Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тім-токо arrow ТОВАР
   

ТОВАР

— продукт праці, який задовольняє певну потребу людини і виготовлений не для власного споживання, а для обміну через купівлю-продаж. Товарної форми продукти праці набувають на певному етапі істор. розвитку, з виникненням сусп. поділу праці і спеціалізації виробників на випуску конкретного продукту. За цих умов для задоволення сусп. потреб стає необхідним обмін продуктів як товарів. Обмін Т. виник на стадії розкладу первіснообщинного ладу. Дальший розвиток товарного виробництва пов'язаний з виникненням приватної власності на засоби виробн. як основи екон. відокремленості виробників (див. Рабовласницький лад, Феодалізм). Але панівним у цих формаціях залишалося натуральне господарство. Лише з переходом до капіталізму товарне виробн. набуває заг. і всеохоплюючого характеру. Т. стають не тільки продукти праці, а й робоча сила людини. Т. за капіталізму — найпростіша, найпоширеніша екон. клітинка складного капіталістичного г-ва, яка містить у собі всі його властивості й суперечності і з якої постійно виростають капіталістичні виробничі відносини. Наук. теорія Т. і товарного виробн. створена К. Марксом, дала можливість розкрити глибинні основи капіталістичного способу виробництва, що виростає з простого товарного г-ва, обґрунтувати теорію додаткової вартості, яку

В. І. Ленін назвав "наріжним каменем" екон. вчення К. Маркса, показати об'єктивні закономірності й тенденції розвитку капіталізму.

Т. мас дві властивості — споживну вартість і мінову вартість (див. також Вартість). Як споживні вартості Т. якісно відмінні й непорівнянні, а як вартості вони якісно однорідні і різняться лише кількісно, залежно від величини праці, затраченої на їхнє виробн. Дві властивості Т. зумовлені двоїстим характером праці, втіленої в Т. (див. Праця). Відкриття К. Марксом двоїстого характеру праці відіграло важливу роль у створенні наук. теорії трудової вартості, в обґрунтуванні осн. відносин капіталістичного способу виробн. Суперечності Т., виробленого в умовах приватної власності, є зародком суперечностей простого товарного і приватнокапіталістичного виробн. Виробн. Т. існує і в соціалістичному суспільстві, однак за соціалізму воно базується на сусп. власності, здійснюється об'єднаними виробниками і в плановому порядку. На відміну від капіталізму, де для приватного товаровиробн. на перший план виступає вартість, у соціалістичному суспільстві, де метою виробн. є не одержання прибутку, а найповніше задоволення потреб людини, особливого значення набуває споживна вартість Т. Тому в процесі планування встановлюють не тільки заг. обсяги виробн. продукції, а й її номенклатуру, асортимент, якісні показники. Це стосується як засобів виробн. так і предметів споживання. Соціалістичне суспільство враховує також і вартісні показники виробн. спрямовані на зниження суспільно необхідних затрат і вартості Т., їхньої ціни, а отже і підвищення купівельної спроможності населення. За соціалізму Т. не має антагоністичних суперечностей, але неантагоністичні суперечності між вартістю і споживною вартістю Т. існують, що зумовлюється низькою якістю деяких виробів, невідповідністю товарної структури потребам споживача, затрат праці окремого підприємства суспільно необхідним затратам та ін. За соціалізму перестає бути Т. робоча сила людини, оскільки всі трудящі є колективними власниками засобів виробництва і вироблюваної продукції. Не є Т. земля, її надра, фабрики, заводи, залізниці, комунальні та ін. підприємства. Т. перестає бути всеохоплюючим, процес його виробництва і обміну не знає анархії й конкуренції, вільної гри цін і виражає нові, соціалістичні виробничі відносини співробітництва і взаємодопомоги.

Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: т. 23. Маркс К. Капітал, т. 1; т. 13. Маркс К. До критики політичної економії; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 1. З приводу так званого питання про ринки; т. 26. Карл Маркс; т. 43. Наказ від РПО (Ради Праці і Оборони) місцевим радянським установам; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Лінійчук Я. У. Ленінське вчення про товарне виробництво і сучасність. К., 1970; Островитянов К. В. К вопросу о товарном производстве при социализме. М., 1971; Політична економія, т. 1. К., 1980; Политическая экономия, т. 1. М., 1982.

В. О. Хилько.

 

Схожі за змістом слова та фрази