Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВА ЛЮДИНИ
   

ПРАВА ЛЮДИНИ

— визначальні засади правового статусу особи. Належать людині від народження, а тому є природними і невідчужуваними. Без цих прав людина не може існувати як повноцінна сусп. істота. П. л. є необхідним елементом громадян, сусп-ва і правової д-ви. Саме поняття цих прав з'явилося в епоху бурж. революцій у Європі. Потім воно знайшло відображення у численних міжнар. актах — Загальній декларації прав людини 1948, Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966 тощо, а також у нац. зак-ві — конституціях держав. П. л. засновані на принципах свободи, рівності та справедливості й мають універсальний характер. Загальновизнаними в міжнар. праві фундаментальними П. л., зокрема, є: право на життя; право на незастосування до особи тортур, насилля або ін. жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання; право на недоторканність приватного життя, особистої і сімейної таємниці, захист своєї честі й гідності, свободи совісті й віросповідання; право на суд. захист, правосуддя і пов'язані з ним ін. процес, права тощо. Ці права дістають закріплення у конституціях. Вони, зокрема, стали основою при укладенні розд. II «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» Конституції України. За існуючою практикою ООН під порушенням П. л. як міжнар. проблемою розуміють не окр. факти відповід. порушень, а заг. правову ситуацію у д-ві, яка свідчить про ігнорування даною д-вою зобов'язань поважати П. л., масові та грубі порушення цих прав тощо. Б-ба з порушеннями П. л. є важливим напрямом міжнар. співробітництва. Вона має два аспекти: а) виховання поваги до П. л. і сприяння їх здійсненню; б) усунення грубих і масових порушень П. л. На забезпечення П. л. спрямовані також міжнар. процедури в рамках ООН та ін. міжнар. організацій, міжнар. суд. органів тощо. Ці процедури доповнюються діяльністю відповід. нац. інституцій. В Україні до них, зокрема, належать Конст. Суд, Уповноважений ВР України з прав людини, заг. та госп. суди. Див. також Конституційні права, свободи та обов 'язки людини і громадянина в Україні.

Літ.: Жуйков В. М. Права человека и власть закона: Вопросы судебной защиты. М.. 1995; Дженіс М.. Кей Р., Бредлі Е. Європ. право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. К.—Будапешт, 1997; Неліп М. І., Мережко О. О. Силовий захист прав людини: Питання легітимності в сучас. міжнар. праві. К., 1998; Права человека. М., 1999; Конст. право України. K.. 2000; Право быть человеком. Понимание прав человека. Минск. 2000; Гусейнов Л. Г. Междунар. ответственность гос-в за нарушение прав человека. К., 2000; Гуренко М. М. Теор.-прав. проблеми гарантій прав і свобод людини та гр-нина. К., 2001.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази