Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БІРЖА ТОВАРНА
   

БІРЖА ТОВАРНА

- найрозвиненіша форма організації регулярного оптового ринку, на якому здійснюється торгівля здебільшого сировинними, пром., прод. товарами за зразками чи стандартами, що містять перелік їхніх осн. ознак (якість, сортність). На Б. т. здійснюється купівля-продаж не тіїїьки реальних товарів, що є в обігу, а й тих, які ще будуть вироблені (напр., пшениця майб. врожаю), а також стандартних контрактів на вказані товари.

Перші Б. т. було засн. у 15—16 ст. в Італії (Венеції!, Генуя, Флоренція), а згодом - у великих торг, центрах ін. захщноєвроп. країн: Антверпені (1531), Ліоні (1545), Лондоні (1565). 1608 було організовано Амстердамську Б. т., на якій уперше почали здійснюватися операції з акціями і строкові угоди. Перші товарні біржі створювалися переважно приватними особами. Однак у Німеччині цією справою займалась д-ва, засновуючи біржі й регулюючи їхню діяльність. У Рос. імперії, де перша Б. т. була організована у Санкт-Петербурзі 1793, д-ва здійснювала на неї обмежений вплив через законодавство. На тер. України першу Б. т. було ств. в Одесі 1796 (функціонувала як хлібна). Основи правового становища сучас. Б. т. в Україні закріплені Законом «Про товарну біржу» (1991). Згідно зі ст. 1—5 цього закону Б. т. є організацією, яка на добровільних засадах об'єднує юрид. і фіз. осіб, що займаються вироб. та комерц. діяльністю, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товар, цін, попиту та пропозиції на товари, вивчення, упорядкування та полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торг, операцій. Б. т. діє на основі самоврядування, госп. самостійності і є юрид. особою, яка володіє спец, правоздатністю. Майно Б. т. належить їй на праві власності і формується за рахунок пайових, вступних і період, внесків її членів, надходжень від бірж, операцій і надання послуг підрозділами біржі, штрафів за порушення статуту товарної біржі і правил бірж, торгівлі, а також ін. грош. надходжень, які не суперечать чинному законодавству. Орг.-правова форма Б. т. законом не визначена. За заг. правилом Б. т. створюються у формі акціонерних товариств закритого типу або товариств з обмеженою відповідальністю з урахуванням особливостей, передбачених законодавством. Правовий статус конкретних Б. т. і зміст їхньої діяльності визначають локальні нормативні акти: статут біржі, правила бірж, торгівлі і біржового арбітражу.

Засновниками і членами Б. т. можуть бути будь-які фіз. та юрид. особи (в т. ч. іноземні), за винятком органів держ. влади та управління, а також бюджет, держ. установ, організацій. Умовами членства в Б. т. є сплата пайового (для засновників) або вступного (для ін. членів біржі) внеску. Розмір внеску дорівнює вартості біржового (брокерського) місця, визначеній на основі попиту та пропозицій на нього. Особа, що сплатила пайовий або вступний внесок, стає власником бірж, місця і може здавати у найм свої членські права або продавати їх за встановленими біржею правилами. Потреба у придбанні названих прав заінтересованими особами пояснюється законод. обмеженнями щодо участі в біржовій торгівлі. Права здійснення бірж, операцій та одержання за це винагороди від клієнтів, а також користування усіма послугами біржі, згідно зі ст. 9 Закону «Про товарну біржу», надані лише членам Б. т.

Органами управління Б. т. є: заг. збори її членів, бірж, комітет (рада біржі), виконавча дирекція. Контрольний орган — контр.-ревіз. комісія. Функц. структура біржі включає спец, підрозділи: розрахункову палату, бірж, арбітраж, котувальну комісію та ін. підрозділи, необхідні для її діяльності. Б. т. працює за принципами публ. проведення торгів, рівноправності їх учасників та застосування вільних (ринкових) цін. Бірж, торгівля провадиться за спец, правилами, які встановлюються відповідно до чинного законодавства та є осн. документом, що регламентує порядок здійснення бірж, операцій, вирішення спорів з цих питань. Ці правила затверджуються заг. зборами членів Б. т. або уповноваженим ними органом. У бірж, торгах безпосередню участь беруть члени біржі або бірж, брокери — фіз. особи, котрі зареєстровані на біржі відповідно до її статуту і чиї обов'язки полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо проведення бірж, операцій шляхом підшукування контрактів та в поданні здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі.

Сторонами бірж, контрактів (бірж, угод), укладених у результаті дій брокерів, є члени біржі або їхні клієнти, які перебувають у договірних відносинах з членами біржі або з їх брокерськими конторами. Біржові торг, угоди укладаються за неодмінною участю Б. т., але сама вона їх стороною бути не може, оскільки, як зазначено у ст. 1 Закону «Про товарну біржу», не займається комерц. посередництвом і не має на меті отримання прибутку.

Сутність функціонування Б. т. полягає у наданні послуг заінтересованим особам в організації та проведенні торгів.

Літ.: Иващенко А. А. Товар, биржа (за кулисами бирж, торговли). М., 1991; Иванов А. А. Закон о товар, биржах. «Изв. вузов. Правоведение», 1992, № 5; Єщенко П. Біржа: функції і завдання. «Економіка України», 1994, № 3. В. В. Хахулін.

 

Схожі за змістом слова та фрази