Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 2004
   

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 2004

(ЦПК України) - законод. акт, в якому систематизовано норми цив.-процес. права, що діють на тер. України. Затв. ВР України 18.III 2004, набуває чинності з 1.1 2005, але не раніше набуття чинності Адміністративним процесуальним кодексом України. ЦПК регулює діяльність суду щодо розгляду справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цив., житл., зем., труд., сімейних відносин, а також з ін. правовідносин у порядку позовного, наказного та окр. провадження. Кодекс складається з 415 статей, прикінцевих та перехідних положень, які об'єднані в 11 розділів. Розд. 1 «Загальні положення» містить 9 глав (ст. 1—49): осн. положення; цив. юрисдикція; склад суду, відводи; учасники цив. процесу (особи, які беруть участь у справі, ін. учасники процесу); докази; процес, строки; суд. виклики і повідомлення; суд. витрати; заходи процес, примусу.

Розд. 2 «Наказне провадження» (ст. 95—106) регулює безспір. порядок стягнення з боржника грош. коштів або витребування майна на підставі суд. наказу, а також визначає і встановлює: вимоги, за якими може бути видано суд. наказ; підсудність цих справ; форму і зміст заяви про видачу суд. наказу; суд. збір за подання заяви про видачу суд. наказу; підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу суд. наказу; наслідки повернення заяви або відмови в її прийнятті; порядок розгляду заяв про видачу суд. наказу; зміст суд. наказу; надіслання боржникові копії суд. наказу; набуття суд. наказом закон, сили та видачу його стягувачеві; скасування суд. наказу. Розд. 3 «Позовне провадження» складається з 8 глав (ст. 107—233): підсудність; пред'явлення позову, відкриття провадження у справі; провадження у справі до суд. розгляду; суд. розгляд; фіксування цив. процесу; зупинення і закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду; суд. рішення; заоч. розгляд справи.

Розд. 4 «Окреме провадження» містить 12 глав (ст. 234—290). В них викладено заг. положення, а також відображено питання розгляду судом справ про: обмеження цив. дієздатності фіз. особи, визнання фіз. особи недієздатною та поновлення цив. дієздатності фіз. особи; надання неповноліт. особі повної цив. дієздатності; визнання фіз. особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; усиновлення; встановлення фактів, що мають юрид. значення; відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі; передачу безхазяйної нерухомої речі в комунал. власність; визнання спадщини відумерлою; надання особі психіатрич. допомоги у примусовому порядку; обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; розкриття банками інформації, яка містить банк, таємницю, щодо юрид. та фіз. осіб.

Розд. 5 «Перегляд судових рішень» складається з 4 глав (ст. 291—366): апеляц. провадження; касац. провадження; провадження у зв'язку з винятковими обставинами; провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами. Розд. 6 «Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб)» містить ст. 367—382, якими регулюються порядок негайного виконання суд. рішень; звернення суд. рішень до виконання; зміст викон. листа; видача дубліката викон. листа або суд. наказу; поновлення пропущеного строку для пред'явлення викон. док-та до виконання; мирова угода в процесі виконання; відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання; вирішення питання про тимчас. влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу; вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини; вирішення питання про примус, проникнення до житла чи ін. володіння особи; вирішення питання про звернення стягнення на грош. кошти, що знаходяться на рахунках; заміна сторони викон. провадження; визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з ін. особами; порядок вирішення питання про поворот виконання; строк подання заяви про поворот виконання; особливості повороту виконання в окр. катег оріях справ.

У розд. 7 «Судовий контроль за виконанням судових рішень» (ст. 383—389) окреслено: право на звернення зі скаргою до суду; подання скарги; строки для звернення зі скаргою; розгляд скарги; суд. рішення за скаргою; розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги; виконання ухвали суду.

Розд. 8 «Про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні» складається з 2 глав (ст. 390—401), якими регулюються: визнання та звернення до виконання рішення іноз. суду, що підлягає примус, виконанню; визнання рішення іноз. суду, що не підлягає примус, виконанню.

Розд. 9 «Відновлення втраченого судового провадження» містить ст. 402—409, де особам, які брали участь у справі, або суду надається можливість відновити втрачене повністю або частково провадження в цив. справі, яка закінчена ухваленням рішення або в якій провадження закрито. В них ідеться про: порядок відновлення втраченого суд. провадження; осіб, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження; підсудність заяв щодо відновлення втраченого провадження; зміст заяви щодо відновлення втраченого суд. провадження; наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмову у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду; розгляд справи; рішення суду; звільнення заявника від суд. витрат. Розд. 10 «Провадження у справах за участю іноземних осіб» (ст. 410—415) визначає: процес, права та обов'язки іноз. осіб; процес, правоздатність і дієздатність іноземців та осіб без громадянства; процес, правоздатність іноз. юрид. осіб та міжнар. організацій; позови до іноз. держав та міжнар. організацій, дип. імунітет; підсудність судам України цив. справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна зі сторін, які беруть участь у спорі, живе за кордоном; виконання суд. доручень іноз. судів і звернення судів України з дорученнями до іноз. судів. Останній, 11-й, розділ «Прикінцеві та перехідні положення» складається з 13 пунктів, якими врегульовані питання, пов'язані зі змінами нац. зак-ва про цив. судочинство з метою реалізації положень нового ЦПК України.

О. О. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази