Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКСПЕРТИЗА СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА
   

ЕКСПЕРТИЗА СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА

- вид експертизи судової, яка здійснюється для вирішення питань, що виникають у суд.-слідчій практиці та вимагають застосування спец, знань з психології. Е. с.-п. належить до слідчих дій, що виконуються у крим. та цив. справах, а її висновки розглядаються як самост. доказ у справі, який не стосується прерогативи суду та слідства у питаннях оцінки суд.-слідчих матеріалів за внутр. переконанням. Е. с.-п. не дає правових оцінок (напр., винен — не винен), вона розкриває психол. зміст категорій права, аналізує пси-хол. механізми злочин, дій, висвітлює психол. аспекти виникнення злочин, наміру, що може використовуватися при кваліфікації та перекваліфікації статей обвинувачення (навмисність — ненавмисність злочину), при визначенні індивід, міри вини та відповідної (до неї) міри покарання або з'ясуванні певних вагомих обставин при розслідуванні крим. справи.

Предмет Е. с.-п. визначається складними псих, явищами, які мають проблемний характер і набувають значення при суд.-слідчому розгляді та правовій оцінці. Методол. основи, ракурс психол. аналізу, наук, обгрунтованість висновків та методи експертної діагностики визначаються гол. принципом експертно-психол. дослідження — принципом контекстуальності. Він передбачає розгляд кожного конкр. питання, котре вирішує Е. с.-п., з урахуванням складної взаємодії істор., соціально-екон., соціокультур., мікро-соціальних, вікових та індивід.-типологічних (біол. і психол.) факторів, кожний з яких відіграє певну роль у детермінації психол. обставин справи, що досліджується слідством чи судом. Е. с.-п. призначається на стадії поперед, та суд. слідства з крим. та цив. справ стосовно підозрюваних, обвинувачених, свідків, потерпілих, позивачів, відповідачів різного віку (малолітнього, неповнолітнього, похилого).

Питання, які вирішує Е. с.-п., тісно взаємозв'язані, тому їх чіткий розподіл є досить умовним. Вони формулюються залежно від конкр. обставин суд.-слідчої справи, в якій певні психол. обставини потребують повнішого розкриття. Так, визначення індивід, і вікових психол. особливостей виявів поведінки та ознак особистості, рівня її розумового та особистісного розвитку, ступеня соціальної зрілості допомагає вирішувати питання про повну або обмежену здатність підекспертних (особливо неповнолітніх та осіб похилого віку) усвідомлювати власні дії, керувати ними, передбачати їх наслідки, правильно оцінювати обставини справи та давати про них свідчення. Е. с.-п. особливих станів встановлює міру впливу на свідомість та дії людини непатологічних емоційних виявів — афектів страху та гніву, емоц. залежності, підвищеної покори, втоми, пригніченості, безпорадності, розгубленості. Так, у крим. справах, що пов'язані із секс, насильством, безпорад. стан потерпілих виключає (частково чи повністю) можливість розуміти і прогнозувати наміри злочинця, характер злочину та чинити опір злочин, насильству. Психол. аналіз емоц. станів набуває вагомого значення при правовій оцінці поведінки суб'єкта у період здійснення злочину, при виконанні ним профес. функцій (в авіації, на тр-ті та ін.), при дослідженні у справі умов, які могли схилити його до самогубства. Психол. аналіз особистісних властивостей (гол. мотивів, що закріпилися у життєдіяльності, ціннісних орієнтацій, засобів самоствердження та ін.), котрі спроможні суттєво впливати на поведінку підекспертної особи, важливий при розгляді багатьох суд.-слідчих справ. Напр., така індивід.-психол. особливість, як схильність до неправдивості, брехливості, надмір, фантазування, підвищеної навіюваності, може пояснити виникнення суперечностей у показаннях підекспертного, особливостях відтворення ним обставин крим. подій тощо.

Е. с.-п. також може бути часткою комплексного експерт, дослідження, якщо у слідства чи суду виникають питання, вирішення яких потребує синтезування спец, знань з різних галузей науки (психол.-психіатр., мед.-психол. та психол.-автотех. експертиза). До цього переліку належать також психол.-почеркознавча експертиза та психол.-лінгв. експертиза, що визначають деякі індивід.-психол. ознаки автора письм. тексту (письм. мови) і перебувають наразі у стадії наук, розробки. Е. с.-п. є особливим видом профес. діяльності психолога, тому повинна доручатися спеціалісту, який має відповідну кваліфікацію суд. експерта-психолога. Проведення Е. с.-п. забезпечується достатнім обсягом суд.-слідчих мат-лів. Межі компетенції та реальні можливості застосування Е. с.-п. залежать від сучас. рівня розвитку психол. науки, її окр. галузей та вирішення теор. і практ. проблем юрид. психології. Об'єктивні науково обгрунтовані Е. с.-п. стали здійснюватися нещодавно. Можливість використання психол. експертизи із застосуванням психол. методів дослідження злочинця і свідків стала предметом активного обговорювання після суд. реформи 1864 в Рос. імперії. В Україні наприкінці 80-х pp. 19 ст. суд.-психол. дослідження розпочалися у клініці нервових захворювань Харків, ун-ту. В цей же період у Києві була заснована експерим.-психол. лабораторія, доробок якої став корисним для суд.-психол. експертизи. На поч. та в кін. 20-х pp. 20 ст. психол. дослідження, що відповідали потребам суд.-слідчої практики і мали криміналіст, спрямованість, зосереджувались у кабінетах наук.-суд. експертизи Києва, Одеси, Харкова, а пізніше — в ін-тах наук.-суд. експертизи, у відділах кримінальної (початково — криміналістичної) психології і психопатології. З 1904 почав видаватися журн. «Вісник психології, кримінальної антропології і гіпнотизму» (з 1911 — «Вісник психології, кримінальної антропології і педології»). У кін. 20-х — на поч. 30-х pp. тема Е. с.-п. відсунулася на другий план питаннями вивчення злочинця. Повсюдне скасування у 1931 вказаних відділів надовго затримало цілеспрямовану розробку проблем Е. с.-п. Психол. дослідження повоєн. періоду в Україні не були орієнтовані на вузькоспец. питання Е. с.-п. Тепер в Україні наук.-психол. дослідження та проведення Е. с.-п., що відповідають потребам суд.-слідчої практики, зосереджено в НДІСЕ Києва, Харкова, Донецька, Одеси, Львова.

Літ.: Владимиров Л. Е. Псих, особенности преступников по новейшим исследованиям. ?., 1877; Дриль Д. Преступность и преступники. (Угол.-психол. этюды). СПб., 1895; Владимиров Л. Е. Психол. исследования в уголовном суде. М., 1901; Брусиловский А. В. Суд.-психол. экспертиза. Её предмет, методика и пределы. Ленинград, 1929; Внуков В. ?., Брусиловский А. В. Психология и психопатология свидетельских показаний малолетних и несовер шеннолетних. X., 1929; Коченов ?. М. Введение в суд.-психол. экспертизу. М., 1980; Костицкий М. В. Суд.-психол. экспертиза. Л., 1987; Алікіна ?. В. [та ін.]. Психол. експертиза в слідчій практиці. К., 1993; Сахнова Т. В. Основы суд.-психол. экспертизы по гражд. делам. М., 1997; Сафуанов Ф. С. Суд.-психол. экспертиза в угол, процессе. М., 1998.

Н. В. Алікіна, 3. С. Ковальова.

 

Схожі за змістом слова та фрази