Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow реч-ріве arrow РИНОК
   

РИНОК

—сфера обміну як система товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ і послуг. Р. виникає на основі сусп. поділу праці та спеціалізації виробників, розвитку товарного виробництва. Його місткість залежить від обсягу виробн. товарів і рівня купівельної спроможності споживачів. Характер ринкових відносин визначається сусп. ладом країни, панівними виробничими відносинами. Існування двох сусп.-екон. систем зумовлює два типи Р.— капіталістичного і соціалістичного. Залежно від тер. сфери та розмірів розрізняють зовн. Р., який включає: всесвітній Р.— сфера торг.-екон. зв'язків д-в двох систем, світовий капіталістичний ринок і світовий соціалістичний ринок, та внутр. Р,— національні (загально-держ.) Р. і місцеві Р. Існують також Р. нафти, Р. зерна тощо. У вузькому значенні Р. наз. місце продажу товарів. Найвищого розвитку ринкові відносини досягають за капіталізму, де товарне виробн. набуває заг. і всеохоплюючого характеру, а товарами стають не тільки продукти праці, а й робоча сила людини. За цих умов Р. виступає єдиною формою екон. зв'язків між відособленими товаровиробниками, регулятором розподілу капіталів і робочої сили між галузями нар. г-ва, пропорцій його розвитку. Поряд з товарним Р. засобів виробн. і засобів споживання за капіталізму існують Р. позичкового капіталу і Р. робочої сили. Для капіталістичного Р. характерні анархія і стихійна гра цін, гостра конкурентна боротьба і постійно зростаюча суперечність між ростом виробн. і вузькістю купівельної спроможності трудящих, що виявляється в загостренні проблеми реалізації, кризах надвиробництва тощо. В країнах капіталу небачених масштабів набула інфляція. Крива зростання інфляції стає дедалі крутішою, а звідси ускладнюється і проблема внутр. Р. Разом з тим посилюється боротьба між імперіалістичними д-вами за зовн. Р., за джерела сировини й енергії. Сучас. імперіалізм до краю загострив проблему Р. в цілому. Докорінно змінюються характер і роль ринкових відносин за соціалізму, де панує сусп. власність на засоби виробн. і здійснюється загальнодерж. регулювання економіки. Р. за соціалізму перестав бути всеохоплюючим, з його сфери вилучені земля, її надра, ліси, води, з-ди, електростанції тощо. Перестала бути товаром робоча сила. Соціалістичний Р., як і суспільне відтворення в цілому, розвивається за єдиним загальнодерж. планом, не знає анархії і конкуренції, вільного коливання цін. Він підпорядкований досягненню найвищої мети соціалізму — неухильному підвищенню нар. добробуту. Місткість соціалістичного Р. постійно зростає на основі розширення виробн. і підвищення купівельної спроможності населення. Про це свідчить динаміка роздрібного товарообороту. В СРСР 1970 він становив 159,4 млрд. крб., 1981 — 293,9 млрд. крб.; в УРСР відповідно —27,5 млрд. крб., 48,8 млрд. крб. Внутр. Р. поділяють на організований і неорганізований. До організованого Р. належать система матеріально-технічного постачання, держ. закупівлі с.-г. продукції, держ. і кооп. торгівля товарами нар. споживання. Тут у плановому порядку встановлюються товарні фонди, їхня структура, діє система планових цін. Неорганізованим Р. є колг. торгівля, де продавцями виступають колгоспи й колгоспники, які реалізують лишки продуктів безпосередньо населенню. Ціни на колг. Р. встановлюються за домовленістю між продавцями та покупцями залежно від попиту і пропозиції на ті чи ін. товари. Держава впливає на ціни колг. Р. через розширення держ. і кооп. торгівлі та підтримання стабільності роздрібних цін. XXVI з'їзд КПРС поставив відповідальні завдання щодо вдосконалення ринкових відносин, поліпшення організації матеріально-тех. постачання і держ. закупівель с.-г. продукції, посилення їхнього впливу на ефективність виробн., дальшого розвитку рад. торгівлі як важливого фактора підвищення добробуту рад. людей.

Літ.: Маркс К. Капітал. т. 1. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 1. З приводу так званого питання про ринки; т. 3. Розвиток капіталізму в Росії; т. 44. Про значення золота тепер і після повної перемоги соціалізму; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981. В. О. Хилько.

 

Схожі за змістом слова та фрази