Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сван-сева arrow СВІТОВИЙ КАПІТАЛІСТИЧНИЙ РИНОК
   

СВІТОВИЙ КАПІТАЛІСТИЧНИЙ РИНОК

— сфера обміну товарами та послугами між капіталістичними державами; система торговельно-екон. і фінансово-кредитних зв'язків та відносин між ними, основана на міжнародному капіталістичному поділі праці. С. к. р. почав формуватися в 16—17 ст. Особливо прискорився цей процес з переходом до машинного виробництва, коли велика пром-сть і розвинуті засоби сполучення фактично створили світовий ринок капіталізму. Завершальним етапом формування всеохоплюючого С. к. р. стало переростання капіталізму в його найвищу стадію—імперіалізм. Характер С. к. р. визначається природою капіталістичного сусп. ладу, системою екон. законів, що діють у сфері и світового капіталістичного г-ва. Йому властиві відносини панування і підкорення, екон. закабалення слаборозвинутих країн імперіалістичними державами, нееквівалентний обмін. Невід'ємна риса С. к. р.— жорстока конкурентна боротьба між монополіями та їхніми союзами за ринки збуту і джерела сировини, за сфери застосування капіталу, одержання монопольно високих прибутків. Ця боротьба особливо загострюється в умовах загальної кризи капіталізму в зв'язку з посиленням нерівномірності екон. і політичного розвитку капіталістичних країн, поглибленням суперечностей на С. к. р. Внаслідок перемоги Великої Жовтн. соціалістич. революції цей ринок перестав бути всеохоп-люючою системою торг.-економіч. зв'язків. Після 2-і світової війни в зв'язку з утворенням світової системи соціалізму поряд із С. к. р. виник і успішно розвивається світовий соціалістичний ринок. Звуження меж С. к. р. відбулося також внаслідок розпаду колоніальної системи імперіалізму і встановлення країнами, що визволилися, екон. контактів з соціалістичними країнами. За цих умов імперіалізм шукає вихід на шляхах переділу світових ринків, розвитку капіталістичної інтеграції економічної, створення замкнутих економічних угруповань типу "Спільного ринку", посилення бурж. державами регулювання зовнішньої торгівлі, вивозу капіталу. вирішення міжнародних валютно-фінансових проблем. Однак всі спроби держ.-монополістичного регулювання С. к. р. не приводять ні до його стабілізації, ні до ослаблення його антагоністичних суперечностей, які ще більше посилюються й загострюються.

Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1 — 3; Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23— 25; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 2. До характеристики економічного романтизму; т. 27. Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму: Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981: Политическая экономия современного монополистического капитализма, т. 1. М., 1975; Мироная экономика. М., 1978; Политическая экономия, т. 1. М., 1979

В. О Хилько.

 

Схожі за змістом слова та фрази