Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow плюш-подол arrow ПОВІТРЯ
   

ПОВІТРЯ

— суміш газів, з яких складається атмосфера Землі. Сухе П. містить азот (78,08% за об'ємом) і кисень (20,95%), а також вуглекислий газ, невелику кількість інертних газів, водню, озону, оксидів азоту, аміаку, метану, сірчистого газу тощо. Вміст азоту, кисню та інертних газів у П. практично залишається постійним; вуглекислого газу, оксидів азоту, сірчистих сполук — значно змінюється. Вуглекислий газ, який утворюється й надходить у П. при згоранні палива, гнитті органічних залишків, бродінні, диханні тварин та людини, зосереджений у нижніх шарах атмосфери. Змінною складовою частиною П. є також водяна пара, вміст якої біля земної поверхні змінюється залежно від широти місцевості (від 0,2 до З0" за об'ємом). Осн. частина її зосереджена у нижніх шарах тропосфери. У природних умовах гази П. завжди мають домішки твердих і рідких завислих часток. П. міститься у природних водах (розчинене), у грунті (від 10 до 23—28% його об'єму), в живих організмах. Під дією повітряних мас і води відбуваються найважливіші геол. та фіз.-геогр. процеси. П.— необхідна хім. сировина для одержання кисню, азоту й інертних газів. Штучне П. (штучні газові суміші) придатне для дихання, його широко використовують у медицині, космічних польотах, висотній авіації, водолазній справі, гірничорятувальних роботах тощо. Фізичні властивості П. Тиск П. при 0° над р. м. дорівнює 101 325 Па (1 атм, 760 мм рт. ст., 1013,25 мбар); при цих умовах маса 1 л П. дорівнює 1,2928 г. З висотою тиск і густина його швидко зменшуються. П. здебільшого можна розглядати як ідеальний газ. Критична т-ра —140,7° С, критичний тиск 3,6 МПа (37,2 ат). Питома теплоємність П. при постійному тиску Сp = 1,006 ∙ 103 Дж/(кг К), тобто 0,24 кал/(г ∙°С) в інтервалі 0—100° С, а при постійному об'ємі Сv = 0,718 ∙ 103 Дж/(кг К), тобто 0,17 кал/(г ∙ °С) в інтервалі 0—1500° С. Коеф. теплопровідності 0,024276 Вт/(м ∙ К), тобто 0,000058 кал/(см ∙ с ∙ ° С) при 0° С; коефіцієнт теплового розширення становить 0,003670 (0—100° С). Швидкість звуку у П. при 0° С бл. 330 м/с. Рідке П.— блакитного кольору рідина з густиною 960 кг/м3 (при —192° С і нормальному тиску). Його склад непостійний, оскільки азот і аргон випаровуються швидше за кисень. Забруднення П. Зростання масштабів госп. діяльності, зокрема розвиток пром-сті, енергетики й транспорту, збільшують забруднення П.— збільшується вміст вуглекислого і сірчистого газів, оксидів азоту, сірководню, галогенів та їхніх сполук. П. містить значну кількість дрібних твердих часток — пилу (від кількох мільйонів в 1 м3 чистого кімнатного П. до 100—300 млн. в 1 м3 П. великих міст). Забруднення П. веде до погіршання умов життя людини, тварин і рослин. Особливу загрозу становить радіоактивне забруднення П., внаслідок постійного переміщення повітр. мас воно має глобальний характер. В СРСР в усіх союзних республіках прийнято закони про охорону природи (в УРСР — 1960), якими передбачено організацію контролю за станом П. та відповідальність керівників пром. підприємств за ретельне очищення і знешкодження пром. газів до викидання їх у атмосферу (див. Вентиляція, Газоочищення). Питання охорони природи, у т. ч. повітр. середовища, мають велике значення у міжнар. співробітництві й посідають важливе місце у діяльності ООН. Див. також Антропогенні зміни клімату.

Фізіологічно-гігієнічне значення П. Серед постійних компонентів П. першорядне значення для підтримання життя на Землі (див. Дихання) має кисень. Запаси кисню П. поповнюються за рахунок виділення його рослинами. Зниження концентрації кисню до 14% і падіння його парціального тиску до 110 мм рт. ст. супроводиться явищами кисневого голодування (див. також Гіпоксія, Висотна хвороба), зменшення концентрації до 9% і парціального тиску до 50—60 мм рт. ст. згубне для життя. Азот при звичайному парціальному тиску інертний. Збільшення парціального тиску азоту призводить до наркотичного стану (див. також Кесонна хвороба). Вуглекислий газ засвоюється рослинами в процесі фотосинтезу; крім того, він є фізіол. регулятором дихального центру людини і тварин. Концентрація СО2 у П. закритих приміщень, яка зростає одночасно із збільшенням вмісту пилу, мікроорганізмів тощо, є осн. показником забруднення П.; в житлових приміщеннях вона не повинна перевищувати 0,1%. Велике значення для людини мають фіз. властивості П.— т-ра, вологість, рухливість. Найбільш комфортними в житлових приміщеннях вважаються т-ра 18—20°, вологість 40—60%, швидкість руху П. 0,3—0,5 м/сек.

К. Т. Логвинов (заг. відомості, фіз. властивості, забруднення),

Н. О. Семeнова (фізіологічно-гігієнічне значення).

 

Схожі за змістом слова та фрази