення виробничих об'єднань (підприємств) на прямі тривалі (п'ятирічні) госп. зв'язки; розвивати як одну з форм забезпечення виробничих об'єднань (підприємств) і орг-цій матеріальними ресурсами гарантоване комплексне постачання на основі договорів, укладених ними з органами Держпостачу СРСР; завершити перехід на централізовану доставку продукції споживачам з постачально-збутових баз тер. органів Держпо-стачу СРСР за погодженими графіками транспортом заг. користування, а в разі потреби — транспортом Держпостачу СРСР.

Літ.: Куротченко В. С. Материально-техническое снабжение в новых условиях хозяйствования. М., 1975; Организация и планирование материально-технического снабжения и сбыта в народном хозяйстве. М., 1977; Экономика материально-технического снабжения. М., 1978; Дикман Л. Г., Жуковский Е. С, Спектор В. А. Организация и планирование материально-технического снабжения и комплектации строительства. М., 1979.

Л. О. Гесъ.

 

Схожі за змістом слова та фрази