Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow масн-мач arrow МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
   

МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

при соціалізмі — система планомірно організованих взаємопов'язаних екон. засобів і нормативів, що регулюють розподіл матеріальних благ і спрямовані на залучення людей до суспільно корисної праці та підвищення їхньої трудової активності. М. с. п. базується на інтересах економічних, яким належить першорядна роль серед усієї сукупності інтересів, що виступають спонукальними мотивами діяльності людей. Однак цю функцію інтереси виконують не безпосередньо, а через певну систему стимулів до праці, притаманну кожному сусп. ладові, що зумовлена відповідними виробничими відносинами. В антагоністичних суспільствах експлуататорські класи вдаються до двох осн. форм примусу виробників до праці — позаекономічного, прямого насильства (докапіталістичні формації) та екон. примусу (капіталістичний спосіб виробництва). За соціалізму виникає новий тип екон., матеріальних інтересів. М. с. п. базується на принципах, які гармонійно поєднують інтереси суспільства в цілому з інтересами трудових колективів, окремих членів соціалістичного суспільства. Матеріальну основу екон. інтересів в СРСР становить чиста продукція. Розподіл чистої продукції як важливий засіб реалізації екон. інтересів виконує функції М. с. п. В системі М. с. п. центр. місце посідає розподіл по праці (див. Розподілу по праці закон), здійснюваний в держ. секторі економіки у формі заробітної плати, а в колг.-кооперативному — у формі гарантованої оплати праці (див.

Оплата праці в сільському господарстві). Одним з гол. важелів М. с. п. є преміювання, роль якого в сучас. умовах зростає. Його використовують для посилення матеріальної заінтересованості працівників у виконанні виробничих планів, зростанні продуктивності праці, зниженні собівартості продукції, підвищенні її якості, поліпшенні використання осн. виробничих фондів тощо. В системі М. с. п. важливе місце посідають фонди стимулювання. Система утворення фондів спрямована на те, щоб заінтересувати колективи підприємств і об'єднань в одержанні високих кінцевих результатів праці. Посиленню стимулюючої ролі цих фондів сприяє здійснюване відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12.VII 1979 вдосконалення порядку формування цих фондів, зокрема перехід до утворення їх за стабільними нормативами, затверджуваними в диференційованих розмірах за роками п'ятирічки. Певну стимулюючу роль відіграють і суспільні фонди споживання. На дальше вдосконалення системи М. с. п. наголошено в Основних напрямах екон. і соціального розвитку СРСР на 1981—85. Див. також Моральне стимулювання праці.

В. Г. Чепінога.

 

Схожі за змістом слова та фрази