Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пере-пери arrow ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІАЛІЗМУ
   

ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІАЛІЗМУ

— особливий історичний період революц. заміни капіталістичного суспільного ладу соціалістичним, створення матеріально-тех. бази соціалізму та утвердження соціалістичних виробничих відносин; обов'язковий для всіх країн етап у розвитку комуністичної суспільно-екон. формації. Починається з завоювання політ. влади трудящими і встановлення диктатури пролетаріату, завершується повною перемогою соціалізму. Для СРСР це період від Великої Жовтневої соціалістич. революції до серед. 30-х рр. Необхідність П. п. від к. до с. зумовлюється специфікою виникнення й розвитку соціалістичних виробничих відносин. Через докорінну протилежність між капіталістичною і соціалістичною економікою соціалістичні форми г-ва не можуть виникати в надрах капіталізму. Для перебудови суспільства на соціалістичних засадах, для заміни приватної власності сусп. соціалістичною власністю та утвердження соціалістичного виробн. в місті й на селі необхідний особливий перехідний період. Знаряддям розв'язання цих завдань є д-ва диктатури пролетаріату, яка покликана не лише подолати опір повалених класів, а й виконати велику місію творення по налагодженню нових орг. відносин, створенню нової системи г-ва. "Між капіталістичним і комуністичним суспільством,— зазначав К. Маркс,— лежить період революційного перетворення першого в друге. Цьому періодові відповідає і політичний перехідний період, і держава цього періоду не може бути нічим іншим, крім як революційною диктатурою пролетаріату" (Маркс К. і Енгельс Ф. Тв.. т. 19, с. 28).

Економіка перехідного періоду характеризується багатоукладністю, тобто наявністю різних типів сусп. укладів — патріархального, дрібнотоварного, приватнокапіталістичного, держ.-капіталістичного, соціалістичного. Загальними для всіх країн є такі уклади: соціалістичний, дрібнотоварний і капіталістичний. Провідна роль належить соціалістичному укладові, оскільки він охоплює осн. командні висоти економіки — націоналізовані (див. Націоналізація) великі пром. підприємства, транспорт, оптову торгівлю, держ. і кооп. підприємства в с. г. (радгоспи, артілі). Дрібнотоварний уклад включає одноосібні г-ва трудового селянства, кустарів, ремісників. До капіталістичного укладу належать основані на експлуатації найманої праці приватнокапіталістичні підприємства в промсті, торгівлі, куркульські г-ва на селі. Крім цих укладів, у деяких країнах можуть існувати й ін. уклади, зокрема патріархальне (натуральне) г-во та держ. капіталізм у різних його формах (концесій, оренди, кооперації, мішаних держ.-приватних підприємств тощо). Питома вага соціалістичного укладу у валовій продукції нар. г-ва СРСР 1923/24 становила 38,5%, дрібнотоварного — 51%, приватнокапіталістичного — 8,9%, патріархального — 0,6%, держ.-капіталістичного— 1%. Трьом осн. укладам економіки П. п. від к. до с. відповідають три осн. сусп. сили — робітничий клас, селянство і буржуазія. Цьому періодові властиві антагоністичні суперечності й гостра класова боротьба за принципом "хто — кого?". Вирішення гол. завдання перехідного періоду — побудови соціалістичного суспільства в СРСР — здійснювалося на основі ленінського плану соціально-екон. перетворень, який включав соціалістичну індустріалізацію країни і підведення нової тех. бази під усі галузі нар. г-ва, соціалістичну перебудову дрібно-сел. г-ва шляхом його кооперування на основі кооперативного плану В. І. Леніна, здійснення культурної революції, розв'язання національного питання. Втілення в життя плану П. п. від к. до с, послідовне проведення нової економічної політики забезпечили ліквідацію капіталістичних елементів та утвердження панування соціалістичних форм господарювання в місті й на селі, створення соціалістичного екон. базису й відповідної йому надбудови. До 2-ї пол. 30-х рр. соціалізм в СРСР повністю переміг. Соціалістична система г-ва стала панівною в усьому нар. г-ві. Завершення перехідного періоду і побудову соціалізму в СРСР закріпила Конституція 1936.

Істор. досвід соціалістичного будівництва в СРСР та ін. братніх країнах підтвердив правильність положень марксизму-ленінізму про те, що революц. перехід від капіталізму до соціалізму здійснюється на основі заг. закономірностей, обов'язкових для всіх країн, які стають на шлях соціалізму, з урахуванням їхніх конкретних істор. умов і особливостей. Літ.: Маркс К. Критика Готської програми. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 19; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 33. Держава і революція; т. 36. Чергові чавдання Радянської влади,—Про "ліве" хлоп'яцтво і про дрібнобуржуазність; г. 39. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату; т. 43. Про продовольчий податок; т. 45. Про кооперацію; Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Програмні документи боротьби за мир, демократію і соціалізм. К., 1961; Ленинское учение об экономических основах социализма. М.— Берлин, 1974; Станис В. Ф. Возникновение и становление экономики социализма. М., 1980.

В. О. Хилько.

 

Схожі за змістом слова та фрази